Otázka v diskusi:
Čerpání rezervního fondu neziskovka

Dagmar Uhlířová Uhlířová, 26.2.2021

Máme rezervní fond tvořený ze zisku, lze čerpat na nákup investičního majetku nebo drobného majetku, pro rozvoj hlavní činnosti? Jedná se pak o nedaňové výdaje? Děkuji, D. Uhlířová

5 odpovědí:

 • Dagmar Uhlířová Uhlířová, 2.3.2021

  Dobrý den, děkuji za odpověď. Máme úzký základ, každou činnost posuzujeme zvlášť. Právě si nedokážu představit, do jaké činnosti dám to čerpání fondu. Samostatná činnost?
  A účetně to čerpání jste tam nenapsal. Je to 911/6xx?
  Moc díky!
 • Dagmar Uhlířová Uhlířová, 2.3.2021

  a ještě - je někde uvedeno, že se rezervní fond nesmí čerpat na dlouhodobý majetek? děkuji!
 • Michal Mach, 27.2.2021

  Dobrý den,

  to je složitější u těch NO, doufám že odpovím správně. Prvotně máte správně že zisk NO přeúčtujete jako NO do RZ, primárně je RZ v NO určený ke krytí případné ztráty.

  Tam ten RF vlastně máte na nějakém účtu 911 vlastně napořád. ( to je zdroj = pasivum ) oproti tomu máte při nějakém zisku aktiva pravděpodobně ve formě peněz na BÚ.

  když pořizujete majetek, nebo nějaké vydání účtujete kl. 501/321 a úhrada 321/221, tam s tím účtem 911 nic neděláte.

  Pokud u NO však zisk tvořen také prostředky daňovou úsporou ( která vznikne uplatněním v DP k DPPO pro NO ) , platí, že tyto prostředky z daň. úspory musí být NO profinancovány nejpozději následující zdaňovací období a to na krytí nákladů z nepodnikatelské ( hlavní ) činnosti NO. Zjednodušeně peníze co NO "uspoří" na dani z příjmu PO u NO, prostě má utratit na svoji ( hlavní ) činnost. Ale opět zde z fondem nepracujete, pouze utratíte peníze klasicky na nákupy či režii zase, FA 501(518 ) /321

  Ten fond by se vám snížil pouze v případě že dosáhnete ztráty, pak proúčtujete ( snížíte ) ztrátu tak, že jí vykryjete z fondů ( tvořených z minulých zisků ) účetně 911/932

  Takže tady nic nedaňového nemáte, prostě pokud máte plné fondy ( tedy zisky ) a logicky k tomu aktiva ( peníze ) utraťte si je v neziskovce v hlavní činnosti za co chcete.

  Jediné na co je potřeba myslet je struktura sestavení DP, protože u NO je to složité,

  pokud jste NO s úzkým ZD = pak platí že v DP vylučujete příjmy které nejsou předmětem daně, jsou osvobozené, případně vyloučíte také některé kl. nedaňové výdaje ( repre ), pokud je však ztráta vylučuje NO s úzkým ZD v podstatě veškeré příjmy ř. 101 a 110 a na ř. ( ř.40 DP ) pak veškeré výdaje .

  Ale zde nejde o "nedaňové výdaje " ale o způsob správného sestavení DP k DPPO veřejně pr. poplatníků.

  a u NO s tzv. širokým základem daně se nevylučuje v DP v podstatě nic ( mimo případně přijaté dotace na pořízení ale pouze investic ) veškeré dotace na provoz jdou výnosově a daní se

  *pak lze případně využít onu daň. slevu pro neziskovky ( technicky jde o snížení základu daně, o částky které jsou vyjmenované a které si nepamatuji...

  Takže asi tak, ze zisku si pro hlavní činnost neziskovky kupte co uznáte za vhodné, o nedaňové výdaje nepůjde, pokud za prostředky neziskovky nepoletíte za exotikou.

 • Michal Mach, 3.3.2021

  Dobrý den,

  záleží co jste pokud, to čerpání z RZ ( výnosově ) tak se to účtuje pokud jste státní příspěvková organizace viz.
  http://knihovna.oseminare.cz/index.php?title=Rezervn%C3%AD_fond_dle_z%C3%A1kona_%C4%8D._250/2000_Sb.,_o_rozpo%C4%8Dtov%C3%BDch_pravidlech_%C3%BAzemn%C3%ADch_rozpo%C4%8Dt%C5%AF

  pokud jste nestátní NO s úzkým ZD ( klasicky spolek, nadace, církevní spolek ) pak takto neúčtujete, nevyvádíte RF ( kompenzačně ) zápis 911 / 6...

