Newsletter SÚ ČR 22-12-2020

22. 12. 2020

Vážení klienti,

v následujícím textu si vás dovolujeme informovat o aktualitách minulého týdne a o naší činnosti a produktech.

LEGISLATIVA A NAVAZUJÍCÍ INFORMACE:

1. Vybrané právní předpisy vyhlášené ve Sbírce zákonů:
- Zákon č. 540/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony v souvislosti s paušální daní
- Zákon č. 539/2020 Sb. o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 v oblasti prokazování plnění kvalifikačních předpokladů pro účely pracovněprávních vztahů
- Zákon č. 538/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 527/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zákony související s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů a zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů
- Vyhláška č. 525/2020 Sb. o formulářových podáních pro daně z příjmů 

2. Finanční zpravodaj
- č. 38/2020:
- Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně, zálohy na daň a správního poplatku z důvodu mimořádné události
- č. 37/2020:
- Upozornění na daňové povinnosti v roce 2021
- č. 36/2020:
- Sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Islandskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám
- Sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Státem Izrael o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám
- č. 35/2020:
- Rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události 

3. Tisková zpráva MF ČR: Parlament schválil trvalé osvobození od daně u „vylitého piva“
Pivovary budou i do budoucna osvobozeny od spotřební daně za vylité nebo vrácené pivo. Senátoři Poslanci napodruhé schválili ve stavu legislativní nouze novelu zákona o spotřebních daních, která s účinností od 1. ledna 2021 umožňuje pivovarům vracet nespotřebované pivo určené k likvidaci či přepracování zpět do režimu podmíněného osvobození od daně už natrvalo. Dosud měly tuto možnost kvůli koronavirové krizi do konce letošního roku. 

4. Daňová kalkulačka MF: Kolik příští rok ušetříte na daních?
Daňová revoluce se blíží. Přináší významné snížení daňového zatížení cca 4,3 milionu zaměstnancům díky zrušení tzv. superhrubé mzdy a zavedení výpočtu daně sazbou 15 % ze mzdy hrubé. Zvyšuje se také základní sleva na poplatníka o 3 tisíce Kč v roce 2021 a o 6 tisíc Kč v roce 2022. 

5. Finanční správa ČR: Informace k promíjení DPH u dodání diagnostických zdravotnických prostředků in vitro a očkovacích látek proti onemocnění souvisejících s pandemií COVID-19
V období ode dne 16. 12. 2020 do dne 31. 12. 2022 promíjí ministryně financí daň z přidané hodnoty za dodání vyjmenovaného zboží vymezeného v Rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události zveřejněné ve Finančním zpravodaji 35/2020 dne 16. prosince 2020. Daň se promíjí u diagnostických zdravotnických prostředků 'in vitro' pro testování na onemocnění COVID-19 a očkovacích látek proti onemocnění COVID-19 splňující požadavky právních předpisů Evropské unie. 

6. Finanční správa ČR: Informace GFŘ k uplatňování DPH u nájmu nemovitých věcí od 1. 1. 2021
Generální finanční ředitelství vydává tuto informaci z důvodu jednotného postupu při uplatňování § 56a odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění účinném ode dne 1. 1. 2021. 

7. Finanční správa ČR: Informace k dopadům vystoupení Spojeného království z EU v oblasti DPH (BREXIT) od 1. 1. 2021
Informace vymezuje hlavní změny v uplatňování DPH od 1. 1. 2021 v souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie. 

8. Finanční správa ČR: Informace k dopadům vystoupení Spojeného království z EU v oblasti daní z příjmů (BREXIT) od 1. 1. 2021
Informace o hlavních změnách v oblasti daní z příjmů v souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie. 

9. Tisková zpráva MPSV: Přelomová pomoc pro děti sólo rodičů! Senát schválil náhradní výživné
Senát dne 16. prosince podpořil návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) na zavedení náhradního výživného. Zákon pomůže dětem samoživitelek a samoživitelů, na které druhý rodič neplatí výživné. Pečující rodiče budou moci o náhradní výživné požádat přes Úřad práce ČR, a to ve výši stanovené soudem, nejvýše však 3000 Kč. Zákon bude platit od 1. července 2021. Zbývá už jen podpis prezidenta republiky. 

10. Tisková zpráva MPSV: Poslanci otevřeli téma dostupnější péče pro nejmenší děti. Novela zákona o jeslích prošla prvním čtením
Poslanecká sněmovna dne 17. prosince v prvním čtení projednala novelu zákona o poskytování péče o dítě v dětské skupině. Ta má změnit předškolní péči o ty nejmladší děti. Úprava počítá se stabilním financováním. Péče o nejmladší děti bude dostupnější a kvalitnější. A dětské skupiny také dostanou nové a srozumitelnější jméno „jesle“. Novela by měla začít platit od 1. července 2021. 

