Otázka v diskusi:
vyřazení stávajících staveb nebo jejich částí v důsledku nové výstavby

AKunc, 3.10.2013

Prosím o radu k § 47 odst. 1 písm. f) vyhlášky 500/2002. Technicky zhodnocujeme stavbu, ale část stávající stavby jsme zlikvidovali, takže by ZC této části měla vstoupit do pořizovací ceny. Vedeme dvoje odpisy, proto daňová zůstatková cena vyřazené části má jinou hodnotu než účetní zůstatková cena. O účetní zůstatkovou cenu likvidované části zvýšíme cenu pořízení technického zhodnocení. A daňová zůstatková cena likvidované části vstoupí do daňové pořizovací ceny, takže najednou budeme mít rozdílnou pořizovací cenu pro účetní odpisy a pro daňové odpisy vlivem různé zůstatkové ceny vyřazené části stavby? Děkuji.

1 odpověd:

 • Redakční rada Metodických aktualit, 4.12.2013

  Podle § 47 odst. 1 písm. f) vyhlášky č. 500/2002 Sb. je součástí ocenění dlouhodobého hmotného majetku a technického zhodnocení cena, za kterou byl majetek pořízen, a náklady na vyřazení stávajících staveb nebo jejich částí v důsledku nové výstavby. Zůstatkové ceny vyřazených staveb nebo jejich částí a náklady na vyřazení tvoří součást nákladů na novou výstavbu.

  Podle § 47 odst. 3 citované vyhlášky se ocenění jednotlivého dlouhodobého nehmotného majetku a odpisovaného dlouhodobého hmotného majetku zvyšuje o technické zhodnocení, k jehož účtování a odpisování je oprávněna účetní jednotka.

  Podle § 29 odst. 3 zákona o daních z příjmů technické zhodnocení zvyšuje vstupní cenu.

  Podle § 29 odst. 2 zákona o daních z příjmů se pro účely tohoto zákona za zůstatkovou cenu považuje rozdíl mezi vstupní cenou hmotného majetku a celkovou výší odpisů stanovených podle § 26 a § 30 až § 32 z tohoto majetku.

  Z výše uvedeného plyne, že technicky zhodnocená stavba uvedená v dotazu bude mít jiné ocenění (pořizovací cenu) v účetnictví a jinou vstupní cenu pro účely daně z příjmů.

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.