Otázka v diskusi:
Úroky z úschovy

Andrea Kulíková, 22.10.2019

Jsou úroky vzniklé na úschovním účtu (z pozice advokáta, jež vystupuje jako schovatel, úschova je jeho službou), o nichž není jednáno ve smlouvě o úschově s klienty, ale přesto vzniknou a zůstávají advokátovi, výnosem advokáta, který je předmětem daně z přidané hodnoty?

3 odpovědi:

 • Michal Mach, 23.10.2019

  myslím si, že úrok je plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně - ZDPH § 51, § 54 finanční činnost - poskytování úvěrů a peněžních půjček. Uvede se do přiznání DPH na řádek 50 a pokud je to doplňková činnost uskutečňovaná příležitostně, nezapočítává se do koeficientu a uvede se v přiznání také na řádek 51. (§76 odst.3 ZDPH), protože u advokáta nepůjde o činnost příležitostnou, budou součástí započítání do koeficientu. Přijatý úrok je tedy zdanitelným plněním osvobozeným od daně ( DPH ), jinak je předmětem daně z příjmu ( mimo úroků na běžných účtech nepodnikajících osob a to proto, že tam je již očištěn :-) tedy ponížen, o daň z příjmu FO.
 • Michal Mach, 23.10.2019

  tady navíc ten úrok ( což je v podstatě cena půjčených peněz ) nevzniká klasickou zápůjčkou ( advokát nic nikomu nepůjčuje tady ani nesjednává žádný úrok ze zápůjčky ) ale ten úrok je tvořen čistě bankou ( na úschovním účtu ) Předmětem DPH je dodání zboží či poskytnutí služby, službou u advokátní úschovy je zajištění " depozitu " v podstatě je jedno na jakou částku a vyplacení depozitu, po splnění podmínek. Tady nejde o kl. zápůjčku, ale úrok je tvořen cenou peněz kterou počítá banka ( čistě právně je úrok součástí ( respektive je tvořen z peněž depozitu a je tedy složitele ( protože vzniká z jeho peněz jen na BÚ advokáta ) -tedy má náležet ( se vrátit ) na klienta. Pokud se nevrací, je příjmem schovatele.
 • Redakční rada Metodických aktualit, 31.10.2019

  Předmětem daně je podle § 2 odst. 1 zákona o dani z přidané hodnoty dodání zboží nebo poskytnutí služby, a to za úplatu osobou povinnou k dani, která jedná jako taková, tj. jako osoba povinná k dani, je-li místo plnění v tuzemsku. Úplatou se přitom podle § 4 odst. 1 písm. a) zákona o dani z přidané hodnoty rozumí částka v peněžních prostředcích nebo hodnota nepeněžitého plnění, které jsou poskytnuty v přímé souvislosti s plněním.

  V uvedeném případě nelze podle našeho názoru přijatý úrok chápat jako úplatu poskytnutou v přímé souvislosti s plněním, protože se z hlediska advokáta nejedná podle zadání o odměnu za jím poskytnutou službu. Z toho lze dovodit, že uvedené úroky nejsou za podmínek vyplývajících ze zadání předmětem DPH.

  O jinou situaci by se jednalo v případě přijatého úroku za poskytnutí úvěru či finanční zápůjčky. V tomto případě by byl přijatý úrok chápán jako úplata za finanční činnost podle § 54 zákona o dani z přidané hodnoty, který je osvobozeným plněním bez nároku na odpočet daně.

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.