Otázka v diskusi:
Vynětí závazku

Jana Tesařová, 14.5.2012

jediný společník první s.r.o. dodal do druhé s.r.o., kde je jedním ze tří spoečníku materiál. faktury však nebyly druhou s.r.o. uhrazeny. Nyní prodal svůj obchodní podíl ve druhé zbývajícím dvou společníkum a chce si převzít dluh, který má druhá s.r.o. vůči jeho první s.r.o.
Lze to vůbec a pokd ano, ajk to vyřešit účetně?

1 odpověd:

 • Redakční rada Metodických aktualit, 29.8.2012

  Převod obchodního podílu bude probíhat na základě smlouvy o převodu obchodního podílu podle § 115 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. Podle tohoto ustanovení může společník se souhlasem valné hromady převést svůj obchodní podíl na jiného společníka, nestanoví-li společenská smlouva jinak.

  Smlouva o převodu obchodního podílu musí mít písemnou formu. Podpisy musí být písemně ověřeny. Převodce ručí za závazky, které přešly převodem obchodního podílu. Účinky převodu obchodního podílu nastávají vůči společnosti dnem doručení účinné smlouvy o převodu. Smlouvou o převodu obchodního podílu nastane změna v osobě společníka společnosti ručením omezeným. V účetnictví se změní jen výše vkladů zbývajících společníků.

  Pokud společník první s.r.o. převezme dluh druhé s.r.o., bude se postupovat podle § 531 a § 532 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník. Podle těchto ustanovení kdo se dohodne s dlužníkem, že přejímá jeho dluh, nastoupí jako dlužník na jeho místo, jestliže k tomu dá věřitel souhlas. Souhlas věřitele lze dát buď původnímu dlužníku nebo tomu, kdo dluh převzal.

  Kdo bez dohody s dlužníkem převezme dluh smlouvou s věřitele, stane se dlužníkem vedle původního dlužníka. Smlouva o převzetí dluhu vyžaduje, aby byla uzavřena písemnou formou.

  Námitky, které má vůči věřiteli původní dlužník, může uplatnit i osoba, která dluh převzala.

  Předpokládáme, že společník přejímající dluh nevede účetnictví a tedy o převzetí dluhu nebude účtovat. Pokud druhá s.r.o. má zachycen závazek na účtu 361 – Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba, zaúčtuje hodnotu závazku na vrub tohoto účtu a ve prospěch účtu 648 - Ostatní provozní výnosy. Pokud první s.r.o. má pohledávku zachycenu na účtu 351 – Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba, změní v knize pohledávek osobu dlužníka na společníka první s.r.o.

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.