Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí č. 1/2023

Hospodaření s veřejnými prostředky je upraveno zákonem o rozpočtových pravidlech a zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Tato rozpočtová pravidla mohou zavazovat i soukromoprávní subjekty, pokud jsou příjemci státních dotací či návratných finančních výpomocí. Pokud nesplní podmínky jejich čerpání, hrozí jim sankce v podobě odvodu za porušení rozpočtové kázně. V rámci dané problematiky řešil Nejvyšší správní soud ČR zajímavou kauzu, s podstatou projednávaného případu se můžete seznámit v aktuálním vydání našeho časopisu.
Elektronická fakturace zaznamenala rychlý rozvoj a v praxi je obecně stále více využívána. Tento trend se však pomalu prosazuje u vybraných účetních jednotek. Co je příčinou? Jednou z nich je skutečnost, že nakládání s elektronickou fakturou je v organizacích veřejného sektoru značně složitější. Konkrétními problémy se zabýváme v jednom z dalších odborných příspěvků.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 8. 3. 2023

 

OBSAH ČASOPISU
ÚČETNICTVÍ NEVÝDĚLEČNÝCH ORGANIZACÍ A OBCÍ č. 1/2023

Klaban J.: Zhodnocení účetních výkazů za Českou republiku za účetní období roku 2021 

Slezáčková N.: Odvod za porušení rozpočtové kázně za neoprávněné použití finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu územního samosprávného celku z pohledu soudu 

Kubcová H., Tittelbach V.: Význam reportingu pro nestátní neziskové organizace 

Jílek Z.: Elektronická faktura 

Kubcová H.: Nová úprava prováděcích předpisů 

Klaban J.: Seznam účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu 

Jouza L.: Příplatky k platu ve veřejných službách a správě 

Přehled vybraných právních předpisů za konec 4. čtvrtletí 2022 a začátek 1. čtvrtletí roku 2023 

Nabídka vzdělávacích akcí