Otázka v diskusi:
uhrazená faktura, zboží nedodané

Petra, 7.1.2013

Dobrý den,
zaplatili jsme fakturu anglickému dodavateli. Zboží nedodal, peníze nevrátil. Lze v tomto případě tvořit opravné položky podle zákona o rezervách a následně odepsat?
Děkuji

2 odpovědi:

 • Petr Šinagl - AAC&S s.r.o., 10.1.2013

  NELZE. - - - Znění §8c zákona o rezervách k tomu láká, leč v tomto zákoně je také §2 odst.2, stanovující omezení \"Není-li tímto zákonem výslovně stanoveno jinak, opravné položky lze tvořit pouze k pohledávkám, o kterých bylo při jejich vzniku účtováno ve výnosech a takto vzniklý příjem nebyl podle zvláštního právního předpisu příjmem osvobozeným od daně z příjmů nebo nezahrnovaným do základu daně z příjmů nebo zahrnovaným do samostatného základu daně z příjmů anebo základu daně pro zvláštní sazbu daně.\" - čímž je cesta k daňově účinnému odepsání uzavřena, neboť dodavatzeli zaplacenou zálohu (to co poisujete) jste určitě neúčtovali jako svůj výnos.
 • Redakční rada Metodických aktualit, 4.2.2013

  Pokud se týká tvorby zákonných opravných položek k pohledávkám, daňově uznatelné jsou opravné položky, jejichž způsob tvorby a výši pro daňové účely stanoví zákon o rezervách. Zákon o rezervách stanoví, jaké obecné požadavky a podmínky pro jejich tvorbu je nutné splnit, a v jednotlivých ustanoveních vymezuje, k jakým pohledávkám daňové opravné položky tvořit nelze.

  Podle § 2 odst. 2 zákona o rezervách, není-li tímto zákonem výslovně stanoveno jinak, opravné položky lze tvořit pouze k pohledávkám, o kterých bylo při jejich vzniku účtováno ve výnosech a takto vzniklý příjem nebyl podle zákona o daních z příjmů příjmem osvobozeným od daně z příjmů nebo nezahrnovaným do základu daně z příjmů nebo zahrnovaným do samostatného základu daně z příjmů anebo základu daně pro zvláštní sazbu daně. Není-li tímto zákonem výslovně stanoveno jinak, opravné položky se netvoří k pohledávkám vzniklým z titulu cenných papírů a ostatních investičních nástrojů, úvěrů, půjček, ručení, záloh, plnění ve prospěch vlastního kapitálu, úhrady ztráty společnosti, smluvních pokut a úroků z prodlení, poplatků z prodlení, penále a jiných sankcí ze závazkových vztahů, k pohledávkám nabytým bezúplatně a k souboru pohledávek.

  Z výše uvedeného vyplývá, že k pohledávce vzniklé z titulu zaplacené zálohy, o které odběratel účtoval v rámci zúčtovacích vztahů (účtová třída 3), nelze daňovou opravnou položku tvořit.

  Odběratel může na základě svého rozhodnutí vytvořit pouze účetní opravnou položku, např. ve výši 100 %, a v následujícím účetním období pak rozhodnout o jejím odpisu, který bude představovat rovněž nedaňový náklad.

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.