Otázka v diskusi:
Jak na refundace mezd ANTIVIRUS MPSV

Michal Mach, 22.4.2020

Jak na antivirus jednoduše ?

V mzdovém SW používáme v podstatě 3 mzdové složky ke zpracování mezd v souvislosti s COVID-19 jde o : ( Ošetřovné - tzv. bez limitu nebo překážky nebo nemoc z karantény

Jde jen o to kdy a co použít, tedy:

Zaměstnanec je doma z dúvodu zavřené MŠ/ZŠ = do mezd se zadá MS ošetřovné ( zadává se od-do, protože je nově bez limitu, záleží na mzdovém SW, jejčastěji se zadá celý měsíc, pokud po část měsíce dochází do práce, zadá se ošetřovné opakovaně ( vícekrát v daném měsíci ). Zaměstnanec doručí Žádost o ošetřovné na mzdovku ( ta doplní údaje zaměstnavatele ) + odešle se Příloha žádosti o dávku ( protože nemáme číslo rozhodnutí, má se podle ČSSZ zaškrtnout při odeslání - zahraniční mimo Slovensko - pak to lze odeslat ) + 1x měsíčně musí zaměstnanec dodat vyplněný formulář - Výkaz péče o dítě, opět na mzdovou, zde se doplní o zaměstnavatele a obratem na OSSZ ( při troše štěstí dojdou tak do 3 let peníze )

Nemoc z karantény - tato mzdová složka se zadá je li sám jeden zaměstnanec ( nikoli firma ) v karanténě ( třeba od někud přicestoval ), je to obdoba nemocenské, zaměstnanec doloží tzv. Oznámením o nařízení karantény. Zadá se zase za dané období od -do, zaměstnanci náleží 60% mzdy. Žádáte li o kompenzace MPSV antivirus, vykazuje se to jako nucené omezení provozu z karantény.


Mzdová složka Překážky ( se používají na vše ostatní - tedy omezení provozu firmy, z důvodů ekonomických ) jde pouze o to, určit správně %-ní máhradu mzdy zaměstnance která se parametrizuje u každé mzd. složky překážek ( z pozice zaměstnavatele - tedy nezaměňovat s antivirem )

Tedy:

A )Překážky z důvodů že je celé firmě nařízena karanténa ( prostě v podniku je virus ), nebo je více jak 30% zaměstanců na ošetřovném = zadá se mzdová sl. překážky a zaměstnancům náleží 100% náhrada mezd ( zpětně lze žádat o refundace MPSV )

B) Překážky z důvodů prostojů ( nebývá tak časté, používají zejména velké firmy ), zadá se sl. překážky pokud je omezen provoz firmy v důsledků chybějících dodávek materiálu - prostě není z čeho vyrábět, opět MS překážky a 80% mzdy náleží zaměstnancům ( pak lze zpětně žádat o refundace MPSV )


C) jak jinak, opět mzdová složka překážky, tentokrát z důvodu poklesu odbytu, prostě je sice z čeho vyrábět, ale není komu prodávat, případně dodávat služby, opět MS překážky, zaměstnancům náleží min. 60% mzdy ( případně lze i více, záleží na dohodě firmy případně tam kde jsou odbory) ( pak lze zpětně žádat o refundace MPSV )

Pokud firmy chtějí kompenzace, je nejprve nutné to správně zprocesovat na úrovni mzdových účetních, pak vše řádně vyplatit zaměstnancům, pak se podá žádost na MPSV o refundace antivirus + podá se po výplatách tzv. Vyúčtování ( cožje tabulka kam se přesunou či přepíší údaje z mzdových SW a to tak, že nejprve se musí vygenerovat ony mzdové složky PŘEKÁŽKY nebo KARANTÉNA ) tedy bez správné mzdové agendy, to jaksi nepůjde. Většina mzdových SW je již přizpůsobena a umožňuje generovat právě tyto složky tak, aby to šlo v podstatě opsat či přímo implementovat ( přetáhnout ) do vyúčtování pro MPSV.

Pak je hotovo a stačí doufat.

