Účetnictví č. 10/2022

České subjekty zatím nepřikládají vykazování nefinančních informací příliš velkou váhu. Podle české zákona o účetnictví mají povinnost vykazovat nefinanční informace v definované podobě jen velké účetní jednotky, které jsou obchodními společnostmi a zároveň subjekty veřejného zájmu, pokud průměrný počet zaměstnanců k rozvahovému dni je vyšší než 500. Ani na úrovni právních předpisů EU není blíže specifikována míra podrobnosti a rozsah jejich vykazování. Do budoucna však lze očekávat změnu, neboť evropskou komisí byl přijat návrh nové evropské směrnice. Více se o této problematice dočtete v říjnovém čísle Účetnictví.
V oblasti DPH navazujeme na předchozí číslo a nabízíme pokračování dvou seriálů: uzavřeme výklad ke správnému zdanění služeb, pro jejichž místo plnění je rozhodující jejich povaha, a v dalším díle k digitálním platformám si podrobněji probereme prodeje s počátkem přepravy v tuzemsku.
Snad každému daňovému subjektu se někdy stane, že nesplní některou ze svých daňových povinností. Za to mu hrozí sankce. Vysvětlíme si, jaká pravidla pro jejich prominutí platí podle daňového řádu.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 11. 10. 2022

OBSAH ČASOPISU ÚČETNICTVÍ č. 10/2022

Směrná účtová osnova: Účtová skupina 13 – Zboží 

Na hodině účetnictví a daní 

Otavová M., Gláserová J.: Vykazování nefinančních informací v České republice v kontextu aktuálního vývoje evropského práva 

Zdražil V.: E-commerce s počátkem přepravy v tuzemsku – smluvně, účetně, daňově 

Holubová O.: Stanovení místa plnění u služeb III. (převzato z DPL) 

Burda Z.: Promíjení příslušenství daně podle pravidel daňového řádu (převzato z DPL) 

Jouza L.: Změny v zákoníku práce podle směrnice EU 

Dotazy a odpovědi 

Moravec T.: Prokurista versus statutární orgán 

Děrgel M.: Koordinační výbor o daňové uznatelnosti stravování zaměstnanců na pracovní cestě 

Daněk A.: Vybrané příjmy po skončení zaměstnání a zdravotní pojištění 

Test 

Nové právní předpisy 

Platební povinnosti: Listopad 2022 – důležitá data pro všechny, kteří podnikají 

Stručný rejstřík pojmů 

Nabídka vzdělávacích akcí