Otázka v diskusi:
Zahraniční cesta do více zemí

Tereza Kandrová, 23.9.2013

Dobrý den,
ráda bych se poradila, jakým kurzem zaúčtovat následující služební cestu.Zaměstnanec odletěl z ČR do Belgie,kde strávil tři dny(účel cesty školení).Poté služební cestu v Belgii přerušil a odletěl do Německa na dva dny (účel cesty meeting).Po dvou dnech se opět vrátil do Belgie,kde pokračovalo školení.Faktura za ubytování v Belgii je vystavena dohromady na jednotnou částku s rozepsáním jednotlivých dní.Zaměstnanec neměl vyplacenou zálohu.Měla bych tuto cestu zaúčtovat jednotně a to kurzem prvního dne-tzn. odletu z ČR do Belgie, nebo bych měla tuto služební cestu rozdělit na dvě či případně dokonce tři jednotlivé cesty a o každé účtovat zvlášť kurzem začátku příslušné cesty?
Děkuji mnohokrát za radu a přeji pěkný den.

1 odpověd:

 • Redakční rada Metodických aktualit, 24.10.2013

  Je nutné důsledně rozlišit postup při stanovení výše nároku zaměstnance na cestovní náhrady a postup při účtování u zaměstnavatele o těchto cestovních náhrad.

  1) Pro účely výpočtu výše celkového nároku zaměstnance na cestovní náhrady je nutné postupovat v souladu se zákoníkem práce. Tento nárok se vypočítává mimo účetnictví.

  Podle § 42 odst. 1 zákoníku práce se pracovní cestou rozumí časově omezené vyslání zaměstnance zaměstnavatelem k výkonu práce mimo sjednané místo výkonu práce. Přitom za výkon práce, za který přísluší zaměstnanci mzda nebo plat, se považuje také účast na školení nebo jiných formách přípravy anebo studiu za účelem prohloubení kvalifikace (§ 230 odst. 3 zákoníku práce).

  Podle § 154 zákoníku práce se zahraniční pracovní cestou rozumí cesta konaná mimo území České republiky. Dobou rozhodnou pro vznik práva zaměstnance na náhradu cestovních výdajů v cizí měně je doba přechodu státní hranice České republiky, kterou oznámí zaměstnanec zaměstnavateli, nebo doba odletu z České republiky a příletu do České republiky při letecké přepravě.

  Podle § 184 zákoníku práce při poskytování cestovních náhrad, na které nebyla poskytnuta záloha, se přiměřeně použije § 183 s tím, že pro přepočet měn se použijí kurzy vyhlášené Českou národní bankou a platné v den nástupu zahraniční pracovní cesty. Pokud by tento den připadl na sobotu, neděli nebo svátek, použijí se poslední platné kurzy ČNB. V případě, že by byla zaměstnanci poskytnuta záloha, použije se při vyúčtování zálohy kurzy vyhlášené Českou národní bankou a platné v den vyplacení zálohy, popř. zaměstnancem doložený kurz, kterým byla poskytnutá měna v zahraničí směněna na jinou měnu.

  V daném případě se jedná o jednu zahraniční pracovní cestu zaměstnance (po celou dobu strávenou v zahraničí zaměstnanec vykonával práci pro zaměstnavatele) a v souladu s tímto je nutné přistoupit k výpočtu souvisejících nároků zaměstnance na cestovní náhrady. Pro účely výpočtu zahraničního stravného se bude postupovat v souladu s § 170 zákoníku práce, přičemž výši zahraničního stravného určí zaměstnavatel ze základní sazby zahraničního stravného sjednané nebo stanovené pro stát, ve kterém zaměstnanec strávil v kalendářním dni nejvíce času.

  2) V účetnictví se přepočet cizí měny na českou měnu provede v souladu s platnými účetními předpisy. V souladu se zákonem o účetnictví lze k okamžiku uskutečnění účetního případu použít denní kurz ČNB, pevný kurz stanovený vnitřním předpisem účetní jednotky na základě kurzu vyhlášeného ČNB, popř. při nákupu nebo prodeji cizí měny kurz, za který byly tyto hodnoty nakoupeny nebo prodány. Použití kurzů pro přepočet cizí měny musí účetní jednotka upravit ve svém vnitřním předpise. Okamžik uskutečnění účetního případu u pracovních cest je vhodné upravit vnitřním předpisem účetní jednotky.

  V případě poskytnutí zálohy zaměstnanci v cizí měně se při účtování použije kurz účetní jednotky platný v den jejího vyplacení z pokladny, při vrácení přeplatku do pokladny kurz účetní jednotky platný v den jeho vrácení.

  Při účtování nákladu a závazku z titulu nároku zaměstnance na náhradu cestovních výdajů použije účetní jednotka pro přepočet cizí měny platný účetní kurz v souladu se svými vnitřními předpisy.

  Pokud byla poskytnuta záloha zaměstnanci, provede se její zúčtování se vzniklým závazkem a výsledkově se zaúčtuje kurzový rozdíl vzniklý na příslušném účtu pohledávek za zaměstnanci.

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.