Účetnictví č. 2/2020

 

Ve druhém čísle našeho odborného časopisu jsme se zaměřili na vybrané okruhy problémů při sestavování přiznání k dani z příjmů právnických osob. Připomeneme si vzájemné vazby mezi účetnictvím a jednotlivými řádky daňového přiznání. Je to právě účetní, která by měla mít dostatek relevantních informací o činnosti právnické osoby, aby mohla správně nastavit vedení účetnictví. Z něho pak čerpají potřebné informace daňoví odborníci při zpracování daňového přiznání.
Věnujeme se také otázce správného účtování a vykazování nákladů za audit či za zpracování přiznání k dani z příjmů daňovým poradcem.
Pro vyjasnění některých sporných otázek ohledně tvorby a rozpouštění zákonných opravných položek k pohledávkám s ručiteli a více dlužníky byl daňovými poradci předložen příspěvek na Koordinační výbor. Jedním z cílů bylo také vyřešit, kdy je nutné tyto daňově účinné opravné položky zrušit. Seznámíme vás se závěry předkladatelů i stanoviskem GFŘ.
Z praktického pohledu se věnujeme i dalším tématům – výpočtu odpočtu DPH v krácené výši a jeho vypořádání po skončení kalendářního roku či solidárnímu zvýšení daně.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 10. 2. 2020

OBSAH ČASOPISU ÚČETNICTVÍ č. 2/2020

Daňové přiznání pro podnikající právnické osoby 2019 aneb Účetní pohled na sestavování daňového přiznání (1. část)

Děrgel M.: Koordinační výbor k zákonným opravným položkám u pohledávek s ručiteli a více dlužníky

Korespondence se správcem daně: Daňové a vyměřovací řízení

Salačová M.: Změny náhrad cestovních výdajů s účinností od 1. 1. 2020

Na hodině účetnictví

Sedláková E.: Solidární zvýšení daně a zálohy na daň z příjmů v roce 2020

Machala O.: Vykazování nákladů na audit a zpracování daňového přiznání za uplynulé období

Jouza L.: Pro soulad pracovního a rodinného života

Informace ze zasedání Národní účetní rady (Müllerová L.)

Rejmont V.: Lze dát platně výpověď z nájmu bytu pro kumulovaný dluh na nájmu ve výši 3 Kč (slovy tři koruny české)?

Ze stanovisek odborníků

Test znalostí

Nové právní předpisy

Fuksová A.: Platební povinnosti: Březen 2020 – důležitá data pro všechny, kteří podnikají

Stručný rejstřík pojmů

Nabídka vzdělávacích akcí