Otázka v diskusi:
Nezaplacené řádné úroky

Marta K., 27.2.2012

Společnosti /A / poskytla jiná společnost / B / úvěr na 12 měsíců. Jedná se o úvěr na provozní činnost.
Firma A však za celý rok zaplatila pouze jednu splátku / dle předpisu měsíční jistinu a úrok /.
Jakým způsobem mám zaúčtovat řádné úroky, které společnost A vůbec v roce 2011 nezaplatila? Mám je zaúčtovat na účet 562 podle splátkového kalendáře a v případě, že ano, jedná se o daňově uznatelný náklad? Upozornuji, že se jedná o řádné úroky, niko-li úroky z prodlení.
Úrok z prodlení společnost B dosud nenárokuje.
Dále by mě zajímalo, zda úvěr, který eviduji na účtě 231 / krátkodobý / mám přeúčtovat na dlouhodobé závazky?
Děkuji za odpověď, Marta K.

1 odpověd:

 • Redakční rada Metodických aktualit, 28.3.2012

  O úvěru se účtuje dle konkrétních smluvních ujednání.

  Příklad:

  Přijetí úvěru od společnosti B
  MD 221 / DAL Závazek z úvěru

  Časově rozlišené úroky
  MD 562 / DAL Závazek z úvěru nebo Jiný závazek dle smlouvy nebo Výdaje příštích období

  Úhrada splátky úvěru
  MD Závazek z úvěru / DAL 221

  Úroky se v účetnictví účtují ve věcné a časové souvislosti.

  Závazek z úvěru se účtuje na příslušný účet dle konkrétní situace, např.:

  361 - Závazky k ovládaným osobám, k osobám pod podstatným vlivem,
  362 - Závazky k ovládajícím osobám, osobám uplatňujícím podstatný vliv,
  379 - Jiné závazky,
  479 - Ostatní dlouhodobé závazky.

  Na účet 231 se účtují pouze krátkodobé bankovní úvěry.

  Posouzení, zda se jedná o závazek krátkodobý (doba splatnosti 1 rok a kratší) či dlouhodobý (doba delší než 1 rok), z hlediska správnosti zaúčtování do účtové třídy 3 nebo 4 závisí na době splatnosti od okamžiku poskytnutí úvěru do doby jeho splatnosti.

  Správné vykázání závazku v rozvaze:

  Závazek, který v okamžiku, ke kterému je účetní závěrka sestavena, má dobu splatnosti jeden rok a kratší, je krátkodobým závazkem.
  Závazek, který v okamžiku, ke kterému je účetní závěrka sestavena, má dobu splatnosti delší než jeden rok, je dlouhodobým závazkem.
  Závazky po lhůtě splatnosti se vykazují jako krátkodobé závazky.

  Daňová uznatelnost úroků mezi dvěma právnickými osobami není vázána na zaplacení.

  Pokud by společnost, která poskytla půjčku, byla osobou spojenou ve vztahu k dlužníkovi, posuzovala by se daňová uznatelnost úroků u dlužníka dle § 25 odst. 1 písm. w) zákona o daních z příjmů.

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.