Účetnictví č. 12/2020

Účetní závěrka je završením účetního období. Podnikatelé a obchodní společnosti, které budou sestavovat účetní závěrku k 31. 12. 2020, mohou vycházet ze zkušeností minulého roku, neboť nedošlo k žádným podstatným změnám v českých účetních předpisech. Přesto považujeme za důležité si připomenout, jaké uzávěrkové operace je nezbytné provést, jaké zásady je zapotřebí dodržet při sestavování účetních výkazů a přílohy a jaké jsou následné povinnosti, které na účetní závěrku bezprostředně navazují. Veškeré podstatné informace shrnuje první odborný článek v Účetnictví č. 12/2020.
Z dalších témat, kterým se věnujeme v rámci posledního čísla letošního ročníku, lze zmínit problematiku tvorby opravných položek k pohledávkám (a to i v návaznosti na návrh nové interpretace Národní účetní rady) vylučování vzájemných vazeb v konsolidované účetní závěrce (volně tak navazujeme na článek publikovaný v č. 9/2020), anebo osvobození příjmů fyzických osob z převodu podílu, určení poměru osvobozených a neosvobozených příjmů z prodeje podílu na obchodní korporaci a nabývací ceny jednotlivých částí podílu v případě, že je podíl nabýván postupně (komentář a shrnutí závěrů z příspěvku projednávaného na Koordinačním výboru s KDP ČR).

Vydal Svaz účetních České republiky dne 9. 12. 2020

OBSAH ČASOPISU ÚČETNICTVÍ č. 12/2020

Müllerová L.: Účetní závěrka obchodních společností k 31. 12. 2020 

Zelenková M.: Vzájemné vazby v konsolidované účetní závěrce 

Na hodině účetnictví 

Analytické účty v účtovém rozvrhu aneb Analytiky pro správné sestavení výkazů 

Děrgel M.: Koordinační výbor k osvobození příjmů občanů z převodu podílů v s. r. o. 

Čížek L.: Malá revoluce u opravných položek a související interpretace NÚR 

Králová M.: Věcný záměr nového zákona o účetnictví schválila vláda 

Rejstřík 2020 

Dotazy a odpovědi 

Test znalostí 

Nové právní předpisy 

Fuksová A.: Platební povinnosti: Leden 2021 – důležitá data pro všechny, kteří podnikají 

Stručný rejstřík pojmů 

Nabídka vzdělávacích akcí