Účetnictví č. 2/2022

V únorovém čísle časopisu Účetnictví jsme se opět zaměřili na problematiku cizí měny v účetní závěrce, tentokrát v souvislosti s dohadnými položkami, časovým rozlišením a přijatými zálohami. Volně tak navazujeme na příspěvek z lednového čísla.
Velkou pozornost věnujeme také účetním odhadům při odpisování dlouhodobých nefinančních aktiv. Soustředili jsme se na dopady nezahrnování účetního odhadu zbytkové hodnoty či opomenutí změny účetního odhadu, až už se jedná o zbývající dobu ekonomické použitelnosti daného aktiva nebo výši zbytkové hodnoty.
Připravili jsme pro Vás i aktuální informace z oblasti sociálního a zdravotního pojištění a z oblasti pracovněprávní.

 

Vydal Svaz účetních České republiky dne 8. 2. 2022

 

 

OBSAH ČASOPISU ÚČETNICTVÍ č. 2/2022

Zelenka V.: Odhady v účetnictví v souvislosti s odpisováním dlouhodobých nefinančních aktiv 

Zelenková M.: Cizí měna v účetní závěrce – II. 

Směrná účtová osnova: Účtová skupina 04 – Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 

Na hodině účetnictví a daní 

Porubanová K.: Druhy směnek a jejich účtování (převzato z DPL) 

Salačová M.: Změny náhrad cestovních výdajů s účinností od 1. 1. 2022 

Fiedlerová J.: Změny v sociálním pojištění od 1. 1. 2022 

Jouza L.: Minimální mzda zvýší pracovněprávní nároky zaměstnanců 

Jouza L.: Vyšší náhrady za pracovní úrazy a nemoci z povolání 

Daněk A.: Zdravotní pojištění a zvýšení minimální mzdy k 1. 1. 2022 

Druhý rozhovor s Ing. Mgr. Stanislavem Koubou, Ph.D., náměstkem ministra financí k přípravě nového zákona o účetnictví (Čížek L.

Smlouva o opravě věci 

Rejmont V.: Nežijeme ve fatálním (pojistném) omylu?! 

Test znalostí 

Nové právní předpisy 

Platební povinnosti: Březen 2022 – důležitá data pro všechny, kteří podnikají 

Stručný rejstřík pojmů 

Nabídka vzdělávacích akcí