Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí č. 1/2019

Pokud vybraná účetní jednotka vykazuje ztrátu z hospodářské činnosti, je třeba se zaměřit na oblast vykazování nákladů na tuto činnost. Konkrétní zjištění mohou vést k neschválení účetní závěrky či dokonce k zastavení hospodářské činnosti. Platná legislativa upravující účetnictví vybraných účetních jednotek neobsahuje žádné metody pro rozdělování nepřímých nákladů na hlavní a hospodářskou činnost. Jak tedy v praxi postupovat? V aktuálně zařazeném článku se zamýšlíme nad možnými přístupy.
Některé vybrané účetní jednotky mají povinnost sestavit pomocný analytický přehled a předávat ho do Centrálního systému účetních informací státu. Obecné informace k tomuto výkazu i konkrétní příklady účtování se zaměřením na vykazování v tomto výkazu obsahuje další odborný příspěvek aktuálního čísla časopisu.
Přehledným způsobem si připomeneme dvě změny ve mzdové oblasti pro rok 2019 – zvýšení minimální mzdy a související dopady do dalších právních předpisů a výpočet náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 7. 3. 2019

 

OBSAH ČASOPISU
ÚČETNICTVÍ NEVÝDĚLEČNÝCH ORGANIZACÍ A OBCÍ č. 1/2019

Klaban J., Terziev N.: Účetní výkazy za Českou republiku za účetní období roku 2017 – rekapitulace

Paroubek J.: Některé právní problémy spojené s rozpočtovou skladbou

Lanc J.: Ztráta z hospodářské činnosti vykazovaná v účetní závěrce vybrané účetní jednotky

Kortanová N.: Pomocný analytický přehled – shrnutí informací k 1. 1. 2019

Křížek Z.: Změny v oblasti mzdové a personální

Jouza L.: Význam času a promlčení v zákoníku práce

Daněk A.: Zaměstnávání uchazečů o zaměstnání z pohledu zdravotního pojištění

Dotazy a odpovědi

Přehled vybraných právních předpisů za konec 4. čtvrtletí 2018 a začátek 1. čtvrtletí roku 2019