Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí č. 2/2019

První článek našeho čtvrtletníku přináší obecnější úvod do problematiky elektronické fakturace – zmiňuje její výhody a také vybrané právní normy (evropské i české), které ji upravují.
Další odborný příspěvek je reakcí na četné dotazy příspěvkových organizací územních samosprávných celků, které se dotýkají možností poskytnutí příspěvku z FKSP na rekreace zaměstnanců i dětské rekreace.
Vaší pozornosti by rozhodně neměly ujít ani dva níže uvedené odborné články:
- příspěvek shrnující rozdíly mezi vedením účetnictví některých vybraných účetních jednotek (účtujících dle prováděcí účetní vyhlášky č. 410/2009 Sb. ve znění p. p.) a účetních jednotek, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví (účtujících dle prováděcí účetní vyhlášky č. 504/2002 Sb. ve znění p. p. a
- příspěvek zaměřený na postupy účtování drobného dlouhodobého majetku v příspěvkových organizací.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 6. 6. 2019

OBSAH ČASOPISU
ÚČETNICTVÍ NEVÝDĚLEČNÝCH ORGANIZACÍ A OBCÍ č. 2/2019

Bažant J.: Vhled do problematiky elektronické fakturace

Zděnková V.: Poskytnutí příspěvku na rekreace z FKSP

Krucká J.: Veřejné rozpočty a strategické řízení

Lanc J.: Obhajoba vnitřních směrnic vybraných účetních jednotek vůči vnější autoritě

Galušková L.: Předávání účetních záznamů do státní pokladny

Kapounová R.: Řídicí kontrola a její význam při nakládání s veřejnými prostředky

Svobodová J.: Vedení účetnictví některých vybraných účetních jednotek a účetních jednotek, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání,  včetně uvedení některých rozdílů

Dotazy a odpovědi

Jouza L.: Vyšší práva nad zákoník práce

Vejsadová Dryjová M.: Drobný dlouhodobý majetek v příspěvkových organizacích

Daněk A.: Zaměstnávání uchazečů o zaměstnání z pohledu zdravotního pojištění (2)

Přehled vybraných právních předpisů za konec 2. čtvrtletí 2019 a začátek 3. čtvrtletí roku 2019