Otázka v diskusi:
Limit DPH u sdružení bez PO

Petr Hájek, 30.10.2019

Dobrý den, rád bych se zeptal, jak je to s limitem nutnosti přihlásit se k DPH v případě sdružení dvou OSVČ bez PO při podílu 50/50. Limit 1mil. Kč se považuje za sdružení dohromady nebo zvlášť?

Pokud jeden vyfakturuje 600 000,- a druhý také 600 000,-, každý zvlášť by jako samostatné OSVČ nemusel být přihlášen k DPH, ale dohromady ve sdružení již 1mil Kč přesáhli = nutnost přihlásit se k DPH?

Platí to takto vždy nebo se ještě odlišuje, zda onen 1 mil. přesáhlo sdružení dohromady jen ve společné činnosti? (Např. společně vydělali 800 000 (:2), každý zvlášť pak 200 000).

Děkuji za odpověď.

2 odpovědi:

 • Michal Mach, 1.11.2019

  Dobrý den,

  novelou ZDPH s účinností od 1.7.2017 se tzv. společníci společnosti ( dřívější terminologií sdružení ) došlo ke zrušení specifických úprav registrace a postupů u sdružení ( společnosti ). Nově je postupováno podle obecných principů ZDPH, vč. registrace plátce / plátců. Nové podmínky jsou postaveny na individuálním působení každého člena ( společníka ). Podle nové úpravy, každý společník sleduje svůj obrat samostatně, v evidenci pro účely DPH vede samostatně své vstupy a výstupy ( tz. přijatá a uskutečněná plnění i ta, která uskutečňuje v rámci společnosti ) v přiznání k DPH + KH ( pokud bude či se stane plátce ať již ze zákona či dobrovolně ) uvádí údaje ze vstupů a výstupů vč. těch co uskutečňuje v rámci společnosti ( v rámci sdružení ) . Při vystavování daň. dokladů se na každého společníka který usk. ekonomickou činnost v rámci společnosti vztahují ustanovení § 27 ZDPH, obdobně při případném rušení registrace k DPH postupuje ( a je posuzován z e strany jeho FÚ ) každý společník ve sdružení samostatně, obdobně jako každý jiný plátce, podle obecných ustanovení ZDPH.


  Takže byť jste ve sdružení musíte si vše evidovat samostatně, vést samostatně, podávat samostatně, pokud fakturujete za společné práce, máte 2 možnosti, každý vystavíte 1 FA na svojí část, nebo jeden vystaví celek a pak si svůj díl přefakturujete jeden na druhého. Zcela upřímně, po té skvělé novelizaci, je se sdružením víc práce než užitku, nehledě na oblibu FÚ napadat vzájemné fakturace ( na ceny obvyklé ) 2 společníků společnosti, a budete rádi, když to dáte administrativně do cajku ( u každého člena sdružení ), já mohu za sebe jen to, že doporučuji, pokud máte dlouhodobou spolupráci v rámci sdružení 2 OSVČ a funguje vám to, jděte do s.r.o. - čka 2 společníků s podílem každý 50%, bonusem vám bude ručení omezení za škody a závazky pod s.r.o., jako OSVČ ještě ke všemu ručíte neomezeně veškerým majetkem, a sdružení jsou po novele skoro k ničemu.
 • Metodická rada SÚ ČR, 29.11.2019

  Od 1. 1. 2014, kdy nabyl účinnosti zákon č. 89/2012 Sb. (nový občanský zákoník), byla nahrazena dřívější právní úprava pro sdružení bez právní subjektivity právní úpravou pro společnosti bez právní osobnosti (viz § 2716 až § 2746).

  Novelou zákona o dani z přidané hodnoty č. 170/2017 Sb. byla s účinností od 1. 7. 2017 zrušena dřívější specifická úprava registrace a postupů při správě DPH u společností bez právní osobnosti (dříve sdružení bez právní subjektivity). Přechodné ustanovení novely umožňovalo společníkům společností, které vznikly do 1. 7. 2017, postupovat po přechodné období podle dřívější právní úpravy, toto přechodné období však skončilo k 31. 12. 2018. Od 1. 1. 2019 musí všechny společnosti a jejich společníci postupovat podle standardních obecně platných pravidel.

  Pokud se týká výpočtu obratu pro povinnou registraci k DPH, každý společník společnosti postupuje individuálně dle § 4a zákona o dani z přidané hodnoty. Jeho obrat se vypočte jako součet
  - obratu, kterého společník dosáhl v rámci společnosti (= poměrná část obratu společnosti připadajícího na společníka dle jeho podílu), a
  - obratu, kterého společník dosáhl samostatně mimo společnost
  (viz „Informace k uplatňování DPH u společníků společnosti od 1. 7. 2017, č.j. 74028/17/7100-20116-709973“).

  Konkrétní postup lze vysvětlit na následujícím příkladu:

  Společnost má dva společníky (OSVČ) – A a B, každý z nich má na společnosti podíl 50 %. Společnost dosáhla za 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců obrat 800 000 Kč. Za stejné období měl společník A individuální obrat (mimo společnost) ve výši 210 000 Kč, společník B ve výši 650 000 Kč. Z obratu společnosti si každý ze společníků zahrne do svého obratu jen 50 %, tj. částku 400 000 Kč.
  V souladu s § 4a zákona o dani z přidané hodnoty bude obrat společníka A za dané období činit 610 000 Kč (400 000 + 210 000 Kč) a obrat společníka B bude činit 1 050 000 Kč (400 000 + 650 000 Kč).
  Podle § 6 zákona o dani z přidané hodnoty se společník B stane ze zákona plátcem, a to od prvního dne druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém překročil obrat stanovený pro zákonnou registraci (> 1 mil. Kč). Do 15 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém překročil stanovený obrat, má povinnost podat přihlášku k registraci (§ 94). Společníku A nevznikne zákonná povinnost registrace k DPH – ani z titulu obratu, ani z titulu povinné registrace k DPH druhé společníka B. Společník A se ale může registrovat a stát se plátcem dobrovolně (§ 6f, § 94a).
  Pokud by individuální obrat společníka B mimo společnost činil pouze 300 000 Kč, jeho celkový obrat za dané období by činil 700 000 Kč (400 000 + 300 000 Kč) a dle podmínek stanovených v § 6 zákona o dani z přidané hodnoty by se plátcem ze zákona nestal.

  [Poznámka:
  Podle dřívější právní úpravy se do obratu společníka společnosti (účastníka sdružení bez právní subjektivity) zahrnoval individuální obrat dosahovaný tímto společníkem samostatně mimo společnost a obrat dosahovaný celou společností].

  Podrobněji se problematice uplatňování DPH u společníka společnosti věnovaly Metodické aktuality č. 3/2019.

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.