Účetnictví č. 7/2019

V sedmém čísle našeho odborného časopisu se věnujeme problematice daní ze zisku ve finančním účetnictví. V první části článku si připomeneme, jak postupovat při výpočtu a účtování splatné daně z příjmů, event. rezervy na daň z příjmů, a jaké jsou metody zjišťování odložené daně a důvody pro její účtování.
V rámci seriálu článků zaměřených na komunikaci se správcem daně jsme svou pozornost tentokrát soustředili na úpravu daňového řádu obsaženou v § 70 až § 77, tj. na ustanovení upravující podání, vady podání, jednací jazyk či vyloučení úřední osoby z řízení či jiného postupu při správě daní.
Řada účetních má pochybnosti, jak postupovat při účtování nároků zaměstnanců na nevyčerpanou dovolenou. Odpověď na tuto otázku naleznete v dalším zařazeném příspěvku.
Jistě uvítáte i přehled nejdůležitějších změn, které od 1. 4. 2019 přinesla zatím poslední novela zákona o dani z přidané hodnoty, či podrobnější informace k nálezu Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 819/18, kdy se plátce daně soudil s finanční správou ohledně tzv. nesporné části nadměrného odpočtu DPH, kterou mu finanční úřad zadržoval několik let.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 8. 7. 2019

OBSAH ČASOPISU ÚČETNICTVÍ č. 7/2019

Müllerová L.: Daně ze zisku ve finančním účetnictví

Huleš J.: KNUL 2020–2030. Informace, připomínky, úvahy (3)

Korespondence se správcem daně: Řízení a další postupy

Rychlé přehledy. Souvztažnosti podle Českých účetních standardů pro podnikatele (6)

Na hodině účetnictví

Jouza L.: Nový zákon o zpracování osobních údajů a nařízení GDPR

Rázková J.: Nevyčerpaná dovolená – rezerva, nebo dohadná položka?

Kuneš Z.: Nejdůležitější změny zákona o DPH od 1. 4. 2019

Komora certifikovaných účetních slaví dvacetiny (Zemánek L.)

Smlouva o úvěru

Rejmont V.: K zadržování nesporné částky nadměrného odpočtu daně z přidané hodnoty správcem daně

Salačová M.: Důležitá stanoviska k poskytování náhrad cestovních výdajů

Test znalostí

Nové právní předpisy

Fuksová A.: Platební povinnosti: Srpen 2019 – důležitá data pro všechny, kteří podnikají

Stručný rejstřík pojmů