Průzkum o cenách externě poskytovaných účetních služeb

14. 11. 2016

 Průzkum o cenách externě poskytovaných účetních služeb

 V průběhu letních měsíců roku 2016 provedl Svaz účetních České republiky průzkum, který zjišťoval tržní ceny externě poskytovaných účetních služeb, konkrétně služeb vedení finančního účetnictví, vedení daňové evidence a zpracování mzdové a personální evidence. Cílem bylo získat zejména povědomí o cenové úrovni poskytovaných služeb, nicméně zjišťování se zaměřilo i na statistická data týkající se struktury poskytovatelů a rozsahu nabízených služeb.

Sběru dat se zúčastnilo celkem 239 respondentů. Nejvíce z nich bylo z Hlavního města Prahy (19 %) a Moravskoslezského kraje (16 %), nejméně z nich bylo ze Zlínského kraje a z Kraje Vysočina (oba kraje měly shodné zastoupení ve výši 2 % respondentů).

Nejvíce respondentů (dvě třetiny) poskytuje služby jako fyzická osoba s živnostenským oprávněním (z toho 85 % bez vlastních zaměstnanců), zbytek respondentů (až na drobné výjimky) poskytuje služby prostřednictvím právnické osoby. Fyzické osoby bez vlastních zaměstnanců mají z 85 % obrat ve výši do 1 mil. Kč, fyzické osoby se zaměstnanci přesahují hranici obratu 1 mil. Kč ve 40 % případů, jejich maximální obrat je však 3 mil. Kč. Právnické osoby dosahují vyššího než milionového obratu zhruba ve dvou třetinách případů. Téměř čtvrtina z respondentů právnických osob přesahuje obratem z poskytovaných účetních služeb 5 mil. Kč.

 Osoby, které účetní služby poskytují, či je za právnické osoby garantují, jsou ve svém oboru zkušené – průměrná délka praxe respondentů je 23 let. Respondenti se středoškolským a vysokoškolským vzděláním jsou zastoupeni téměř rovnocenně – 49,6 % poskytovatelů má středoškolské vzdělání. Většina respondentů (60 %) si doplnila svoji kvalifikaci o další profesní vzdělání (např. typu certifikace účetní profese). Z respondentů si pak častěji profesní vzdělání doplňují vysokoškoláci (ze tří čtvrtin), zatímco středoškoláci jen z jedné poloviny. Paralelně s výkonem účetní profese respondenti nejčastěji vykonávají daňové poradenství, a to ve 43 % případů, v necelých 7 % jsou vedle účetních služeb poskytovány služby auditorské. Ke své profesi přistupují respondenti v zásadě odpovědně, neboť 84 % z nich má uzavřeno profesní pojištění na odpovědnost za škodu vzniklou v souvislosti s výkonem profese.

Průzkum ukázal, že v oblasti vedení finančního účetnictví převažuje mezi respondenty způsob stanovení ceny jako paušální měsíční odměny (55 %), druhou nejčastější formou je kombinace paušální měsíční odměny a ceny za úkony (18 %). Téměř shodné zastoupení má způsob stanovení ceny prostřednictvím ohodnocení jednotlivých úkonů, nejméně respondentů (9 %) používá pro služby finančního účetnictví odměnu na základě odpracovaných hodin.

Průzkum zjišťoval, kolik by u respondentů poskytujících své služby s použitím paušální odměny stálo vedení finančního účetnictví pro definovanou mikro účetní jednotku (společnost s ručením omezeným poskytující služby, obrat 3 mil. Kč za rok, plátce DPH, bez zaměstnanců), která má 100 prvotních dokladů za měsíc; průměrná paušální měsíční odměna mezi respondenty činí 4 565 Kč. Vzhledem k tomu, že maximálně uváděné odměny vykazovaly určité extrémy, lepší vypovídací schopnost má medián, který mezi zjišťovanými paušálními odměnami činí 3 000 Kč. Nejméně by respondenti účtovali částku 1 500 Kč (jednalo se vesměs o fyzické osoby bez vlastních zaměstnanců). Zajímavé je, že stejná hodnota mediánu (paušální odměna 3 000 Kč za měsíc) se týká i respondentů, kteří stanovují cenu jako kombinaci paušální odměny plus ceny za úkony. Tito respondenti by vedle paušálu navíc nejčastěji účtovali zpracování řádné účetní závěrky v průměrné výši téměř 4 100 Kč.

Respondenti, kteří v oblasti finančního účetnictví používají cenu za úkony, účtují svým klientům průměrně téměř 30 Kč za zaúčtování jednoho prvotního dokladu, resp. téměř 20 Kč za zaúčtování jednoho účetního řádku. Průměrná cena za zpracování řádné účetní závěrky pak činí bezmála 3 300 Kč. Respondenti poskytující služby finančního účetnictví na základě hodinové odměny odpověděli, že jejich minimální odměna činí 280 Kč za hodinu, maximálně se jedná o částku 1 000 Kč. Průměrná hodinová odměna je téměř 450 Kč.

Služby spočívající ve vedení daňové evidence poskytuje 90 % všech respondentů. Obdobně jako u služeb finančního účetnictví převažuje i u daňové evidence forma stanovení ceny jako měsíčního paušálu (63 %). Ten pro definovaného klienta (fyzickou osobu poskytující služby, příjmy 500 tis. Kč za rok, neplátce DPH, bez zaměstnanců, celkový počet 20 prvotních dokladů za měsíc) činí průměrně 1 100 Kč za měsíc, minimální hodnota paušální odměny je v tomto případě 200 Kč, maximální hodnota je 8 000 Kč. Osmnáct procent respondentů používá v oblasti vedení daňové evidence cenu za úkony, přičemž svým klientům účtují v průměru 18,- Kč za jeden prvotní doklad a 1 500 Kč za roční uzavření daňové evidence. Respondenti, kteří u daňové evidence používají hodinovou odměnu (pouze 5 % z nich), účtují v průměru 420,- Kč za každou odpracovanou hodinu.

Závěrečná část průzkumu se týkala služeb personální a mzdové evidence, které poskytuje více než 90 % všech respondentů. V této oblasti panuje zřejmě nejvíce variability ve formách stanovení odměn, resp. v úkonech, které respondenti svým klientům účtují. Z nasbíraných odpovědí lze dojít k závěru, že průměrná cena za zpracování jedné měsíční mzdy zaměstnance pracujícího na (hlavní) pracovní poměr činí 193 Kč, přičemž respondenti účtují minimálně 100 Kč a maximálně 300 Kč. Tyto hodnoty se týkají jak respondentů, kteří stanovují svoji cenu jako odměnu za úkony (32 % všech respondentů), tak převažujících 56 % respondentů, kteří účtují za zpracování mezd paušální měsíční odměnu. Cena za zpracování jedné měsíční odměny u dohody o provedení práce je u respondentů účtujících jednotlivé úkony nižší a činí v průměru 160 Kč.

Při poskytování služeb personální a mzdové evidence účtují někteří respondenti svým klientům kromě měsíčního zpracování mezd i další úkony, například vyhotovení přihlášky, resp. odhlášky na sociální a zdravotní pojištění (od 50 Kč do 2 500 Kč), vyhotovení potvrzení pro zaměstnance – například pro banku (od 50 Kč do 2 200 Kč) nebo zpracování ročního zúčtování daně z příjmů fyzických osob (od 50 Kč do 3 000 Kč za jednoho zaměstnance). Nejméně respondentů používá pro služby personální a mzdové evidence odměnu stanovenou formou hodinové sazby (6 % respondentů), která v průměru činí 375 Kč.