Otázka v diskusi:
Odvod ZP u DPČ

Mirka Nevosadová, 31.3.2021

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat na problematiku ohledně zdravotního pojištění. Letos jsem dokončila studium a teprve si hledám práci. Zatím jsem evidovaná na úřadě práce a zároveň mám brigádu na DPČ. Vím, že si nesmím vydělat víc jak 7 600 Kč hrubého za měsíc. Také jsem si dohledala, že když si vydělám do 3 000 Kč, tak se neodvádí ZP a SP. Problém ale nastává, jak je to se ZP, když si vydělám v rozmezí 3 000 Kč - 7 600 Kč? Z hrubé mzdy mi odvedou 4,5% jako zaměstnanci a zaměstnavatel odvede 9%. Jelikož ZP z hrubé mzdy je menší než povinné minimum, tak musím odvést ještě ZP do minima, ale pokud jsem evidovaná na úřadě práce, tak to za mě hradí úřad práce, nebo to musím odvádět já? V práci mi to zatím vždy strhli ze mzdy, a to mi přijde divné. Když jsem se ptala na úřadě práce, tak mi nedokázali odpovědět a na zdravotní pojišťovnu se nemohu dovolat.
Předem děkuji za odpověď.

3 odpovědi:

 • Michal Mach, 1.4.2021

  Dobrý den,

  pro Vás neplatí povinnost odvozu ZP alespoň z minima a to z toho důvodu, že jste uchazečem o zaměstnání v evidenci ÚP.

  Platí že, Osoby, za které je plátcem pojistného ( ZP ) na zdravotní pojištění stát, určuje § 7 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů bod,

  G – Uchazeči o zaměstnání,

  Uchazeč o zaměstnání po dobu, po kterou je v evidenci úřadu práce. Do této kategorie nepatří pojištěnec, který není v evidenci úřadu práce, tj. ten, který o evidenci nepožádal, nebo do této evidence nebyl přijat, případně byl z této evidence vyřazen.

  Pokud není plátcem stát, zaměstnavatel, nebo OSVČ, vzniká povinnost platit si minimální zdravotní pojištění jako osoba bez zdanitelných příjmů (OBZP) případně prostřednictvím zaměstnavatele u DPP nebo DPČ odvádět pojistné dopočtem do minima. Pokud není plátcem za celý měsíc nikdo jiný, pak je nutno nahlásit tuto skutečnost své zdravotní pojišťovně – do 8 dní.

  Minimální zdravotní pojištění u osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP) je v roce 2021 částka 2052 Kč měsíčně (jedná se o 13,5% z minimální mzdy, tj. z 15 200 Kč v roce 2021).

  Pokud doložíte zaměstnavateli že jste evidována na ÚP a současně uvedete svojí ZP že jste osobou pod bodem G ( uchazeč o zaměstnání evidovaný na ÚP, pak by z vaší DPČ zaměstnavatel nedopočítával ZP do minima.

  Pokud je osoba zaměstnána na dohodu o pracovní činnosti v tzv. nekolidujícím zaměstnání, tedy je současně evidována na Úřadě práce jako uchazeč o zaměstnání, pak platí, že v této situaci nepobírá podporu v nezaměstnanosti od Úřadu práce a pokud činí příjem alespoň 3 000 Kč, odvádí se pojistné na zdravotní pojištění.

  V případě, že bude zaměstnanci měsíčně zúčtována částka v rozmezí 3 000 - 7 300 Kč hrubého, bude i nadále státním pojištěncem a zaměstnavatel bude od října odvádět pojistné na zdravotní pojištění ze skutečně dosaženého příjmu, tedy bez dopočtu do minimálního vyměřovacího základu. Právní opora pro tento postup je v ustanovení § 3 odst. 8 písm. e) zákona č. 592/1992 Sb., kdy minimální vyměřovací základ neplatí pro osobu, za kterou je plátcem pojistného stát, což je i uchazeč o zaměstnání, evidovaný na Úřadě práce.

  Zásadní je pro mzdovou účetní v této situaci doklad o evidenci uchazeče o zaměstnání na Úřadě práce. Když zaměstnanec tento doklad předloží, má zaměstnavatel jednoznačně potvrzeno, že je ve „státní kategorii“. Tento doklad si mzdová účetní okopíruje právě pro ten účel, aby nemusela provádět dopočet do minimálního vyměřovacího základu a v případě kontroly bude tento doklad předložen i kontrolním pracovníkům zdravotní pojišťovny.

  Při řešení této situace bych ještě doporučil následující postup.

  Při výkonu kontrolní činnosti u zaměstnavatelů jsem se setkal se situací, kdy zaměstnanec při nástupu do zaměstnání předložil zaměstnavateli doklad o evidenci na Úřadě práce. Na základě této skutečnosti zaměstnavatel řádně použil pro splnění oznamovací povinnosti současně kódy „P“ a „I“ a odváděl pojistné ze skutečné výše zúčtovaného příjmu, která v žádném z měsíců nepřesáhla povolenou hranici poloviny minimální mzdy. Zaměstnanec však byl mezitím vyřazen z evidence na Úřadě práce. Svému zaměstnavateli tuto skutečnost nesdělil a ten „v dobré víře“ nadále odváděl pojistné ze skutečné výše příjmu. Protože zaměstnanec neměl nárok na zařazení do některé z jiných skupin osob, pro které neplatí ve zdravotním pojištění minimální vyměřovací základ (a tudíž nastupovala pro zaměstnavatele povinnost odvodu pojistného ze zákonného minima), doměřila zdravotní pojišťovna při kontrole dlužné pojistné včetně penále.

  Jako vždy, i v takovém případě platí, že zaměstnavatel musí mít průkazně zdokumentovány veškeré skutečnosti, které mají vliv na stanovení vyměřovacího základu, především pak v situacích, kdy nemusí při odvodu pojistného zákonné minimum dodržet. Kromě předložení výše zmíněného dokladu o evidenci na Úřadě práce bych v takovém případě doporučil písemné sdělení formou čestného prohlášení, vystaveného zaměstnancem, dle níže uvedeného vzoru.

  Doporučuji zaměstnanci vysvětlit a zdůraznit, proč je důležité, aby zaměstnavateli (mzdové účetní) oznámil ukončení evidence na Úřadě práce.  Čestné prohlášení

  Čestně prohlašuji, že jsem od data …. registrován(a) na Úřadě práce v ………. jako uchazeč o zaměstnání. V případě ukončení evidence na Úřadě práce sdělím tuto skutečnost mému zaměstnavateli ………….…. neprodleně, nejpozději pak do osmi dnů ode dne ukončení této evidence. Jsem si vědom(a) důsledků, vyplývajících z neoznámení této skutečnosti mému zaměstnavateli.

  V … dne ……

  ………………………

  podpis zaměstnance
 • Monika Velková, 1.4.2021

  Dobrý den,

  k uvedené odpovědi bych chtěla doplnit, že od 1. 1. 2021 se zvýšil limit pro odvod pojistného na sociální a zdravotní pojištění u DPČ na 3 500 Kč (tato tzv. částka rozhodná pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění byla navýšena sdělením MPSV č. 436/2020 Sb.). To znamená: aby se z Vašeho výdělku z DPČ letos pojištění odvádělo, musíte si vydělat 3 500 Kč a více (doplatek zdravotního pojištění do minimální výše se netýká osob registrovaných na úřadu práce, jak bylo uvedeno výše).
 • Michal Mach, 1.4.2021

  Děkuji za opravu výše limitu.

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.