Účetnictví č. 4/2022

Podnikateli – fyzické osobě vzniká povinnost vést účetnictví, jestliže se stane účetní jednotkou. Připomeneme si společně, jaké fyzické osoby zákon o účetnictví považuje za účetní jednotku a od jakého okamžiku jsou tito podnikatelé povinni vést účetnictví. Na konkrétních příkladech si vysvětlíme postup přechodu z daňové evidence na účetnictví včetně daňových dopadů (úprav základu daně), ale i situaci, kdy podnikatel začíná vést účetnictví již od začátku svého podnikání. Projdeme si také vybrané postupy účtování typické pro účetnictví individuálního podnikatele.
Pro odbornou účetní i daňovou veřejnost se stal „průlomovým“ aktuální rozsudek Nejvyššího správního soudu, který řešil otázku, zda zálohy na pořízení dlouhodobého majetku zaplacené v cizí měně podléhají povinnosti přeceňování k rozvahovému dni, či nikoliv, tj. zda se u nich má, či nemá účtovat o kurzových rozdílech. Seznámíme Vás s podstatou soudního sporu i závěry soudu.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 11. 4. 2022

 

OBSAH ČASOPISU ÚČETNICTVÍ č. 4/2022

Müllerová L., Randáková M., Molín J.: Účetnictví podnikatelů – fyzických osob

Hejret M.: K připravovanému novému zákonu o účetnictví 

Směrná účtová osnova: Účtová skupina 06 – Dlouhodobý finanční majetek

Na hodině účetnictví a daní 

Jouza L.: Aktuální otázky kolem srážek ze mzdy 2022

Králová M.: Z judikatury – kurzové rozdíly u záloh zaplacených za účelem pořízení majetku 

Děrgel M.: Koordinační výbor ke vkladům zásob a pouze účetně odpisovaného majetku do obchodních korporací 

Rejmont V.: Odpovídá zaměstnanec za újmu poškozenému – třetí osobě – vůbec, zčásti, či dokonce v neomezeném rozsahu? 

Výběr daní je třeba veřejnosti zpříjemnit a co nejvíc zjednodušit (rozhovor s Tatjanou Richterovou) 

Nové právní předpisy

Platební povinnosti: Květen 2022 – důležitá data pro všechny, kteří podnikají 

Stručný rejstřík pojmů 

Nabídka vzdělávacích akcí