Účetnictví č. 6/2022

Společnost s ručením omezeným patří u nás mezi nejrozšířenější právní formu obchodní společnosti. Důležitou oblastí účetnictví každé s.r.o. jsou operace týkající se základního kapitálu, ať již jeho zvýšení (převzetím vkladové povinnosti, z vlastních zdrojů, kombinací obou způsobů) nebo snížení, uvolněného podílu či rozdělování zisku nebo úhrady ztráty. Tyto významné účetní operace si vysvětlíme prostřednictvím názorných příkladů a schémat.
Znalost základních pravidel správy daní, povinností, ale i práv daňových subjektů vyplývajících z daňového řádu je nezbytná pro efektivní a úspěšnou komunikaci s finančním úřadem. Zejména účetním OSVČ a malým účetním společnostem je určen stručný komentář hlavních částí tohoto daňového předpisu, zaměřený na jeho praktickou realizaci v běžné praxi.
Od 1. 1. 2022 byl novelizován občanský soudní řád. Jednou z novinek je zavedení speciální paušální náhrady nákladů pro zaměstnavatele za provádění exekucí z mezd zaměstnanců. Daňové a účetní souvislosti schválené změny si detailně rozebereme, a to na podkladě závěrů z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 7. 6. 2022

OBSAH ČASOPISU ÚČETNICTVÍ č. 6/2022

Müllerová L.: Kapitálové operace ve společnosti s ručením omezeným 

Směrná účtová osnova: Účtová skupina 08 – Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku 

Na hodině účetnictví a daní 

Dvořák V.: Daňový řád pro malou účetní kancelář 

Toman P., Nesrovnal J.: Paušální náhrady nákladů poskytované zaměstnavateli za provádění exekucí z mezd jeho zaměstnanců – dopady do daní a účetnictví 

Nigrin J.: Nejčastější chyby v daňové evidenci

Macháček I.: Daňové odpisy při ukončení nebo přerušení podnikání a nájmu

Jouza L.: Manželé na stejném pracovišti Změny sazeb náhrad cestovních výdajů – květen 2022 (Salačová M.) 

Děrgel M.: Koordinační výbor ke vkladům hmotného majetku, akcií, pozemků a pohledávek do obchodních korporací 

Rejmont V.: Zálohy na podíl na zisku z pohledu soudů 

Daněk A.: Zdravotní pojištění – když zaměstnáte studenta 

Test znalostí 

Nové právní předpisy 

Platební povinnosti: Červenec 2022 – důležitá data pro všechny, kteří podnikají 

Stručný rejstřík pojmů 

Nabídka vzdělávacích akcí