Newsletter SÚ ČR 28-08-2018

28. 8. 2018

Vážení,

Svaz účetních České republiky si Vás tímto dovoluje informovat o své činnosti a aktuální nabídce svých produktů.

ČASOPIS METODICKÉ AKTUALITY SVAZU ÚČETNÍCH – AKTUÁLNÍ NABÍDKA:

 • Využijte LETNÍ AKCE a objednejte si Metodické aktuality ročník 2018 za zvýhodněnou cenu 820 Kč - E-shop. V digitalizované podobě ho můžete zakoupit zde.
 • V nejnovějším čísle Metodických aktualit č. 7/2018 přinášíme důležité informace pro podnikatele, které se týkají zákona o registru smluv a jeho praktické aplikace. Nezveřejněná smlouva se stává neplatnou, což má pro obě smluvní strany (veřejnou instituci i podnikatele) významné důsledky, včetně dopadů do oblasti daňové a účetní. Praktické informace z této oblasti pro Vás připravila Mgr. Ing. Tereza Krupová. V dalším textu jsme se zaměřili na příjmy fyzických osob ze samostatné činnosti a formy jejich evidence. V závěru publikace naleznete zpracovaná stanoviska k odborným dotazům. Aktuální číslo našeho časopisu si můžete objednat přes náš E-shop, v digitalizované podobě alza.cz.
 • Metodické aktuality č. 6/2018 přinášejí rozsáhlý výklad k uplatňování DPH u stavebních a montážních prací. Ing. Václav Benda, specialista na DPH, v rámci svého příspěvku vysvětluje nejdůležitější pojmy a pravidla, se kterými zákon o dani z přidané hodnoty pracuje, i jak postupovat z hlediska uplatnění správné sazby daně či testování podmínek pro osvobození od daně. Poradí Vám i s případy, kdy stavební a montážní práce poskytují osoby neusazené v tuzemsku a místo plnění je v ČR anebo kdy naopak plátci tyto služby poskytují s místem plnění mimo ČR. V závěrečné části tohoto čísla MA jsme dali prostor dotazům z oblasti účetnictví a daní. MA č. 6/2018 si můžete objednat přes náš E-shop, v digitalizované podobě alza.cz.
 • Metodické aktuality č. 5/2018 je věnováno právní úpravě společnosti s ručeným omezeným a akciové společnosti. V aktuálním článku JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M. prezentuje nové výklady a rozsudky Nejvyššího soudu ČR, ve svém příspěvku se opírá i o stanoviska soudců publikovaná v odborné literatuře. Nechybí ani odpovědi na aktuální dotazy z oblasti účetnictví a daní. MA č. 5/2018 si můžete objednat přes náš E-shop, v digitalizované podobě alza.cz.
 • Metodické aktuality č. 4/2018 jsou tematicky zaměřeny na Obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR). Nařízení vstoupilo v účinnost od 25. 5. 2018 a týká se všech firem, institucí, živnostníků a on-line služeb, které pracují s osobními údaji klientů. Snadnější orientaci v problematice GDPR vám umožní článek Mgr. Zuzany Kohútové, která se věnuje i specifikům ve mzdové a účetní agendě a v personalistice. V další části časopisu jsou zrekapitulovány metody zamezení dvojího zdanění, které obsahují smlouvy o zamezení dvojímu zdanění, dosud uzavřené Českou republikou. Nechybí ani odpovědi na aktuální dotazy z oblasti účetnictví a daní. MA č. 4/2018 si můžete objednat přes náš E-shop, v digitalizované podobě alza.cz.
 • Využijte MIMOŘÁDNÉ AKCE, v rámci které nabízíme celý ročník MA 2017 za pouhých 499 Kč - objednat si ho můžete přes E-shop. V digitalizované podobě ho můžete zakoupit zde.
 • Metodické aktuality pro studenty: Jednotlivá čísla MA 2018 za cenu 75 Kč pro studenty do 26 let. Při objednání přes náš E-shop je třeba zaslat kopii ISIC nebo jiný doklad prokazující status studenta na adresu velkova@ucetni.cz nebo steidlova@ucetni.cz.

