Otázka v diskusi:
sdružení podnikatelů

Martina, 20.10.2008

Prosím nemá někdo tušení, nebo stačí mi odkaz jak účtovat v jednoduchém účetnictví sdužení dvou podnikatelů.Nejsou zapsáni u Min.vnitra.Mají pouze smlouvu o sdružení.
Děkuji moc M.

1 odpověd:

 • Monika, 27.10.2008

  Vyhláška (č. 507/2002 Sb.) upravující vedení jednoduchého účetnictví byla k 31. 12. 2003 zrušena novelou zákona o účetnictví (zákonem č. 437/2003 Sb.). Zákon o účetnictví v § 38a obsahuje sice ustanovení, podle kterého mohou občanská sdružení při splnění stanovených podmínek vést jednoduché účetnictví - jedná se však o výjimku, která se dotýká občanských sdružení s právní subjektivitou (tj. právnických osob).

  Ve Vašem případě se však domnívám, že dvě fyzické osoby (OSVČ) uzavřely sdružení bez právní subjektivity dle občanského zákoníku (§ 829 a násl.).

  Zákon o účetnictví v § 1 odst. 2 písm. g) stanoví, že podvojné účetnictví jsou povinny vést také ostatní FO, které jsou podnikateli a jsou účastníky sdružení bez právní subjektivity podle zvláštního právního předpisu, pokud alespoň jeden z účastníků tohoto sdružení je účetní jednotkou. Povinnost vést účetnictví vzniká od prvního dne účetního období následujícího po období, ve kterém se některý z účastníků sdružení stal účetní jednotkou (stejným způsobem se postupuje i v případě přistoupení nového účastníka). Vedením účetnictví za sdružení je pověřen zpravidla jeden účastník sdružení, ten odpovídá za jeho správné vedení a archivuje účetní doklady a další písemnosti.

  Pokud ani jeden z podnikatelů - účastníků sdružení (bez práv. subjektivity) není účetní jednotkou, vedou zřejmě daňovou evidenci dle § 7b zákona o daních z příjmů. I v tomto případě je zapotřebí pověřit jednoho z nich, který bude vést daňovou evidenci o společných příjmech a výdajích za sdružení, a to v oddělené evidenci. Na konci zdaňovacího období si každý z nich zahrné do své daňové evidence svůj podíl na společných příjmech a společných výdajích (§ 7 odst. 13). V této souvislosti doporučuji prostudovat i další související ustanovení zákona o daních z příjmů (§ 12 - možnost uplatnění paušálních výdajů, § 7a - nemožnost stanovení paušální daně).

  Majetkoprávní vztahy upravuje podrobně § 829 - § 841 obč. zákoníku. Ve vazbě na zákon o daních z příjmů je nutné respektovat např. § 11 (rozdělení úroků z BÚ zřízeného pro činnost sdružení), dále je nutné mít na paměti, že daňové odpisy hmotného majetku nepatří mezi společné výdaje sdružení - odpisy uplatňují jednotliví účastníci podle toho, zda se jedná
  - o majetek získaný společností činností sdružení, nebo
  - o majetek poskytnutý některým účastníkem sdružení - zde pak záleží na tom, zda jde o majetek určený podle druhu (který přechází do spoluvlastnictví všech účastníků sdružení), či o majetek jednotlivě určený (který zůstává ve vlastnictví toho účastníka, který ho poskytl).

  Pokud jeden z podnikatelů je plátcem DPH, považuji za vhodné a užitečné odkázat na příslušná ustanovení zákona o DPH (zejména na § 94 a § 95 upravující registraci a § 100 týkající se vedení evidence pro účely DPH).

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.