Tisková zpráva: Profesní pojištění účetních (nejen) v době koronavirové

10. 5. 2020

 

Jedním z pilířů, na kterých profese účetních stojí, je vysoký morální kredit a odpovědný přístup k výkonu profese. Projevem tohoto přístupu ke klientům a zaměstnavatelům je též pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu profese účetní. Z nedávného průzkumu vyplynulo, že svou praxi má pojištěnu více než 80 % členů Svazu účetních České republiky, resp. členů všech regionálních členských spolků Svazu účetních a Komory certifikovaných účetních, z.s.

Svaz účetních zahájil okamžitě po vypuknutí koronavirové krize jednání s pojistným makléřem s cílem poskytnout maximální možnou oporu, kterou účetní mohou díky rámcové pojistné smlouvě čerpat.

Smlouvy na profesní pojištění účetních kryjí škody způsobené činnostmi, které jsou definované přílohou Živnostenského zákona jako obsah živnosti „Účetní poradenství. Vedení účetnictví. Vedení daňové evidence“. Pojištěny tak jsou:

·        chyby způsobené vedením účetnictví a účetním poradenstvím, tj. zejména plnění jako náhrada škody způsobené uloženou pokutou za porušení Zákona o účetnictví.

Pokud jde doměrky daní, považuje se za způsobenou škodu jen případné penále a úrok a nikoli sama dodatečně stanovená daň. Pojištění nekryje chyby při zpracování daňového přiznání, neboť tato kompetence je plně dána daňovým poradcům. Pojištěním mohou být kryty takové chyby, které vznikly před transformací výsledku hospodaření zjištěného z účetnictví na základ daně z příjmů, např. chyby v časovém rozlišení.

·        Škody způsobené chybou v Kontrolních hlášeních k dani z přidané hodnoty. V tomto případě přistoupily pojišťovny na argumentaci Svazu účetních České republiky, že kontrolní hlášení přebírá data z evidenčního systému, tj. účetnictví, aniž by samo o sobě přímo určovalo daňovou povinnost. Pojištění tak kryje chyby např. v číselných údajích a datech.

·        Škody způsobené při výpočtu mezd, platů a s nimi souvisejícími odvody a daněmi. V pojištění těchto aktivit získali účetní právní jistotu, když se díky aktivitě Svazu účetních dostalo do obsahové náplně živnosti také mzdové účetnictví.

Ve vazbě na aktuální situaci jsme s pojišťovnou okamžitě řešili otázku zmeškání lhůty, zejména u kontrolního hlášení ve vazbě na nemožnost poskytnout služby v souvislosti s koronavirovou krizí (nemoc, karanténa, ošetřování nezletilých dětí jak na straně účetních či klientů a zaměstnavatelů). V obecné rovině je toto prodlení pojistnou smlouvu kryto. Pokud se tedy nevejdete s klienty do obecného prominutí ministryně financí, pojišťovna bude v daném případě na straně účetních.

Další aktuální otázkou, při níž účetní v současné době ve větší míře participují, je zúčtování mezd ve vazbě na karantény, ošetřovné či částečnou nezaměstnanost. Dalším bodem jednání s pojišťovnami byl tedy velmi aktuální program ANTIVIRUS, který pro klienty účetní často administrují. Zde upozorňujeme, že tyto služby nejsou výkonem účetní živnosti. Pojištěním jsou kryty chyby ve výpočtu mezd, což považujeme vzhledem k mimořádnosti a ojedinělosti některých mzdových náhrad za významné. Pojištěním ale nebudou pokryty chyby v samotném vyúčtování dotace. V současné době však jednáme s pojišťovnou o rozšíření pojistného krytí v souvislosti s dotacemi na ty účetní, kteří mají též živnostenský list na činnost „Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků“. Věříme, že takové rozšíření uvítají účetní i v budoucnu na řešení nejrůznější dotací např. na pracovní místa či v nestátní neziskové sféře.

K činnostem, které jsou již nyní pojištěny nad rámec výkonu živnosti „Účetní poradenství. Vedení účetnictví. Vedení daňové evidence“, ještě připomeňme povinnosti účetních v souvislosti s bojem proti praní špinavých peněz, tedy vyplývající ze Zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Podle tohoto zákona je účetní povinnou osobou a dopadají na ně povinnosti, za které mu může být uložena ve správním řízení pokuta. Proti těmto rizikům může být účetní též pojištěn. Vzhledem k tomu, že ani v tomto případě se nejedná prvotně o samotný výkon činnosti „Účetní poradenství. Vedení účetnictví. Vedení daňové evidence“ je podmínkou pojistného plnění souběžný živnostenský list na administrativní práce.

Všem účetním přejeme co nejméně škodních událostí. Profesní pojištění ovšem signalizuje odpovědný přístup účetních k práci a garanci náhrady škody vůči klientům a zaměstnavatelům. Výše uvedené informace se týkají rámcových smluv uzavřených Svazem účetních, obdobné podmínky však mohou účetní očekávat či vyžadovat též u individuálních pojistných smluv. Díky rámcovým smlouvám mohou však členové Svazu účetních a absolventi Systému certifikace čerpat výhody v pojistných sazbách.

 

Tisková zpráva zde