Účetnictví č. 5/2023

Květnové vydání Účetnictví je převážně monotematické, zaměřené na problematiku nemovitých věcí. Zvolené oblasti se věnujeme z různých úhlů pohledu. Pozornost jsme soustředili na právní vymezení nemovitých věcí, jež je základním východiskem pro jejich správné účetní zachycení a vykazování, kterému se věnujeme v dalším samostatném článku. V rámci zvolené tematiky jsme neopomenuli oblast oprav a technického zhodnocení, s přihlédnutím k dosavadní judikatuře NSS i ve vazbě na připravovaný nový zákon o účetnictví. Neméně zajímavá je i oblast nemovitých kulturních památek, která z pohledu české účetní legislativy naráží na řadu problémů. Investicím do nemovitostí je v rámci mezinárodních účetních standardů věnován samostatný standard IAS 40 - seznámíme Vás s pravidly jejich oceňování, která se významně liší od české právní úpravy. V rámci dalších odborných příspěvků si vysvětlíme rozdíl mezi nájmem a pachtem, jeho účtování i daňové souvislosti. Nevynechali jsme ani problematiku daně z nemovitých věcí.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 9. 5. 2023

OBSAH ČASOPISU ÚČETNICTVÍ č. 5/2023

Editorial

Slanina L., Bárta F., Dürrer R.: Právní pojetí nemovitostí

Hruška V.: Nemovitosti – účetní zobrazení

Urban Z.: Technické zhodnocení vs. opravy ve světle stávající i budoucí právní úpravy

Hejret M.: Nájem a pacht – právně, účetně, daňově (ZDP)

Dvořáková D.: Investice do nemovitostí podle IAS 40 

Jošt M., Müllerová L., Perglová H.: Nemovitá věc jako kulturní památka (účetní a daňové souvislosti)

Müllerová L.: Daň z nemovitých věcí

Rejmont V.: Stavba a její právní zánik ve vazbě na daně a účetnictví 

Směrná účtová osnova: Účtová skupina 25 – Krátkodobý finanční majetek 

Stručný rejstřík pojmů 

Nové právní předpisy 

Platební povinnosti: Červen 2023 – důležitá data pro všechny, kteří podnikají 

Nabídka vzdělávacích akcí