Účetnictví č. 3/2022

České účetní předpisy problematiku účetních odhadů při oceňování znehodnocených dlouhodobých nefinančních aktiv řeší jen okrajově, což mj. dává prostor účetním jednotkám využít rozdílných přístupů, které mohou být založeny i na východiscích ne zcela odpovídajících zamýšlenému účelu. Lze tedy doporučit vyjít z pravidel obsažených v mezinárodních účetních standardech. Společně si projdeme základní principy a postupy účetního řešení.
Jak správně zachytit v účetnictví dotaci přijatou v cizí měně a kdy vzniká v této souvislosti povinnost účtovat o kurzových rozdílech? Jakým způsobem účtovat povinnost vrátit dotaci v případě porušení pravidel? I na tyto otázky naleznete odpověď v našem časopisu.
Připojujeme také aktuální přehled novelizací IFRS/IAS s účinností k 1. 1. 2022 či pozdější a z nich vyplývajících změn.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 8. 3. 2022

 

 

OBSAH ČASOPISU ÚČETNICTVÍ č. 3/2022

Zelenka V.: Účetní odhady v souvislosti se znehodnocením dlouhodobých nefinančních aktiv

Zelenková M.: Cizí měna v dotacích

Müllerová L., Molín J.: Účtování o povinnosti vrátit dotaci (neinvestiční i investiční)

Směrná účtová osnova: Účtová skupina 05 – Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek

Na hodině účetnictví a daní 

Vašek L.: Novelizace IFRS s účinností k 1. 1. 2022 nebo později

Macháček I.: Reklama, sponzoring, reprezentace, dary a daň z příjmů (převzato z DPL)

Dotazy a odpovědi

Kuneš Z.: Uplatnění daně z přidané hodnoty při zrušení registrace plátce

Jouza L.: Průměrná mzda zvyšuje v roce 2022 práva a nároky zaměstnanců

Daňař & daňová firma roku 2021

Rejmont V.: Ústavní soud České republiky k proplácení přestávek na jídlo a oddech

Nové právní předpisy

Projekt certifikace účetní profese v proměnách času (Zemánek L.)

Platební povinnosti: Duben 2022 – důležitá data pro všechny, kteří podnikají

Stručný rejstřík pojmů

Nabídka vzdělávacích akcí