Účetnictví č. 5/2022

Na výroční zprávy a další zprávy (zpráva o vztazích, zpráva o nefinančních informacích aj.), které vyhotovují a zveřejňují účetní jednotky, je kladeno velké množství požadavků. Legislativně je nutné vycházet nejen ze zákona o účetnictví, ale také z celé řady dalších právních předpisů, které upravují zřízení a vznik různých typů právnických osob. Květnové číslo Účetnictví je věnováno výročním zprávám a všemu, co s nimi přímo či nepřímo souvisí, vč. povinností, které má při jejich ověřování auditor, schvalování a zveřejňování. Zaměřuje se také na problematiku rozdělení zisku (či jiných vlastních zdrojů) a rozebírá omezující pravidla pro výplatu podílu na zisku (bilanční testy, test insolvence, test zápisu skutečných majitelů).
Cizoměnové zálohy, ať již poskytnuté, nebo přijaté, jsou oblastí, která se dočkala úpravy i v rámci interpretací vydávaných Národní účetní radou. Řešení a účetní postupy pro jejich vykazování obsažené v I-43 a I-47 shrnuje další odborný příspěvek.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 10. 5. 2022

 

OBSAH ČASOPISU ÚČETNICTVÍ č. 5/2022

Editorial 

Pelák J.: Zprávy vyhotovované účetními jednotkami 

Müllerová L.: Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 

Králíček V.: Ověření výroční zprávy auditorem 

Skálová J.: Testy pro rozdělení a výplatu podílu na zisku 

Šindelář M.: Schvalování a zveřejňování účetní závěrky a výroční zprávy 

Směrná účtová osnova: Účtová skupina 07 – Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku 

Na hodině účetnictví a daní 

Dotazy a odpovědi 

Vašek L.: Cizoměnové zálohy v rozsahu interpretací Národní účetní rady 

Wágner F.: Daňová informační schránka plus 

Informace z Národní účetní rady 

Jouza L.: Příspěvky od úřadu práce pro zaměstnavatele v roce 2022 

Rejmont V.: Limitace náhrady škody (z nedbalosti) v pracovním právu 

Nové právní předpisy 

Test znalostí 

Platební povinnosti: Červen 2022 – důležitá data pro všechny, kteří podnikají 

Stručný rejstřík pojmů 

Nabídka vzdělávacích akcí