Otázka v diskusi:
Prodej DM se ztrátou

Michal, 7.10.2011

Dobrý den,

potřebuji poradit s účtováním prodeje dlouhodobého majetku pokud při prodeje vzniká ztráta. Je účtování stejné jako v případě prodeje majetku se ziskem? Je nutné, aby účetní jednotka účtovala o rezervě na tento ztrátový prodej nebo o opravné položce před tímto prodejem?

Děkuji za odpověď.

1 odpověd:

 • Redakční rada Metodických aktualit, 1.12.2011

  Pořizovací cena vyřazeného dlouhodobého majetku odpisovaného se v souladu s ČÚS č. 013 Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek účtuje na vrub příslušného účtu účtové skupiny 08 - Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku a ve prospěch příslušného učtu účtové skupiny 02 - Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný. Zůstatková cena se účtuje na vrub příslušného účtu účtové skupiny 54 - Jiné provozní náklady. Tržba (cena) za prodaný dlouhodobý majetek se účtuje ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 64 - Jiné provozní výnosy a na vrub příslušného účtu účtové skupiny 31 - Pohledávky. Účtování není závislé na vzniku ztráty (zisku) z prodeje.

  Příklad:

  Prodej dlouhodobého hmotného majetku
  MD 311 / DAL 641 10
  MD 311 / DAL 343 2
  Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku
  MD 541 / DAL 082 20
  MD 082 / DAL 022 100

  Opravné položky v účetnictví vyjadřují přechodné snížení hodnoty majetku. Trvalé snížení hodnoty majetku vyjadřují odpisy majetku. U dlouhodobého majetku při trvalém snížení jeho hodnoty je možné provést mimořádný odpis. Rezervy se tvoří mimo jiné na rizika a ztráty.

  V souvislosti s prodejem není třeba před prodejem účtovat speciální účetní operace. Tvorbu opravných položek, mimořádných účetních odpisů a rezerv je třeba posoudit v běžných souvislostech, a to především k rozvahovému dni.

  Pokud účetní jednotka k datu sestavení účetní závěrky má informaci, že bude prodávat v následujícím období dlouhodobý majetek a při jeho prodeji vznikne ztráta (prodejní cena bude nižší než zůstatková cena) a tato ztráta je významná, pak účetní jednotka v souladu s § 25 odst. 3 a § 26 odst. 3 zákona o účetnictví a v souladu s § 57 vyhlášky č. 500/2002 Sb. vytvoří rezervu na rizika a ztráty (prodejní cena – zůstatková cena v době předpokládaného prodeje – náklady související s prodejem).

  Z pohledu daně z příjmů je třeba dát pozor u majetku vyloučeného z odpisování (např. pozemky), kde vstupní cena hmotného majetku vyloučeného z odpisování je daňovým výdajem jen do výše příjmů z prodeje dle § 24 odst. 2 písm. t) zákona o daních z příjmů.

  V roce prodeje se u majetku, který byl evidován na počátku zdaňovacího období, uplatní polovina ročního daňového odpisu dle § 26 odst. 7 zákona o daních z příjmů. Daňovým nákladem při prodeji je daňová zůstatková cena dle § 24 odst. 2 písm. b) bod 2. zákona o daních z příjmů, která se pravděpodobně bude lišit od účetní zůstatkové ceny.

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.