Účetnictví č. 10/2020

V rámci série článků věnovaných dlouhodobému a krátkodobému finančnímu majetku jsme se tentokrát zaměřili na oceňování a účtování dluhopisů. Připomeneme si související právní úpravu v českých účetních předpisech a na konkrétních příkladech si vysvětlíme, jak bude o diskontovaných (bezkuponových) dluhopisech a o kuponových dluhopisech účtovat investor a jak bude při účtování postupovat jejich emitent. Příspěvek volně navazuje na článek o účtování akcií a podílů publikovaný v Účetnictví č. 8/2020.
Nemovité věci a jejich ocenění při pořízení z pohledu české účetní i daňové legislativy, včetně účetního zachycení vybraných způsobů pořízení (koupě, směna, vklad, vytvoření vlastní činností, bezúplatný převod) - to je další odborné téma, které by nemělo ujít Vaší pozornosti. Upozorníme Vás i na odlišnosti ve vztahu k úpravě obsažené v mezinárodních účetních standardech.
Koronavirová epidemie zasáhla řadu oblastí, výrazně ovlivnila také nájemní vztahy. Někteří podnikatelé se rozhodli setrvat ve stávajících pronajatých prostorech s využitím vládní podpory (odklad splatnosti nájemného, sleva na nájemném), jiní vypovědět nájemní smlouvu. Na stránkách našeho časopisu rozebíráme účetní dopady těchto podnikatelských rozhodnutí.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 8. 10. 2020

OBSAH ČASOPISU ÚČETNICTVÍ č. 10/2020

Strouhal J.: Účtování dluhopisů 

Knapová I., Müllerová L.: Nemovité věci – účetní a daňový pohled na vybrané problémy, komparace s IFRS (2. část Pořízení nemovitosti) 

Analytické účty v účtovém rozvrhu aneb Analytiky pro správné sestavení výkazů 

Na hodině účetnictví 

Děrgel M.: Koordinační výbor k odpisování majetku zděděného a darovaného 

Rejmont V.: Obří novela zákona o obchodních korporacích (2) 

Rázková J.: Dopady epidemie COVID-19 na nájemní vztahy 

Test znalostí 

Nové právní předpisy 

Fuksová A.: Platební povinnosti: Listopad 2020 – důležitá data pro všechny, kteří podnikají 

Stručný rejstřík pojmů 

Nabídka vzdělávacích akcí