  Takto byste u spolku kompenzovala pouze náklady pořízené z přiznané investiční dotace, protože investiční dotaci ( pouze investiční ) neúčtujete po obdržení do výnosů ale rozvahově takto 221/ 9 xxx pak z této dotace na investice pořídíte DHM ( u podnikatelů je PC DHM ponížena o hodnotu dotace, a odepisuje se pouze z rozdílu )

  U NO investiční dotace nesnižuje PC DHM, tz. že i odpis máte z původní PC, tz, 551/082 ale současně musíte kompenzovat výnosově poměrem k tomu nákladu těch odpisů tu dotaci účetně 9xx/ 648 nebo 649

  ( to co chcete pořád kompenzovat z RF by platilo pouze pokud by byl fond ( i rezervní ) tvořen investiční dotací státu nebo z EU )

  Pokud máte však RF tvořený nikoli z dotace ( což jsou cizí zdroje ) ale z vlastních zdrojů, tz. ze ziskového hospodaření vaší NO nic nekompenzujete z toho RZ, prostě nakoupíte DHM a samozřejmě pokud například vlivem odpisů DHM se dostane spolek do ztráty, normálně tu ztrátu necháte " projít " účetnictvím spolku, a pouze jí příští rok vyrovnáte z RF takto 911/932
  ( ale neplést účetní ztrátu spolku, ta bude podle účetnictví vs. úpravy v DP k DPPO které v případě že dosáhne spolek ztráty jsou výrazné a vyloučením příjmů i výdajů v podstatě dosáhnete na nulový daňový základ, čili i nulovou daň z příjmu PO, ale to je pouze úprava v DP )


  Pokud se ptáte na to vlastně jestli můžete ony peníze z RF použít na nákup DHM u spolku, tak prvotně záleží na tom zda dokážete vůbec rozlišit peníze z RF od peněz na BÚ, některé NO mají například 2 BÚ jeden používají běžně a na druhý převádí část prostředků ze zisku tak aby peněžní prostředky odpov. hodnotě FR, máte li př. zisk NO 500 tis. můžete 200 tis. přeúčtovat do RF ( ale to je jen účetní operace 932/911 v částce 200tis. a současně převedete z BÚ1 ( pro běžný provoz ) na BÚ2 RF 200 tis.

  to jak a zda poté budete nakládat s prostředky na BÚ2 RF záleží jak máte ve stanovách spolku popsáno účel RF příkladem ( sem kopíruji část stanov jednoho spolku, samozřejmě jej vůbec neznám a ta částka taky nesedí :-) )
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Zásady hospodaření spolku

  1. Prostředky na svou činnost získává spolek zejména ze základních a dodatečných
  členských příspěvků, dotací, grantů, dědictví a odkazů, z darů od fyzických i
  právnických osob z tuzemska i zahraničí, ze státních příspěvků, z reklamy, z
  výtěžků z pořádaných akcí, z příjmů ze své činnosti a z výnosů ze svého majetku.

  2. Dosažené příjmy budou využity ve smyslu těchto stanov k činnosti spolku, k
  zajišťování kulturních i sportovních akcí.

  3. Spolek vytváří provozní a rezervní fond:

  Provozní fond:
  Provozní fond slouží mimo jiné k financování akcí prováděných a organizovaných
  spolkem v souladu s jeho účelem. Na běžném účtu se tak budou sdružovat
  finanční prostředky sloužící k úhradě závazků spolku (nájemné, doprava, kostýmy,
  mzdy, platby pojistného, licenční poplatky, náklady na pořádání akcí apod.). Pokud
  to vyžaduje situace, je možný příjem peněz i placení v hotovosti v intencích
  účinných právních předpisů. Vedením pokladny je pověřen předseda nebo třetí
  osoba tím písemně pověřená.

  Rezervní fond:
  Rezervní fond spolku slouží k pokrytí výdajů spolku, které nejsou spojené s
  pravidelným chodem spolku, slouží tedy například k překonání momentálního
  nedostatku prostředků při zajištění financování nákladů na činnost spolku.
  Dispozice s prostředky v rezervním fondu, jeho doplňování či rozhodování o
  maximální výši rezervního fondu je v dispozici předsedy spolku.

  4. Prostředky spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických
  osob. Platí to v plné míře i pro členy a zaměstnance spolku. To nevylučuje použití
  prostředků k sociálním nebo charitativním účelům. Výjimku z tohoto ustanovení
  tvoří řádná mzda či odměna sjednaná na základě platných smluv uzavřených mezi
  spolkem a třetími osobami.

  5. Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek, a to za účelem
  řádného naplňování poslání a cílů spolku.

  6. Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu schváleného výborem.
  Případné přebytky hospodaření mohou být uloženy do rezervního fondu.

  ----------------------------------------------------------------------------------------------
  * prostě primárně tvoříte RF z vlastních zdrojů ( což je zisk hospodaření NO ) a používáte jej ke krytí případné ztráty hospodaření

  takže, to zda můžete použít peníze které máte někde deponovány a které korespondují s vaším RF, pokud je RF z vašeho zisku ( žádné cizí dotační zdroje na investice ) tedy použít ten RF na nákup DHM, to záleží co máte popsáno ve stanovách spolku, více méně pravděpodobně ano, ale musíte si stanovy NO přečíst.
 • Dagmar Uhlířová Uhlířová, 7.4.2021

  moc děkuji za vaše odpovědi!

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.