Účetnictví č. 9/2022

Řada podnikatelských subjektů se potýká se situacemi, kdy jim jejich odběratelé hradí faktury i několik měsíců po splatnosti. Zpřísňování podmínek poskytování bankovních úvěrů způsobuje, že hledají alternativní způsoby financování. Jednou z možností je faktoring. Vysvětlíme si, jaké jsou jeho základní formy a jak o něm účtovat v závislosti na konkrétních smluvních podmínkách.
Principy oceňování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku dle IFRS a českých účetních předpisů se v některých oblastech liší. Přitom způsob ocenění zásadně ovlivňuje výši vykázaného výsledku hospodaření a vypovídací schopnost účetních výkazů. Porovnání obou úprav přináší důležité a užitečné informace pro účetní jednotky, které sestavují účetní závěrku podle IFRS, ať již povinně nebo dobrovolně.
V předchozích dvou číslech jsme se věnovali živočišné a rostlinné výrobě v českém účetnictví. Ukázalo se, že ne vždy poskytuje věrný a poctivý obraz skutečností, přičemž nejvíce problémů vyvstává v případě pořízení biologických aktiv ve vlastní režii. Inspiraci pro řešení těchto nedostatků lze najít v mezinárodních účetních standardech, jejichž základní pravidla si rozebereme.
V minulém čísle jsme „otevřeli“ téma správného stanovení místa plnění služeb pro účely DPH, soustředili jsme se na použití základního pravidla. Navazující článek se zaměřuje na správné zdanění služeb, pro jejichž místo plnění je rozhodující jejich povaha. Dalším tématem z oblasti DPH, které by nemělo ujít Vaší pozornosti, je prodej zboží přes digitální platformy, kdy úprava smluvních podmínek je určující pro zachycení v účetnictví a uplatnění DPH i daně z příjmů.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 8. 9. 2022

OBSAH ČASOPISU ÚČETNICTVÍ č. 9/2022

Müllerová L.: Faktoring (účetní a daňové souvislosti) 

Vrtalová J.: Faktoring vs. bankovní úvěr (převzato z DPL) 

Směrná účtová osnova: Účtová skupina 12 – Zásoby vlastní výroby 

Na hodině účetnictví a daní 

Janhuba M., Janhubová J.: Historický vývoj – zdroj inspirace (?) 

Dvořáková D.: Oceňování dlouhodobých hmotných a nehmotných aktiv při pořízení podle IFRS versus oceňování podle českých účetních předpisů 

Jošt M.: Biologická aktiva v mezinárodních účetních standardech IAS/IFRS 

Holubová O.: Stanovení místa plnění u služeb II. (převzato z DPL) 

Dotazy a odpovědi 

Zdražil V.: Prodej zboží přes digitální platformy – smluvní rámec 

Soudný R.: Jak digitalizovat v účetním outsourcingu... a uspět 

Čiperová L., Dvořáková D., Zárybnická Žárová M.: Kongres Evropské účetní asociace v Norsku 2022 

Jouza L.: Potřebuje firma k zavedení kamerového systému souhlas zaměstnanců? 

Rejmont V.: Opravdu může firemní účetní (dokonce externí) propustit kolegu ze zaměstnání!? 

Test znalostí 

Platební povinnosti: Říjen 2022 – důležitá data pro všechny, kteří podnikají 

Stručný rejstřík pojmů 

Nabídka vzdělávacích akcí