Tisková zpráva: Svaz účetních České republiky vnímá zkrácení lhůty pro administraci přihlášení, resp. odhlášení zaměstnanců příslušné správě sociálního zabezpečení jako neúměrnou administrativní zátěž

25. 5. 2020

 

V rámci balíčku opatření, které měly ulevit zaměstnavatelům, v tomto případě snížením penále za pozdní odvody sociálního pojištění, byla relativně nenápadně s účinností od 1. 9. 2020 přijata drobná novela zákona č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění. Podle novelizovaného ustanovení § 94 „zaměstnavatel je povinen oznámit okresní správě sociálního zabezpečení v elektronické podobě na elektronickou adresu určenou touto správou na předepsaném tiskopisu den nástupu zaměstnance do zaměstnání, které mu založilo účast na pojištění, a to nejpozději v pracovní den následující po dni nástupu do zaměstnání, a den skončení doby zaměstnání se zaměstnancem, a to nejpozději v pracovní den následující po dni skončení doby zaměstnání.“

Svaz účetních České republiky dlouhodobě podporuje elektronizaci procesů v rámci zpracování účetnictví a souvisejících agend, včetně navazující elektronizace státní správy. Jakožto zástupce účetní profese, která v sobě zahrnuje též mzdové účetní, však považujeme za nutné se jednoznačně negativně vyslovit ve zkrácení lhůty pro hlášení nástupu či výstupu ze zaměstnání na jeden jediný den.

Toto ustanovení navyšuje neúměrně administrativní zátěž podnikatelů ne co do množství agend, ale co do času, stanovením v praxi nereálné lhůty. Snižování administrativní zátěže je přitom jednou z vládních priorit. V praxi jsou to mzdové účetní, které agendu nástupů a výstupů zaměstnanců zpracovávají. Tyto agendy nelze zajistit dopředu, neboť rozhodný den je právě nástup, který může nastat i v odděleném středisku zaměstnavatele. Problémy mohou nastat např. v sezonních provozech, v případě hromadných nástupů či naopak ukončení pracovních poměrů na dobu určitou či hromadného propouštění k jednomu konkrétnímu datu.

Problém rychlosti procesů a přenosu informací o faktickém nástupu zaměstnance se však objevuje i v externím zpracování mzdových agend, se kterým je třeba počítat. Vedení mzdového účetnictví je řádnou náplní živnosti „Činnost účetních poradců. Vedení účetnictví. Vedení daňové evidence“ a celá řada zaměstnavatelů tuto vysoce odbornou práci nakupuje externě.

Sankce, se kterými je nesplnění této povinnosti spojeno, pak vnímáme jako rizikový faktor, který může až demotivovat zaměstnavatele od přijímání nových zaměstnanců, zejména na kratší dobu určitou, např. sezonní práce.

Svaz účetních ČR již v minulosti apeloval na příslušné orgány v situaci, kdy Ministerstvo práce a sociálních věcí navrhovalo zkrácení dané lhůty na tři dny. V rámci řádného legislativního procesu byly tyto věcné argumenty přijaty a byla zachována stávající osmidenní lhůta, kterou považujeme za přiměřenou i pro situace čerpání běžného volna.

Za nepřiměřené považujeme rovněž schválení novely, která svým charakterem odpovídá běžné správní agendě, ve stavu legislativní nouze. Vyloučena je tak odborná diskuse a řádné připomínkové řízení. Takto přijímané zákony mají ze své podstaty ekonomiku oživovat a nikoli její chod komplikovat.

Je zájmem účetní profese podpořit všechny aktivity, které povedou ke zrušení daného opatření.

 

Tisková zpráva zde