Otázka v diskusi:
Opravné položky - tvorba

Petra, 7.10.2011

Dobrý den,

mám dotaz, jak se tvoří opravné položky k pohledávkám. V evidenci máme od roku 2009 fakturu za 60tis. Dlužník šel do insolvence, vše jsme přihlásili, ale konkurz byl zrušen pro nezaplacení poplatku. Nyní dlužník přepsal firmu zřejmě na bílého koně.(ruská národnost). Nevím, jak je správný postup tvorby opravných položek. Mohu si v roce v lednu 2011 vytvořit 20% tj.12 000,- Kč zaúčtovat 558/391, na konci roku daňově odepsat 12.000,- 391/558 a 12000,- 546/311.Tudíž mi zbyde k úhradě v roce 2012 48000,-. A v roce 2010 si mohu znovu takto odepsat 20% z 48tis a tak pokračovat dál, než uplyne promlčecí doba?

Pak mám ještě jednu otázku s dalším dlužníkem. Byl na něj vyhlášen konkurz, přihlášku jsme podali v roce 2010 řádně a včas, ale bohužel nebyla v roce 2010 podle zákona vytvořena opravná položka ve výši 100%. Pohledávky to jsou z roku 2009, promlčecí doba tedy uplyne v roce 2013. Mohu si tyto pohledávky odepsat daňově podle §8a zák. o rezervách postupem popsaným viz výše a nebo mohu udělat dodatečné daňové přiznání za rok 2010, kde bych vytvořila 100% opravnou položku a po skončení konkurzu bych tuto pohledávku odepsala.. To by bylo asi nejjednoduší. Někde jsem ale četla, že bohužel na takovéto věci se dodatečná ani opravná přiznání nevztahují. Děkuji za jakékoli rady. Jsem z opravných položek jelen.
Petra

1 odpověd:

 • Redakční rada Metodických aktualit, 1.12.2011

  K prvnímu dotazu:

  V souladu s § 108 insolvenčního zákona může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení (až do výše 50 tis. Kč), je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Pokud je insolvenčních navrhovatelů více, jsou povinni zaplatit zálohu společně a nerozdílně. Pokud záloha na náklady insolvenčního řízení není ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit.

  Opravná položka k pohledávce

  Opravné položky k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení lze jako daňově uznatelný náklad tvořit za podmínek stanovených zákonem č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se zejména o splnění obecných podmínek pro tvorbu daňových opravných položek stanovených v § 2 a § 3 zákona o rezervách a dále podmínek stanovených v § 8 citovaného zákona (zejména přihlášení pohledávek ve stanovené lhůtě u insolvenčního soudu).

  Tyto opravné položky se zruší v návaznosti na výsledky insolvenčního řízení nebo v případě, že pohledávku účinně popřel insolvenční správce, věřitel nebo dlužník, nebo také v případě, že není možné insolvenční řízení dále vést (viz § 142 insolvenčního zákona). Jestliže pominou důvody pro existenci takovéto opravné položky, lze snížit vytvořenou opravnou položku na úroveň, která by mohla být vytvořena podle § 8a zákona o rezervách, a pokračovat dále v její tvorbě dle podmínek stanovených v tomto ustanovení.

  Pokud poplatník dosud netvořil žádné daňové opravné položky k příslušné pohledávce, dlužník není v insolvenčním řízení a pohledávka splňuje obecná kritéria pro tvorbu opravné položky dle zákona o rezervách, může poplatník postupovat dle § 8a a v roce 2011 vytvořit daňovou opravnou položku maximálně ve výši 20 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky (jmenovité hodnoty pohledávky včetně DPH). V daném případě bude daňově uznatelná výše opravné položky činit 12 000 Kč (20 % ze 60 000 Kč).

  Pokud by bylo zahájeno rozhodčí, soudní nebo správní řízení, bylo by možné v souladu s § 8a odst. 2 zákona o rezervách vytvořit vyšší daňovou opravnou položku (resp. v dalších letech postupně dosáhnout vyšší úrovně opravné položky), a to v závislosti na době, která uplynula od konce sjednané lhůty splatnosti pohledávky – v případě, že by uplynulo více než 36 měsíců, lze vytvářet opravné položky až v 100% výši. Upozorňujeme, že opravnou položku je nutné zrušit, pokud dojde k promlčení dané pohledávky.

  Z účetního pohledu by účetní jednotka měla v souladu se svými vnitřními směrnicemi rozhodnout o tvorbě účetní (nedaňové) opravné položky (dodržení zásady věrného a poctivého zobrazení a zásady opatrnosti). Její výše by měla být odvozena od hodnoty pohledávky, která odráží riziko vyplývající z možného neuhrazení pohledávky.

  Odpis pohledávky

  Odepsat pohledávku je možné pouze v celé její výši, nelze ji odepisovat postupně po částech. O odpisu rozhoduje účetní jednotka. V případě, že bude zřejmé, že náklady na vymáhání pohledávky by přesáhly její výtěžek, může účetní jednotka rozhodnout o jejím účetním odpisu. Jmenovitá hodnota odepsané pohledávky se sleduje na podrozvahových účtech. V případě odpisu pohledávky se zruší vytvořené opravné položky.

  Daňová uznatelnost se řídí ustanovením § 24 odst. 2 písm. y) zákona o daních z příjmů. V daném případě bude odpis pohledávky daňově uznatelný do výše daňové opravné položky vytvořené v souladu se zákonem o rezervách.

  Ke druhému dotazu:

  V souladu s § 8 zákona o rezervách opravné položky k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení, které jsou výdajem (nákladem) na dosažení, zajištění a udržení příjmů, mohou vytvořit poplatníci daně z příjmů, kteří vedou účetnictví, až do výše rozvahové hodnoty nepromlčených pohledávek přihlášených u soudu od zahájení insolvenčního řízení do konce lhůty stanovené v rozhodnutí soudu o úpadku nebo do konce lhůty podle insolvenčního zákona, spojí-li soud s rozhodnutím o úpadku rozhodnutí o povolení oddlužení, a to v období, za které se podává daňové přiznání a v němž byly přihlášeny. Tvorba této opravné položky musí být zaúčtována (§ 3 odst. 3 zákona o rezervách).

  Pokud poplatník opravnou položku dle 8 zákona o rezervách nevytvoří v období, kdy došlo k přihlášení pohledávky, definitivně se připraví o možnost její tvorby (opravnou položku dle § 8 nelze tvořit v některém z následujících období).

  Pokud nebyla k řádně přihlášené pohledávce vytvořena včas opravná položka dle § 8 zákona o rezervách, lze k přihlášené pohledávce tvořit opravné položky dle § 8a odst. 2, popř. 3, zákona o rezervách.

  Za podmínek stanovených v § 24 odst. 2 písm. y) zákona o daních z příjmů lze u pohledávek přihlášených u insolvenčního soudu uplatnit daňově účinný odpis pohledávek.

  Pokud se týká promlčení pohledávek, přihlášením pohledávky se staví promlčecí lhůta (§ 109 odst. 3 insolvenčního zákona). To znamená, že promlčecí doba neběží a začíná běžet až po skončení insolvenčního řízení.

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.