Tisková zpráva Svazu účetních České republiky, z. s. k novelizaci zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

1. 8. 2018

Svaz účetních České republiky, z. s. zareagoval na návrh č. j. MPSV-2018/144611-51, tj. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění p.p.

Jakožto zástupce účetní profese podporujeme elektronizaci veřejné správy, jakož i účetních procesů. V probíhajícím připomínkovém řízení ovšem Svaz účetních České republiky, z.s.  oslovil věcně příslušné Ministerstvo práce a sociálních věcí s doporučením upustit od návrhu v § 94 daného zákona, podle něhož je zaměstnavatel povinen oznámit okresní správě sociálního zabezpečení na předepsaném tiskopisu den nástupu zaměstnance do zaměstnání, které mu založilo účast na pojištění, a to nejpozději v pracovní den následující po dni nástupu do zaměstnání.

V praxi jsou to především mzdové účetní, které agendu přihlašování a odhlašování provádějí. Ve struktuře podnikatelské veřejnosti tvoří cca 80 % malé a střední podniky, kde je účetní často zastoupena v jedné osobě, též je v hojné míře využíváno externího zajištění mzdových procesů, přičemž živnostenských listů na vedení účetnictví (které má ve své obsahové náplni též vedení mzdové agendy) je aktuálně cca 70 tis. Využití profesionálních služeb účetních má svůj odraz v kvalitě a navýšení počtu formálně bezvadných podání do státní správy a je proto vhodné jej podporovat.

V praxi by byla podmínka přihlášení zaměstnance na okresní správě sociálně zabezpečení v den nástupu do zaměstnání či v den bezprostředně následující velmi těžko zajistitelná. Dle rychlého šetření Svazu účetních ČR tak nastanou komplikace i v podnicích s interní účtárnou. Tam kde je u menších zaměstnavatelů vedena mzdová agenda externě, je pak dodržení tak krátké lhůty téměř nemožné. Registrační údaje jsou často tak osobními údaji, že je není vhodné v souladu s pracovně právními předpisy vyžadovat dopředu.  Navíc tento požadavek vyžaduje nepřetržitou zastupitelnost odpovědné účetní, což je u malých a středních zaměstnavatelů požadavek v podstatě nesplnitelný.

Svaz účetních České republiky, z.s. vnímá situaci tak, že administrativní zátěž podnikatelů a riziko pokut za nesplnění povinnosti je v celospolečenském měřítku vyšší než potřeba zajistit okamžitou agendu u malého procenta osob, které záhy po nástupu do zaměstnání zahájí pracovní neschopnost.  Tento tlak pak bude nežádoucím způsobem přenášen na účetní pracovníky, kteří také nemohou naplnění litery zákona v takto krátkém čase garantovat. Ministerstvu práce a sociálních věcí v rámci vnitřního připomínkového řízení proto bylo navrženo zachovat stávající osmidenní lhůtu, jakožto optimální a vyváženou jak pro státní správu, tak pro možnost kvalitního zajištění procesů u zaměstnavatelů. O podporu uvedeného protinávrhu při vládním projednání požádal Svaz účetních České republiky, z.s. též Ministerstvo financí ČR a Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.

Mgr. Ing. Magdaléna Králová, viceprezidentka Svazu účetních České republiky, z.s.