ČASOPIS ÚČETNICTVÍ A ÚČETNICTVÍ NEVÝDĚLEČNÝCH ORGANIZACÍ A OBCÍ:

 • Předplatné těchto odborných časopisů nebo jejich jednotlivá čísla si můžete objednat v našem e-shopu
 • Objednejte si nejnovější číslo časopisu Účetnictví č. 8/2018 a časopisu Účetnictví NO a obcí č. 2/2018.

CO VÁM SVAZ ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY NABÍZÍ?

 1. Přednášky, semináře a kurzy k problematice daní, účetnictví a souvisejících předpisů - viz  https://www.svaz-ucetnich.cz/kurzy/
 2. Nabízíme členství ve SVAZU ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY prostřednictvím našich členských spolků – viz https://www.svaz-ucetnich.cz/clenske-spolky/ 
 3. Naše členské spolky zprostředkovávají pojištění profesní odpovědnosti účetních pro své členy 
 4. V rámci snahy o rozvoji a zkvalitnění účetní profese nabízíme systém certifikace účetních 
 5. Svaz účetních ČR je jedním ze zakládajících členů Národní účetní rady 
 6. K velmi významným aktivitám Svazu účetních ČR patří metodická činnost. SÚ ČR má vlastní Metodickou sekci, k jejím hlavním produktům patří: 

Svaz účetních České republiky naleznete i na Facebooku.

NAVŠTIVTE E-KNIHOVNU SÚ ČR  

SVAZ ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY HLEDÁ DO SVÉHO TÝMU ODBORNÍKA NA ÚČETNÍ A DAŇOVOU JUDIKATURU
Svaz účetních České republiky, z.s., hledá do svého týmu nového kolegu, který by měl zájem spolupracovat na aktualizaci obsahu modulu “Účetní & daňová judikatura“ v rámci softwarového produktu Účetní poradce. Základní náplní práce by bylo zpracovávání vybraných aktuálních judikátů NSS, NS či ÚS po odborné i technické stránce. Předpokládaná forma spolupráce: dohoda o provedení práce, popř. na základě fakturace.
Pokud Vás naše nabídka zaujala, neváhejte a kontaktujte nás na vv@svaz-ucetnich.cz . S případnými dotazy se můžete obrátit na ing. Moniku Velkovou (velkova@ucetni.cz , tel.: 221 505 403) nebo Ing. Janu Pilátovou (pilatova@spaudit.cz , tel.: 724 035 545).

LEGISLATIVA A NAVAZUJÍCÍ INFORMACE:

1. Sbírka zákonů ČR

Dne 16. 8. 2018 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 170/2018 Sb. o distribuci pojištění a zajištění, který nově upravuje činnost osob oprávněných zprostředkovávat pojištění nebo zajištění, včetně činnosti těchto osob v zahraničí, práva a povinnosti při distribuci pojištění nebo zajištění, a působnost správních orgánů v oblasti distribuce pojištění nebo zajištění. Tento nový zákon transponuje do českého právního řádu evropské směrnice 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu a 2016/97 o distribuci pojištění.
V návaznosti na něj byl pod č. 171/ 2018 Sb. zveřejněn i změnový zákon, který novelizuje např. živnostenský zákon, občanský zákoník aj.
Oba citované zákon nabývají účinnosti dnem 1. 12. 2018. Současně se k tomuto datu zrušuje zákon č. 38/2004 Sb. o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí.

Dne 17. 8. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována drobná novela zákona o daních z příjmů č. 174/2018 Sb., která nabývá účinnosti 1. 1. 2019. Změna se dotýká definice základního investičního fondu (§ 17b).

2. Finanční zpravodaj číslo 7/2018
Dne 23. 8. 2018 vydalo Ministerstvo financí Finanční zpravodaj č. 7/2018, v němž byl publikován „Seznam států vyměňujících zprávy podle zemí podle ust. § 13zb odst. 2 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů“.

