Účetnictví č. 4/2023

V dubnovém čísle Účetnictví jsme se zaměřili na finanční leasing jakožto jednu z forem financování pořízení dlouhodobého majetku. Vysvětlíme si, jakou definici a podmínky obsahuje zákon o daních z příjmů, a jak k finančnímu leasingu přistupuje zákon o dani z přidané hodnoty. Z účetního pohledu české právní předpisy neuplatňují princip ekonomického prospěchu jako IFRS, ale upřednostňují skutečný právní stav před ekonomickou podstatou. Majetek, který je předmětem finančního leasingu, odpisuje v českých podmínkách jeho vlastník - leasingový pronajímatel. Účetní postupy na straně pronajímatele i nájemce si vysvětlíme na konkrétním příkladu.
Účetní výkaznictví představuje důležitý zdroj informací o účetní jednotce. Poskytované informace mají finanční i nefinanční charakter, měly by být vzájemně provázané a je nezbytné je posuzovat ve vzájemných souvislostech. Oblast výkaznictví je v současnosti velmi diskutována a dozná významných změn. Postavení reportingu ovlivní i nová evropská směrnice CSRD. Legislativní úpravou reportingu v českých právních předpisech a na úrovni EU se zabýváme v jednom z dalších odborných příspěvků.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 11. 4. 2023

OBSAH ČASOPISU ÚČETNICTVÍ č. 4/2023

Lávička P., Müllerová L.: Finanční leasing podle českých účetních a daňových předpisů 

Kubcová H., Tittelbach V.: Legislativní uchopení finančního a nefinančního reportingu z hlediska účetních předpisů a jejich budoucí směřování 

Hruška V.: Směrná účtová osnova: Účtová skupina 24 – Krátkodobé finanční výpomoci 

Na hodině účetnictví a daní (Hruška V.

Milé kolegyně, milí kolegové (Králová M.

Huleš J.: Mezi dvěma roky aneb 70. výročí časopisu 

Kuneš Z.: Uplatňování daně z přidané hodnoty u finančního leasingu (převzato z DPL) 

Nejmanová E.: Ostatní oznamovací povinnosti vůči správci daně od 1. 1. 2023 (převzato z DPL) 

Jouza L.: Pracovněprávní předpisy pro mzdovou účetní v roce 2023 

Dotazy a odpovědi 

Ohlédnutí za podzimními zkouškami v programu certifikace (Zemánek L.

Rejmont V.: Nejvyšší správní soud České republiky k možnosti smluvního přesunutí výplaty mzdy za práci přesčas (až) do období, v němž má zaměstnanec čerpat náhradní volno 

Platební povinnosti: Květen 2023 – důležitá data pro všechny, kteří podnikají 

Stručný rejstřík pojmů 

Nabídka vzdělávacích akcí