Otázka v diskusi:
Pohledávka v insolvenčním řízení

Marta, 21.10.2008

Dobrý den,
prosím o radu s tímto problémem:
Nestihli jsme včas přihlásit pohledávku do insolvenčního řízení.
Soud mezitím povolil reorganizaci dlužníka. V zákoně o rezervách (§8, odst.1.), se praví, cituji "Byla-li povolena reorganizace, namísto přihlášky pohledávky postačí, že dlužník věřitelovu pohledávku správně uvedl v seznamu svých závazků ...."

Nevím, jestli si to mohu vyložit tak, že v případě reorganizace mohou tvořit opravnou položku i věřitelé, kteří nepřihlásili své pohledávky v insolv. řízení, protže další věta v §8, praví "K pohledávkám přihlášeným po uplynutí lhůty stanovené v rozhodnutí soudu o úpadku a k pohledávkám vyloučeným v § 2 odst. 2 nelze tvořit opravné položky, které jsou výdajem (nákladem) na dosažení, zajištění a udržení příjmů1) podle tohoto ustanovení."

Předeme děkuji za odpověď,
Marta

2 odpovědi:

 • Monika, 10.11.2008

  Insolvenční řízení se zahajuje na základě insolvenčního návrhu, který může podat dlužník nebo jeho věřitel, a to dnem, kdy tento návrh dojde věcně příslušnému insolvenčnímu soudu. Od tohoto dne jsou věřitelé oprávněni uplatňovat své pohledávky přihláškou, a to i v době, kdy soud ještě nezveřejnil výzvu k podávání přihlášek. Pokud je dlužník je v úpadku, soud tuto skutečnost potvrdí vydáním rozhodnutí o úpadku – v něm mj. pro ty věřitele, kteří dosud své pohledávky nepřihlásili, stanoví lhůtu, ve které tak mají učinit – ta nesmí být kratší 30 dnů a další než 2 měsíce (případ konkurzu, reorganizace). Obecně tedy věřitelé mohou podávat přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

  Reorganizace představuje jeden z možných způsobů řešení úpadku dlužníka (jedná se v zásadě o postupné uspokojování pohledávek věřitelů podle reorganizačního plánu, který schválil insolvenční soud). Návrh na povolení reorganizace může podat dlužník nebo přihlášený věřitel:
  1) dlužník, který podal insolvenční návrh pro hrozící úpadek, může podat návrh na povolení reorganizace nejpozději do rozhodnutí o úpadku,
  2) v ostatních případech lze návrh na povolení reorganizace podat nejpozději do 10 dnů před první schůzí věřitelů, která se má konat po rozhodnutí o úpadku.

  Pokud insolvenční návrh podal dlužník a současně s návrhem předloží reorganizační plán přijatý všemi skupinami věřitelů, soud spolu s rozhodnutím o úpadku vydá rozhodnutí o povolení reorganizace. V ostatních případech je soud povinen rozhodnout o způsobu řešení úpadku do 3 měsíců po rozhodnutí o úpadku, ne však dříve než po skončení schůze věřitelů.

  Insolvenční zákon dále stanoví, že reorganizace se účastní přihlášení věřitelé, jakož i věřitelé s pohledávkami za majetkovou podstatou (§ 16 a věřitelé jim na roveň postavení (§ 169). I v případě reorganizace může probíhat přezkoumání přihlášených pohledávek a pokud by došlo k popření pohledávky dlužníkem, bude to mít stejné účinky jako kdyby ji popřel insolvenční správce.

  Závěr:
  Na základě výše uvedeného bych každému věřiteli - v okamžiku zahájení insolvenčního řízení s jeho dlužníkem - doporučila co nejdříve přihlásit svoji pohledávku. Pokud se týká citované podmínky pro tvorbu opravné položky k pohledávkám v případě reorganizace - osobně si ji vykládám tak, že pokud je věřitel opravdu schopen prokázat, že dlužník uvedl jeho předmětnou pohledávku správně ve svém seznamu závazků, pak může opravnou položku v příslušném zdaňovacím období vytvořit. Zákon o rezervách na tuto pohledávku pohlíží stejně jako na pohledávku přihlášenou (navíc pohledávku, kterou dlužník uvede do seznamu svých závazků, nebude později zpochybňovat).
 • bartoš, 7.10.2014

  Dobrý den, Realitní kancelář nabízela v inzerci zadlužený byt za poloviční cenu než je odhad,zjistilo se že dlužník je v insolvenčním řízení a dluží vyšší částku než za co by se nemovitost prodala,soud ještě nerozhodnul,je možně takto koupit zastavenou nemovitost od realitky aby v budoucnu nevázlo na katastru nemovitostí zástavní právo? Realitka argumentuje tím že je to výhodné pro všechny tři strany,lze takto obejít insolvenčního správce? Děkuji

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.