Otázka v diskusi:
odložená daň-první zúčtování

R.Novotný, 23.4.2014

Lze zrušit odložený daňový závazek na účtu 429,který byl zúčtován v prvním roce účtování o odložené dani? Přechodné rozdíly jsou průběžně zúčtovány přes účet 481,ale prvotní zaúčtování stále zůstává na účtu 429 i přesto, že je tento zůstatek v podstatě již nereálný. Podléhá také tento zůstatek odložené daně na účtu 429 přepočtu při změně sazby daně? Co s tím? děkuji

1 odpověd:

 • Redakční rada Metodických aktualit, 21.5.2014

  Odloženou daň upravuje § 59 vyhlášky č. 500/2002 Sb. a ČÚS č. 003 Odložená daň.

  O odložené dani účtují a vykazují ji účetní jednotky, které tvoří konsolidační celek, akciové společnosti a účetní jednotky, které jsou povinny mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Výpočet odložené daně je založen na závazkové metodě vycházející z rozvahového přístupu. Účetní jednotka účtuje o odloženém daňovém závazku vždy a o odložené daňové pohledávce s ohledem na zásadu opatrnosti.

  Příklad 1:

  Účetní jednotka účtuje o odložené dani v roce svého vzniku
  MD 592/DAL 481 10
  Účetní jednotka účtuje o odložené dani ve druhém roce
  MD 481/DAL 592 4

  Zůstatek odloženého daňového závazku na účtu 481 ve druhém roce činí 6. V důsledku toho byl snížen výsledek hospodaření v prvním roce o 10, ve druhém zvýšen o 4, celkově byl snížen výsledek hospodaření o 6. Tím byl snížen i případný zisk k rozdělení.

  Příklad 2:

  Účetní jednotka neúčtovala o odložené dani v roce svého vzniku
  0
  Účetní jednotka účtuje o odložené dani poprvé ve druhém roce
  MD 42x/DAL 481 10
  MD 481/DAL 592 4

  Zůstatek odloženého daňového závazku na účtu 481 ve druhém roce činí 6. Účtování na účtu 42x představuje opravu výsledku hospodaření minulých let. Zisk k rozdělení je celkem snížen o 6.

  Zůstatek účtu 481 - Odložený daňový závazek a pohledávka představuje vypočtený odložený daňový závazek nebo pohledávku v souladu s účetními předpisy.

  Od roku 2013 přibyl nový § 15a vyhlášky č. 500/2002 Sb., podle kterého se část odložené daně při jejím prvním účtování vztahující se k předchozím zdaňovacím obdobím vykazuje v rozvaze na řádku A.IV.3. Jiný výsledek hospodaření minulých let stejně jako změny účetních metod a opravy nesprávného účtování nebo neúčtování o nákladech a výnosech v minulých účetních obdobích.

  Částka na účtu 42x z důvodu prvního účtování o odložené dani snižuje výsledek hospodaření k rozdělení. Vznikla sice při prvním účtování o odložené dani, ale ve své podstatě představuje opravu výsledku hospodaření minulých let, u kterého již dále není nutné v účetnictví sledovat, jak vznikl. Valná hromada, která schvaluje účetní závěrku, může rozhodnout o převodu nerozděleného zisku na účet 42x (v dotaze 429, popř. 426 - Jiný výsledek hospodaření minulých let) a tím dojde k vynulování jeho zůstatku.

  Dle § 161 odst. 4 zákona o obchodních korporacích částka k rozdělení mezi společníky společnosti s ručením omezeným nesmí překročit výši hospodářského výsledku posledního skončeného účetního období zvýšenou o nerozdělený zisk z předchozích období a sníženou o ztráty z předchozích období a o příděly do rezervních a jiných fondů v souladu s tímto zákonem a společenskou smlouvou.

  Obdobně dle § 350 odst. 2 zákona o obchodních korporacích částka k rozdělení mezi akcionáře nesmí překročit výši hospodářského výsledku posledního skončeného účetního období zvýšenou o nerozdělený zisk z předchozích období a sníženou o ztráty z předchozích období a o příděly do rezervních a jiných fondů v souladu s tímto zákonem a stanovami.

  Pro úplnost ještě upozorňujeme na ustanovení § 40 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, podle kterého obchodní korporace nesmí vyplatit zisk nebo prostředky z jiných vlastních zdrojů, ani na ně vyplácet zálohy, pokud by si tím přivodila úpadek podle insolvenčního zákona.

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.