Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí č. 4/2019

Poslední prosincové číslo odborného časopisu přináší řadu zajímavých témat. Věnujeme se věcnému záměru nového zákona o účetnictví i ve vazbě na specifika neziskových subjektů. Vysvětlíme si, jakým způsobem vyplnit seznam účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu, který je nutné do centrálního systému účetních informací státu předat do 15. ledna. Další z odborných příspěvků se podrobně zabývají např. pořízením dlouhodobého nehmotného majetku z neinvestiční dotace v průběhu několika účetních období a zachycením této skutečnosti v účetnictví nestátní neziskové organizace, či problematikou účtování a vykazování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku některých vybraných účetních jednotek.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 9. 12. 2019

 

 

OBSAH ČASOPISU
ÚČETNICTVÍ NEVÝDĚLEČNÝCH ORGANIZACÍ A OBCÍ č. 4/2019

Bauer D.: Věcný záměr nového zákona o účetnictví 

Klaban J.: Jak vyplnit seznam účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu

Dotazy a odpovědi

Mašková J.: Náklady na výzkum a vývoj pořízené z neinvestiční dotace během několika účetních období a následně vytvořený dlouhodobý nehmotný majetek vlastní činností

Kortanová N.: Dlouhodobý hmotný majetek

50. výročí SÚ ČR

Poutník L.: Specifika vykazování dlouhodobého nehmotného majetku

Lanc J.: Dlouhodobý majetek s nulovou zůstatkovou
cenou v rozvaze

Jeníček J.: Regulace účetnictví a možnosti jeho kontroly

Přehled vybraných právních předpisů za konec 3. a začátek 4. čtvrtletí roku 2019