Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí č. 2/2020

Přehled o peněžních tocích doplňuje rozvahu a výkaz zisku a ztráty a poskytuje informace tom, jaké činnosti účetní jednotky generují peníze a na co jsou peníze vynakládány v příslušném období. Pro vybrané účetní jednotky, splňující obě kritéria uvedená v § 20 odst. 1 písm. c) bodech 1 a 2 zákona o účetnictví, je povinnou součástí účetní závěrky. Jaká je vazba tohoto výkazu na účetnictví, jaké metody lze použít pro jeho sestavení, jaké významné informace lze z něj vyčíst a využít pro analýzu činnosti příslušné organizace? To vše si vysvětlíme na konkrétních příkladech.
V dalším odborném příspěvku jsme se zaměřili na vymezení a pravidla vykazování finančního majetku v účetnictví vybraných účetních jednotek. Pozornost věnujeme oceňování jednotlivých druhů finančního majetku, zejména cenných papírů.
Seznámíme vás i s novinkami v Centrálním systému účetních informací státu (CSÚIS), který v tomto roce oslavil 10 let od svého spuštění v rámci projektu vytvoření účetnictví státu.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 8. 6. 2020

 

OBSAH ČASOPISU
ÚČETNICTVÍ NEVÝDĚLEČNÝCH ORGANIZACÍ A OBCÍ č. 2/2020

Kochová A.: Přehled o peněžních tocích pro vybrané účetní jednotky

Bažant J.: Novinky v Centrálním systému účetních informací státu

Sluka T., Kortanová N.: Finanční majetek v účetnictví veřejného sektoru

Křížek Z.: Náhrada mzdy za prvních 14. kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od 1. 1. 2020 porovnáním s rokem 2019

Částka P., Kučerová V.: Je hotovost stále králem?

Přehled vybraných právních předpisů za konec 1. čtvrtletí a začátek 2. čtvrtletí roku 2020

Nabídka vzdělávacích akcí