Otázka v diskusi:
Antivirus - C

Michal Mach, 7.7.2020

Dobrý den,

1) Firma má současně s HPP také DPP, některé DPP jsou nad 10. tis. měsíčně a tedy zavdávají odvody SP, je možné u těchto DPP ( s účastí na SP ) čerpat ANT-C ?

2) Firma má také v prac. poměru jednatele, který uzavřel "sám se sebou" PP, platí informace ČSSZ že : V rámci Programu Antivirus nelze příspěvek poskytnout na zaměstnance, který je zároveň jednatelem společnosti či členem statutárního orgánu zaměstnavatele, jestliže pracovní smlouva byla podepsána stejnou fyzickou osobu jak na straně zaměstnavatele, tak zaměstnance. Ministerstvo práce a sociálních věcí pro účely poskytování příspěvků aktivní politiky zaměstnanosti, tj. také příspěvku z programu Antivirus, nepřihlíží k pracovní smlouvě, která by byla podepsána stejnou osobou na jedné straně jakožto zaměstnavatelem a na druhé straně jakožto zaměstnancem, a to z důvodu rozdílnosti zájmů obou stran. Tedy takováto prac. smlouva, je vyloučena také z programu ANT -C ?

Jak to bude za situace, kdy má společnost jednatele 2 ( Petra a Pavla ), každý uzavře ve firmě kde je stat. orgánem současně PP, ale podepíší si pracovní smlouvu "křížem"( tz. Petr podepíše PS s Pavlem a opačně ) , tz. nebude splněn doslovný výklad výluky kompenzace Antiviru, že PS je vyloučena, pokud je "podepsána stejnou osobou na straně zaměstnance i zaměstnavatele". Je nebo není možné pak nárokovat ANT-C ?

4 odpovědi:

 • Michal Mach, 17.7.2020

  Tak máme odpovědi :

  Firma má také v prac. poměru jednatele, který uzavřel "sám se sebou" PP, platí informace ČSSZ že : V rámci Programu Antivirus nelze příspěvek poskytnout na zaměstnance, který je zároveň jednatelem společnosti či členem statutárního orgánu zaměstnavatele, jestliže pracovní smlouva byla podepsána stejnou fyzickou osobu jak na straně zaměstnavatele, tak zaměstnance. Ministerstvo práce a sociálních věcí pro účely poskytování příspěvků aktivní politiky zaměstnanosti, tj. také příspěvku z programu Antivirus, nepřihlíží k pracovní smlouvě, která by byla podepsána stejnou osobou na jedné straně jakožto zaměstnavatelem a na druhé straně jakožto zaměstnancem, a to z důvodu rozdílnosti zájmů obou stran.

  Tedy takováto PP je vyloučena z ANT -C ? - Není, pokud pracovní poměr byl uzavřen v souladu se zákoníkem práce.

  Jak to bude za situace, kdy má společnost jednatele 2 ( Petra a Pavla ), každý uzavře ve firmě kde je stat. orgánem současně PP, ale podepíší si pracovní smlouvu křížem ( Petr podepíše PS s Pavlem a opačně ) , tz. nebude splněn doslovný výklad, že PS je "podepsána stejnou osobou na straně zaměstnance i zaměstnavatele".

  - Výklad byl přijat pro Antivirus A a B, nikoliv pro C. Antivirus C se posuzuje podle předpisů o sociálním pojištění. Je-li někdo veden na OSSZ jako zaměstnanec v pracovním poměru, považuje se za zaměstnance v pracovním poměru i pro prominutí pojistného.

  Je nebo není možné nárokovat ANT-C ? - Je možné.


  Mgr. Lenka Pokorná

  vedoucí oddělení nemocenského a úrazového pojištění

  Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Monika Velková, 8.7.2020

  ad-1) V počtu zaměstnanců v pracovním poměru se nezohledňují zaměstnanci s uzavřenými dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr, tj. s dohodami o pracovní činnosti a o provedení práce) - viz informace ČSSZ https://www.cssz.cz/web/cz/-/firmy-do-50-zamestnancu-si-mohou-snizit-vymerovaci-zaklad-prehledy-o-vysi-pojistneho-se-podavaji-vyhradne-elektronicky .

