Otázka v diskusi:
účetní závěrka při úmrtí společníka

Marie Žaludová, 19.6.2014

Dobrý den, jsme s.r.o., dne 7.4.2014 zemřel jeden ze společníků. Notářka pozůstalých na nás požaduje mimořádnou účetní závěrku ke dni úmrtí. Provádíme měsíční účetní závěrky. Měli bychom k dispozici k 31.3.14. A dále bychom měli zahrnout jen ty faktury, které nám došly a které jsme vystavili ke dni 7.4.2014? Ještě jsme takový případ neměli, poradili byste, jak bychom měli postupovat? Děkuji, Marie Žaludová

1 odpověd:

 • Redakční rada Metodických aktualit, 26.11.2014

  V dotazu se neuvádí, z jakého důvodu má být účetní závěrka sestavena. Pokud by měla sloužit ke zjištění vypořádacího podílu, pak by východiska a odpověď byly následující.

  Podle § 42 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“), smrtí nebo zánikem společníka přechází jeho podíl v obchodní korporaci na dědice nebo právního nástupce, ledaže společenská smlouva přechod zakáže nebo omezí. Zákaz nebo omezení přechodu podílu v akciové společnosti a v bytovém družstvu se zakazuje.

  Nedohodnou-li se dědicové v době řízení o dědictví na výkonu práv spojených s podílem, který je předmětem pozůstalosti, a není-li ustanoven správce této části pozůstalosti, ustanoví takového správce soud, který projednává pozůstalost, na návrh obchodní korporace nebo některého z dědiců. Správce pozůstalosti je oprávněn vykonávat všechny práva spojená s podílem.

  Podle § 36 odst. 1 ZOK při zániku účasti společníka v obchodní korporaci za jejího trvání jinak než převodem podílu nebo udělením příklepu v řízení o výkonu rozhodnutí vzniká společníkovi nebo jeho právnímu nástupci právo na vypořádání (dále jen „vypořádací podíl“), ledaže jiný právní předpis stanoví jinak.

  Podle § 36 odst. 2 ZOK neurčí-li společenská smlouva jinak, stanoví se výše vypořádacího podílu ke dni zániku účasti společníka v obchodní korporaci z vlastního kapitálu zjištěného z mezitímní, řádné nebo mimořádné účetní závěrky sestavené ke dni zániku účasti společníka v obchodní korporaci.

  Podle § 36 odst. 3 ZOK se odstavec 2 nepoužije, liší-li se podstatně reálná hodnota majetku společnosti od jeho ocenění v účetnictví. V takovém případě se při určení výše vypořádacího podílu vychází z reálné hodnoty majetku snížené o výši dluhů vykázaných v účetní závěrce uvedené v odstavci 2. Společenská smlouva může určit jiný vhodný způsob určení vypořádacího podílu.

  Podle § 36 odst. 4 ZOK vypořádací podíl se určí poměrem podílů společníků u jednotlivých forem obchodních korporací a vyplácí v penězích bez zbytečného odkladu poté, co je nebo mohla být zjištěna jeho výše podle odstavce 2 nebo 3, ledaže společenská smlouva nebo dohoda mezi obchodní korporací a společníkem nebo společníkem, jehož účast zanikla, nebo jeho právním nástupcem určí jinak.

  Podle § 19 zákona o účetnictví účetní jednotky sestavují účetní závěrku k rozvahovému dni, kterým je den, kdy uzavírají účetní knihy (viz § 17 odst. 2). Řádnou účetní závěrku sestavují účetní jednotky k poslednímu dni účetního období a v ostatních případech sestavují mimořádnou účetní závěrku.

  V případech, kdy to vyžadují zvláštní právní předpisy, účetní jednotky sestavují účetní závěrku v průběhu účetního období i k jinému okamžiku než ke konci rozvahového dne (dále jen „mezitímní účetní závěrka“). V případech sestavování mezitímní účetní závěrky účetní jednotky neuzavírají účetní knihy a provádějí inventarizaci jen pro účely vyjádření ocenění podle § 25 odst. 3. Ostatní ustanovení tohoto zákona týkající se účetní závěrky platí obdobně.

  Podle § 25 odst. 3 zákona o účetnictví účetní jednotky při oceňování ke konci rozvahového dne zahrnují jen zisky, které byly dosaženy, a berou v úvahu všechny předvídatelná rizika a možné ztráty, které se týkají majetku a závazků a jsou jim známy do okamžiku sestavení účetní závěrky, jakož i všechna snížení hodnoty bez ohledu na to, zda je výsledkem hospodaření účetního období zisk nebo ztráta.

  Podle § 26 odst. 3 zákona o účetnictví ustanovení o oceňování podle § 25 odst. 3 vyjadřují rezervy, opravné položky a odpisy majetku.

  Pokud z výše uvedeného vyplývá, že ke dni úmrtí společníka je účetní jednotka povinna sestavit účetní závěrku, bude to mezitímní účetní závěrka. Řádná účetní závěrka se sestavuje k rozvahovému dni, kterým končí účetní období, a den úmrtí společníka není tímto dnem. Mimořádná účetní závěrka se sestavuje v ostatních případech, kdy se uzavírají účetní knihy, a úmrtí společníka není tímto případem.

  Jak je výše uvedeno v případech sestavování mezitímní účetní závěrky účetní jednotky mimo to, že neuzavírají účetní knihy, provádí ostatní závěrkové operace:

  - inventarizace pro účely vyjádření ocenění,
  - časové rozlišení nákladů a výnosů,
  - dohadné položky,
  - zaúčtování odpisů (ne daňové odpisy),
  - opravné položky,
  - rezervy,
  - kurzové rozdíly,
  - přecenění na reálnou hodnotu,
  - odložená daň,
  - splatná daň z příjmů nebo rezerva na daň z příjmů (nesestavuje se přiznání k dani z příjmů).

  K mezitímnímu účetnímu výkaznictví vyšla interpretace Národní účetní rady I-31.

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.