Účetnictví č. 5/2021

Přehled o peněžních tocích jako součást účetní závěrky povinně sestavují obchodní společnosti, které jsou velkými a středními účetními jednotkami. Doplňuje informace z rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Podíváme se podrobněji na jeho strukturu a obsahové vymezení, metody jeho sestavování i zdroje informací, ze kterých je nutné čerpat.
Od 1. 1. 2021 nabyl účinnosti tzv. daňový balíček, který přinesl řadu změn v oblasti daní z příjmů. Některé z nich jsou použitelné i zpětně pro období před jeho účinností a na ty jsme se zaměřili v odborném komentáři.
Účetní i daňoví poradci jsou jako tzv. povinné osoby součástí systému prevence praní špinavých peněz a financování terorismu. Od roku 2021 byl AML zákon novelizován, a tak je vhodné se seznámit s novými povinnostmi, které jim zákon ukládá.

 

Vydal Svaz účetních České republiky dne 10. 5. 2021

 

OBSAH ČASOPISU ÚČETNICTVÍ č. 5/2021

Müllerová L.: Přehled o peněžních tocích (výkaz cash flow) 

Analytické účty v účtovém rozvrhu aneb Analytiky pro správné sestavení výkazů 

Na hodině účetnictví 

Molín J.: Vybrané změny zákona o daních z příjmů vyplývající z tzv. daňového balíčku zpětně použitelné pro období před nabytím jeho účinnosti 

Středová I.: Posvítili jsme si na nové daňové informační schránky. Osvítí nás Finanční správa něčím převratným? 

Děrgel M.: Koordinační výbor k DPH u prodeje najatých nemovitostí 

Účetnictví v cloudu je dnes standardem 

Oliva J.: Některé dopady novely DŘ na průběh daňového řízení 

Hlavinová M., Pilíková J.: Nové povinnosti podle AML zákona od roku 2021 

Nejmanová E.: Stav schvalování IFRS 2020/2021 (převzato z DPL) 

Jouza L.: Průměrná mzda zvyšuje práva a nároky zaměstnanců 

Test znalostí 

Nové právní předpisy 

Fuksová A.: Platební povinnosti: Červen 2021 – důležitá data pro všechny, kteří podnikají 

Stručný rejstřík pojmů 

Nabídka vzdělávacích akcí