Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí č. 4/2018

V prosincovém čísle tohoto odborného časopisu se věnujeme zejména následujícím odborným tématům:

* Současný vývoj v oblasti transferů 

* Podrozvahové účty vybraných účetních jednotek

* Reálná hodnota

* Veřejné práce pro obec

 

 

 

 

Vydal Svaz účetních České republiky dne 10. 12. 2018

 

OBSAH ČASOPISU
ÚČETNICTVÍ NEVÝDĚLEČNÝCH ORGANIZACÍ A OBCÍ č. 4/2018

Vážené čtenářky, vážení čtenáři (Bauer D.)

Sluka T., Kortanová N.: Současný vývoj v oblasti transferů

Lanc J.: Podrozvahové účty vybraných účetních jednotek

Poutník L.: Užití interaktivních forem podkladů pro zaúčtování

Paroubek J.: Právní problémy spojené s rozpočtovou skladbou, zvláště problém nehmotného majetku

Galušková L.: Reálná hodnota (Fair value)

Peterová H.: Porušení rozpočtové kázně příspěvkovou organizací zřízenou územním samosprávným celkem (§ 28 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů)

Dotazy a odpovědi

Jouza L.: Veřejné práce pro obec

Daněk A.: Zdravotní pojištění a zvýšení „rozhodné částky“ příjmu od 1. 1. 2019

Přehled vybraných právních předpisů za konec 3. čtvrtletí a začátek 4. čtvrtletí roku 2018