Účetnictví č. 11/2020

V rámci série článků o nemovitých věcech jsme se tentokrát zaměřili na problematiku ocenění těchto aktiv v průběhu jejich držby. Nemovitý majetek by měl být v účetnictví vykazován v hodnotách, které odpovídají jeho skutečnému stavu. Úpravy ocenění se provádějí prostřednictvím účetních odpisů, popř. účetních opravných položek, které vyjadřují přechodné snížení hodnoty nemovité věci. Připomeneme si pravidla a metody účetního odpisování z pohledu českých účetních předpisů, projdeme si modely ocenění i úpravu odpisování z pohledu mezinárodních účetních standardů.
Jistě Vás zaujme i odborný příspěvek věnovaný účtování smluvních pokut, úroků z prodlení a ostatních pokut a penále v rámci nákladových a výnosových položek a jejich daňovému posouzení z hlediska zákona o daních z příjmů.
Zrekapitulujeme si také změny mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS), které jsou účinné od 1. 1. 2020, a novinky, které byly Radou pro mezinárodní účetní standardy (IASB) schváleny v uplynulých měsících.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 12. 11. 2020

OBSAH ČASOPISU ÚČETNICTVÍ č. 11/2020

Knapová I., Müllerová L.: Nemovité věci – účetní a daňový pohled na vybrané problémy, komparace s IFRS (3. část – Držení nemovitosti)

Analytické účty v účtovém rozvrhu aneb Analytiky pro správné sestavení výkazů

Sankce v účetnictví

Na hodině účetnictví

Nejmanová E.: Stav schvalování IFRS 2020

Kuneš Z.: Novela zákona o DPH účinná od 1. 9. 2020

Králová M.: Aktuální judikatura – promlčecí doba u přestupků ze zákona o účetnictví

Svaz účetních České republiky a Hospodářská komora uzavřely významné partnerství

Jouza L.: Výpočet dovolené po dnech – změny v zákoníku práce

Rejmont V.: Neplatný (vadný) vnitřní mzdový předpis a právní obrana zaměstnance

Test znalostí

Nové právní předpisy

Fuksová A.: Platební povinnosti: Prosinec 2020 – důležitá data pro všechny, kteří podnikají

Stručný rejstřík pojmů

Nabídka vzdělávacích akcí