3. Informace GFŘ k opravě základu daně dle § 42 odst. 1 písm. b) ZDPH u plnění vůči dlužníku, jehož úpadek je řešen reorganizací
Generální finanční ředitelství (GFŘ) z důvodu jednotného postupu při uplatňování § 42 odst. 1 písm. b) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění p. p., vydalo tuto informaci, která se týká pouze opravy základu daně u plnění uskutečněného pro dlužníka v úpadku, který je řešen formou reorganizace dle § 316 a násl. zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění p. p. Úplný text informace naleznete zde.

4. Tisková zpráva GFŘ: V systému EET se mění SSL certifikát! Je vaše pokladní zařízení připraveno?
V září se na příjmové straně EET změní certifikát, který zabezpečuje spojení mezi pokladními zařízeními, která evidují tržby, a příjmovou stranou EET.
Uživatelé pokladen, kteří si chtějí ověřit, zdali je jejich pokladní zařízení připraveno na změnu a bez jakýchkoliv problémů evidovat tržby, by se měli u svého dodavatele pokladního zařízení či software ujistit, zda je jejich zařízení na výměnu SSL certifikátu připraveno a důvěřuje certifikátům certifikační autority DigiCert. Také výrobcům a dodavatelům pokladních zařízení a software Finanční správa doporučuje, aby zkontrolovali své systémy a ujistili se, že přechod na nový certifikát DigiCert Global Root G2 bude pro jejich zákazníky bezproblémový. Více zde.

5. Tisková zpráva ČSSZ: ČSSZ v databázích eviduje datum přiznání důchodu nikoliv první splátku
Pojem „první splátka“ důchodu jako počátek běhu lhůty 25 let, od které by se mělo odvíjet zvyšování starobních důchodů, není v senátním pozměňovacím návrhu nijak blíže specifikován a není definován ani v právních předpisech týkajících se důchodové oblasti. Podrobněji zde.

6. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR zareagovalo na žádost Svazu účetních České republiky, z. s.
Svaz účetních České republiky, z.s. informoval v tiskové zprávě ze dne 1. 8. 2018, že zareagoval na návrh č. j. MPSV-2018/144611-51, tj. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění p. p.
V probíhajícím připomínkovém řízení Svaz účetních České republiky, z.s. oslovil věcně příslušné Ministerstvo práce a sociálních věcí s doporučením upustit od návrhu v § 94 daného zákona, podle něhož je zaměstnavatel povinen oznámit okresní správě sociálního zabezpečení na předepsaném tiskopisu den nástupu zaměstnance do zaměstnání, které mu založilo účast na pojištění, a to nejpozději v pracovní den následující po dni nástupu do zaměstnání. O podporu uvedeného protinávrhu při vládním projednání požádal Svaz účetních České republiky, z.s. též Ministerstvo financí ČR a Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR zareagovalo na naši žádost a přislíbilo podporu našemu podnětu.

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE:

Dne 1. 5. 2018 odstartoval první ročník profesní soutěže ÚČETNÍ ROKU 2018. Soutěž, kterou pořádá společnost Wolters Kluwer ČR a jejímž generálním partnerem je UniCredit Bank, má za cíl vybrat nejlepší profesní účetní/účetního a zvolit nejlepší účetní firmu v České republice - viz tisková zpráva. Svaz účetních České republiky, z.s. poskytuje soutěži odbornou záštitu.
Nominace kandidátů na titul ÚČETNÍ ROKU 2018 a ÚČETNÍ FIRMA ROKU 2018 již byla ukončena. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne 11. 12. 2018 v hotelu International Prague. Kompletní informace naleznete na stránkách soutěže http://www.ucetni-roku.cz/.

Termíny zkoušek v systému certifikace a vzdělávání účetních v ČR - PROSINEC 2018.

Propojení Pokladního systému eKasa a účetních systémů - návod na synchronizaci s ekonomickými systémy Pohoda, iDoklad/Money, Helios Orange více zde.

 

Svaz účetních České republiky, z.s.
Jugoslávská 567/16, 120 00  Praha 2
E-mail: info@svaz-ucetnich.cz
www.svaz-ucetnich.cz