  ad-2) Z § 2 zákona č. 300/2020 Sb., který stanoví podmínky nároku na prominutí pojistného na SZ za červen až srpen 2020 (Antivirus - režim C), nevyplývá podmínka, že by se pracovní smlouva uzavřená mezi jediným společníkem a jednatelem na jedné straně a s. r. o.na straně druhé vylučovala. Domnívám se tedy , že i v tomto případě vzniká nárok na snížení vyměřovacího základu pro SZ u zaměstnavatele.
 • Michal Mach, 8.7.2020

  Dobrý den,

  děkuji, ale příručka ČSSZ hovoří, jak správně uvádíte ( a já jí četl ) o počtu, respektive, že se v počtech zaměstnanců, nebere v potaz DPP či DPČ( tedy pracích konaných mimo pracovní poměr) , tedy je to vztaženo k "množstevní" podmínce, firem do max. 50 -ti zaměstnanců .
  Doslovně je uvedeno :
  Nárok na prominutí pojistného má zaměstnavatel, který kumulativně splní následující podmínky:
   zaměstnává v pracovním poměru v posledním dni kalendářního měsíce nejvýše 50 zaměstnanců účastných nemocenského pojištění (do tohoto počtu se zahrnují i zaměstnanci v pracovním poměru, kterým zaměstnání trvá, ale nepracují např. z důvodu mateřské nebo rodičovské dovolené, tzv. neplacené dovolené apod., přičemž není rozhodná ani výše úvazku – do tohoto počtu se zahrnuje každý zaměstnanec v pracovním poměru bez ohledu na úvazek, úvazky se nijak nesčítají; naopak se v počtu nezohledňují zaměstnanci s uzavřenými dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr – o pracovní činnosti a o provedení práce),

  Nic ale neuvádí o tom, zda lze (neposlat) SP zaměstnavatele ( tedy čerpat ANT-C ) z dohod ( DPP ) , které jsou nad 10 tis. a tudíž je z nich odváděno SP zaměstnavatele. Protože tyto DPP na 10. tis. vstupují do sestav zaměstnanců s účastí na odvodech SP.

  a budu 2 opět máte pravdu, jenomže tuto výluku ( i když nikde v zákoně neuvedenou) pro jednatele s PP ve své vlastní firmě, si tam dopsalo MPSV a to již do programu antivirus obecně, viz :

  https://www.mpsv.cz/documents/20142/1443715/Manual_Program_Antivirus_v4.pdf/

  ( str. 4 ) viz :

  Členové statutárního orgánu zaměstnavatele / Jednatelé

  V rámci Programu Antivirus nelze příspěvek poskytnout na zaměstnance, který je zároveň jednatelem společnosti či členem statutárního orgánu zaměstnavatele, jestliže pracovní smlouva byla podepsána stejnou fyzickou osobu jak na straně zaměstnavatele, tak zaměstnance. Ministerstvo práce a sociálních věcí pro účely poskytování příspěvků aktivní politiky zaměstnanosti, tj. také příspěvku z programu Antivirus, nepřihlíží k pracovní smlouvě, která by byla podepsána stejnou osobou na jedné straně jakožto zaměstnavatelem a na druhé straně jakožto zaměstnancem, a to z důvodu rozdílnosti zájmů obou stran. Pro účely zaměstnanosti se taková osoba nepovažuje za zaměstnance v pracovním poměru.

  MPSV totiž zastává výklad ( údajně podložený judikaturou ), že takto uzavřená smlouva jednatele se nepovažuje za PP, a již to nikam do zákona 300/2020 psát nemusí.

 • Michal Mach, 8.7.2020

  Tak DPP a DPČ s účastí na odvodech, se bohužel skutečně vylučují, tím je myšleno to, že z tohoto vym. základu musí zaměstnavatel zaplatit SP ( tedy vylučují se z prominutí plateb ATN - C) u jednatelů a jejich prac. smluv, podepsaných jednou a tou osobou, se situace u ANT-C stále zkoumá, pokud se to ČSSZ podaří prozkoumat, uvedu.