Časté chyby v programu ANTIVIRUS :

Nejčastěji zaměstnavatelé dle ÚP ČR nevyplnili v žádosti všechny podstatné náležitosti. V tomto spatřujeme první slabinu aplikace. Současná verze webové aplikace totiž umožňuje odeslat žádost, aniž by byly vyplněny všechny podstatné náležitosti.
Zaměstnavatelé také nezasílají veškeré požadované soubory společně.

Upozorňujeme, že zaměstnavatel spolu s řádně vyplněnou žádostí musí odeslat i:
• vygenerovanou dohodu o poskytnutí příspěvku,
• doklad o zřízení účtu – doložení posledního výpisu z účtu nestačí,
• a případně i plnou moc, je-li žádost podávána v zastoupení, tzn. kdy zaměstnavatel zmocní jiný subjekt k celému procesu uzavření dohody a její administraci nebo když zaměstnavatelé odesílají žádost z cizí datové schránky. Plná moc musí obsahovat veškeré zákonné náležitosti, mezi které patří specifikace, k jakému úkonu nebo skupině úkonů je plná moc udělena, kdo zmocňuje, koho zmocňuje a že zmocněnec plnou moc přijímá. Upozorňujeme, že webová aplikace ÚP ČR neumožňuje identifikovat právnickou osobu jako oprávněného zástupce. V případě zplnomocnění právnické osoby je tedy dle informací poskytnutých ÚP ČR nezbytné ve webové aplikaci vyplnit identifikaci jednatele zplnomocněné právnické osoby a následně jako kontaktní osobu uvést pověřeného zaměstnance této právnické osoby. ÚP ČR je následně nutné doložit jak zplnomocnění právnické osoby, tak pověření konkrétního zaměstnance této právnické osoby.

Vygenerované dokumenty rovněž není možné přejmenovávat, protože každý vygenerovaný název dokumentu je v systému spjatý s konkrétním žadatelem.

Další otázkou, se kterou jsme se v naší praxi setkali, je otázka nároku na příspěvek z programu Antivirus zahraničního zaměstnavatele se sídlem v jiném členském státě EU, který v tomto jiném členském státě EU zaměstnává českého zaměstnance, případně českých společností, které zaměstnávají pracovníky v zahraničí. Byť se v manuálu k programu Antivirus obecně uvádí, že cílem programu je zmírnit negativní dopady pandemie na zaměstnanost v České republice, dle konkrétních podmínek uvedených v manuálu je pro vznik nároku na příspěvek rozhodné pouze to, zda jsou zaměstnanci zaměstnáni podle českého práva a zda jsou účastni českého důchodového a nemocenského pojištění. Pokud jsou tyto podmínky splněny, pak by dle našeho názoru měl na příspěvek dosáhnout i zahraniční zaměstnavatel, případně český zaměstnavatel s pracovníky v zahraničí. Tento výklad nám potvrdil i ÚP ČR.

Pokud jde o samotný text dohody o poskytnutí příspěvku, kterou zaměstnavatel podáním žádosti s ÚP ČR uzavírá, upozorňujeme zejména na její ustanovení o narovnání. Uzavřením této dohody zaměstnavatel prohlašuje, že jsou vyrovnány veškeré jeho nároky vůči České republice z titulu náhrady škody způsobené krizovými a mimořádnými opatřeními a vzdává se tak práva na vymáhání náhrady škody soudní cestou.

ÚP ČR zveřejnil přehled nejčastějších otázek a odpovědí kladených zaměstnavateli k programu Antivirus a současně desatero nejčastějších chyb žadatelů. Zaměstnavatele upozorňujeme zejména na následující:

• Program Antivirus kompenzuje zaměstnavatelům úhradu vyplacených náhrad mezd, nikoli úhradu samotných vyplacených mezd nebo náhradu za zaměstnance čerpající ošetřovné nebo dovolenou. Případná žádost o krytí těchto nákladů proto bude zamítnuta.

• O příspěvek z programu Antivirus je možné žádat i před uzávěrkou mezd a na základě řádně vyplněné žádosti. Při splnění stanovených podmínek se uzavře dohoda. K poskytnutí příspěvku ale dojde až na základě zaslaného měsíčního vyúčtování.

• ÚP ČR potvrdil, že se maximální měsíční výše příspěvku na jednoho zaměstnance za měsíc březen, kdy překážky v práci nastaly až po vyhlášení nouzového stavu dne 12. 3. 2020, nijak nekrátí. •


Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.