Účetnictví č. 4/2021

Účtování a vykazování odložené daně je jedním z nástrojů zásady opatrnosti v účetních předpisech. Na podkladu základních teoretických východisek si přiblížíme několik konkrétních příkladů, kdy odložená daň vzniká, včetně jejího zaúčtování. V období sestavování účetních závěrek jistě uvítáte článek věnovaný závazkům, výdajům příštích období a dohadným účtům pasivním na přelomu účetních období. V tomto čísle Účetnictví uzavíráme dvě zajímavé série článků. V případě účtování cenných papírů jsme se v závěrečném článku zaměřili na derivátové operace a základní účtování forwardů, swapů a opcí. Poslední díl série věnované sankcím dle zákona o účetnictví pak shrnuje přestupky, kterých se dopustí konsolidující účetní jednotka nebo účetní jednotka vedoucí jednoduché účetnictví, a s tím související pokuty.

 

Vydal Svaz účetních České republiky dne 12. 4. 2021

 

OBSAH ČASOPISU ÚČETNICTVÍ č. 4/2021

Strouhal J.: Základy účtování derivátových kontraktů 

Šindelář M.: Odložená daň v účetních závěrkách 

Müllerová L., Hoang D. H.: Daňová optimalizace v souvislosti s účetnictvím 

Analytické účty v účtovém rozvrhu aneb Analytiky pro správné sestavení výkazů 

Sankce (přestupky) dle zákona o účetnictví – základní přehled (3.) 

Na hodině účetnictví 

Dlabačová J.: Závazky, výdaje příštích období, dohadné účty pasivní na přelomu účetních období 

Rázková J.: Daňový balíček a dopad do účetnictví v oblasti odpisování 

Kuneš Z.: Uplatnění daně z přidané hodnoty při dodání zboží a poskytnutí služby do Spojeného království po 1. lednu 2021 

Jouza L.: Může mzdová účetní právně jednat za zaměstnavatele? 

Svaz účetních propojil ekonomické školy (Králová M.

Nové právní předpisy 

Fuksová A.: Platební povinnosti: Květen 2021 – důležitá data pro všechny, kteří podnikají 

Stručný rejstřík pojmů 

Nabídka vzdělávacích akcí