  ČSSZ poslala příklady, abych to lépe pochopil :-)

  Př.1 kombinace dohod a HPP - Zaměstnavatel splňuje podmínky pro uplatnění prominutí pojistného, resp. snížení vyměřovacího základu zaměstnavatele. Po celý měsíc červen 2020 zaměstnává 3 zaměstnance: zaměstnance A v pracovním poměru, kterému zúčtoval příjem ve výši 35 000 Kč, zaměstnance B na dohodu o pracovní činnosti (DPČ), kterému zúčtoval příjem ve výši 25 000 Kč, a zaměstnance C na dohodu o provedení práce (DPP), kterému zúčtoval příjem 8 000 Kč, účast na pojištění tedy u zaměstnance C nevznikla, neboť mu nebyl zúčtován započitatelný příjem vyšší než 10 000 Kč. Pojistné za zaměstnance činí celkem 3 900 Kč (2 275 Kč u zaměstnance A a 1 625 Kč u zaměstnance B). Vyměřovací základ zaměstnavatele činí 60 000 Kč a zaměstnavatel jej sníží o vyměřovací základ zaměstnance A ( což znamená nezaplatit SP zaměstnavatele = tedy čerpat ANT-C), který je v pracovním poměru, jež trvá, a kterému nebyla dána výpověď z důvodů uvedených § 52 písm. a) až c) zákoníku práce. Snížený vyměřovací základ zaměstnavatele tedy činí 25 000 Kč a pojistné vypočtené z tohoto sníženého vyměřovacího základu činí 6 200 Kč (24,8 %). Celkem je zaměstnavatel povinen odvést pojistné ve výši 10 100 Kč.

  Př.2 HPP vyšší než limit 52 253,- - Zaměstnavatel splňuje podmínky pro uplatnění prominutí pojistného, resp. snížení vyměřovacího základu zaměstnavatele. V měsíci červnu zaměstnává 2 zaměstnance v pracovním poměru účastné nemocenského pojištění, jejichž pracovní poměr trvá k 30. 6. 2020 a nebyla jim dána výpověď. Zaměstnanci A zúčtoval příjem ve výši 48 000 Kč, zaměstnanci B zúčtoval 62 000 Kč. Pojistné za zaměstnance činí celkem 7 150 Kč (3 120 Kč u zaměstnance A a 4 030 Kč u zaměstnance B). Vyměřovací základů zaměstnavatele činí 110 000 Kč a zaměstnavatel jej sníží o vyměřovací základ zaměstnance A (48 000 Kč) a v případě zaměstnance B pouze v rozsahu 52 253 Kč, protože vyměřovací základ zaměstnance B převyšuje 1,5 násobek průměrné mzdy, snižuje se vyměřovací základ zaměstnavatele jen o tu část vyměřovacího základu zaměstnance B, která nepřevyšuje 1,5 násobek průměrné mzdy, tj. 52 253 Kč. Snížený vyměřovací základ zaměstnavatele tedy činí 9 747 Kč (110 000 Kč – 48 000 Kč – 52 253 Kč). Pojistné za zaměstnavatele vypočtené ze sníženého vyměřovacího základu činí 2 418 Kč (24,8 %). Celkem je zaměstnavatel povinen odvést pojistné ve výši 9 568 Kč.

  Př.3 - jen HPP vše do limitu - Zaměstnavatel splňuje podmínky pro uplatnění prominutí pojistného, resp. snížení vyměřovacího základu zaměstnavatele. V měsíci červnu zaměstnává 3 zaměstnance v pracovním poměru účastné nemocenského pojištění, jejichž pracovní poměr trvá k 30. 6. 2020 a nebyla jim dána výpověď. Každému ze zaměstnanců zúčtoval příjem ve výši 25 000 Kč. Pojistné za zaměstnance činí celkem 4 875 Kč (u každého zaměstnance 1 625 Kč). Vyměřovací základ zaměstnavatele činí 75 000 Kč a zaměstnavatel jej sníží o vyměřovací základ všech zaměstnanců, tj. o 75 000 Kč. Snížený vyměřovací základ zaměstnavatele tedy činí 0 Kč (75 000 Kč – 75 000 Kč). Pojistné za zaměstnavatele vypočtené ze sníženého vyměřovacího základu činí 0 Kč. Zaměstnavatel tedy nemá povinnost jako poplatník platit pojistné. Celkem je zaměstnavatel povinen odvést pojistné ve výši 4 875 Kč, tj. pouze pojistné za zaměstnance, které jim srazí z příjmů.

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.