Účetnictví č. 5/2018

V Účetnictví č. 12/2017 jsme publikovali článek věnovaný praktickému dopadu změn v § 21 odst. 8 zákona o dani z přidané hodnoty, tj. uskutečnění zdanitelného plnění při dodání zboží a poskytnutí služby u dlouhodobých plnění u DPH a účetnictví. Jak postupovat u takovýchto tuzemských plnění při kombinaci s úhradou zálohy? Této problematice se věnuje navazující příspěvek, a to jak z pohledu dodavatele, tak z pohledu odběratele.
Novela zákona o dani z přidané hodnoty č. 170/2017 Sb. s účinností od 1. 7. 2017 stanoví plátci daně povinnost  v případě vzniku nedoložených ztrát, odcizení či zničení majetku upravit nebo vyrovnat původně uplatněný nárok na odpočet DPH. Lze takovéto snížení uplatněného nároku na odpočet daně, účtované do nákladů běžného období, považovat za daňově uznatelný náklad ve smyslu zákona o daních z příjmů? Tím se zabýval jeden z příspěvků Koordinačního výboru.
Evropské nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) vstoupí v účinnost 25. 5. 2018. Jak by měli postupovat při ochraně osobních údajů zaměstnavatelé, tím se zabývá jeden z dalších příspěvků tohoto čísla.
Dozvíte se také, jak zdaňovat příjmy z prodeje a držby cenných papírů.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 9. 5. 2018

 

OBSAH ČASOPISU ÚČETNICTVÍ č. 5/2018

Kout P., Líbal T.: Dlouhodobá plnění u DPH po změnách v roce 2017 ve vztahu k účetnictví II.

Děrgel M.: Koordinační výbor k DPH u nedoložených mank a škod

Kuneš Z.:  Přeprava zboží při vývozu nebo dovozu zboží a služby přímo vázané na vývoz nebo dovoz zboží – uplatnění DPH od 1. 3. 2018

Jouza L.: Ochrana osobních údajů (GDPR) z pohledu zaměstnavatele

Český účetní standard pro podnikatele č. 017 – Zúčtovací vztahy

Rychlé přehledy. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) (2.)

Sedláková E.: Příjmy z prodeje a držby cenných papírů

Dvořáková L., Bíba O.: Dopady Průmyslu 4.0 na společnost

Na hodině účetnictví

Novotný L.: Vybraná judikatura SDEU vztahující se k problematice odpočtu DPH

Dotazy a odpovědi

Test znalostí

Nové právní předpisy

Fuksová A.: Platební povinnosti: Červen 2018 – důležitá data pro všechny, kteří podnikají

Stručný rejstřík pojmů