11. Tisková zpráva MPSV: Možné příčiny, proč vám ještě nepřišel jednorázový příspěvek důchodci 2020
U příjemců dávky důchodového pojištění, kterým byl důchod vyplácen v měsíci listopad 2020, zadala ČSSZ všechny příkazy k vyplacení jednorázového příspěvku dle harmonogramu. Důchodci, kterým v listopadu nebyla zařízena běžná lhůtová výplata důchodu, což se týká zejména rozpracovaných nových žádostí o přiznání důchodu, obdrží jednorázový příspěvek do jednoho měsíce po zařízení (nebo po obnově) lhůtové výplaty. 

12. Tisková zpráva MPSV: Zaměstnanci po Novém roce nezůstanou bez podpory! Program Antivirus bude pokračovat
Vláda dnes na návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) schválila prodloužení programu Antivirus do konce února. MPSV tak bude nadále podporovat udržení pracovních míst u zaměstnavatelů, kteří jsou stávající nepříznivou situací dotčeni přímo i nepřímo. Důvodem prodloužení programu je nepříznivá epidemická situace i dosud neukončená jednání o kurzarbeitu, který je v současné době ve Sněmovně.
 
13. Tisková zpráva MPSV: Zdravotníci nebo pracovníci v sociálních službách si polepší. Ministerstvo práce a sociálních věcí prosadilo zvýšení platových tarifů
Lékaři nebo pracovníci v sociálních službách budou mít v příštím roce vyšší platy. Vláda schválila návrh Ministerstva práce a sociálních věcí pod vedením Jany Maláčové (ČSSD) na zvýšení platových tarifů vybraných skupin zaměstnanců ve veřejných službách a správě a státních zaměstnanců.
 
14. Tisková zpráva MPSV: Další podpora pracujícím rodinám s dětmi! Vláda schválila zvýšení přídavku na dítě
Vláda na svém dnešním jednání podpořila návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) na další podporu pracujících rodin s dětmi. Od nového roku se zvýší přídavek na dítě o víc než čtvrtinu. Navíc se rozšíří okruh rodin, které na něj budou mít nárok. Nově na něj dosáhne zhruba o 250 tisíc dětí více. Změny by měly začít platit od 1. dubna 2021.

15. ČSSZ: Uzavření škol od 21. 12. do 23. 12. 2020 a nárok na ošetřovné
Na základě usnesení vlády ze dne 14. 12. 2020 se opětovně uzavřou školy, a to v období od 21. 12. do 23. 12. 2020. Tato skutečnost představuje pro rodiče a jiné osoby, které mohou čerpat ošetřovné z důvodu uzavření školních a dětských zařízení, vznik nové potřeby péče, a tedy vznik nároku na ošetřovné, pokud namísto zaměstnání budou doma pečovat o dítě.

 

ČASOPIS METODICKÉ AKTUALITY SVAZU ÚČETNÍCH:

- Již nyní si můžete objednat PŘEDPLATNÉ ČASOPISU METODICKÉ AKTUALITY NA ROK 2021 – v tištěné podobě v našem e-shopu, v digitalizované podobě zde.

VYUŽIJTE MIMOŘÁDNÉ 15% SLEVY a objednejte si METODICKÉ AKTUALITY ROČNÍK 2020 – v tištěné podobě v našem e-shopu, v digitalizované podobě zde.

Dne 7. 12. 2020 vyšlo nejnovější číslo Metodických aktualit. MA č. 10/2020 se věnují změnám, které přináší rozsáhlá novela daňového řáduod 1. 1. 2021. Blíží se konec roku a s ním i období příprav na sestavení účetní závěrky. Připravili pro Vás rekapitulaci jednotlivých činností, ale i nesprávných postupů či chyb, ke kterým v praxi dochází. Prosincové číslo si můžete objednat v našem e-shopu, v digitálním podobě na alza.cz .

Metodické aktuality č. 9/2020 obsahují odborný komentář k nejdůležitějším novinkám v právní úpravě společností s ručením omezeným a akciových společností od 1. 1. 2021. Velká novela zákona o obchodních korporacích se dotkla např. rozdělení a výplaty zisku a jiných vlastních zdrojů, konání valných hromad, důsledků neschválení smlouvy o výkonu funkce člena voleného orgánu, monistického systému akciové společnosti, zpřísnila odpovědnost členů statutárních orgánů aj. MA č. 9/2020 si můžete objednat v našem e-shopu, v digitálním podobě na alza.cz .

ČASOPIS ÚČETNICTVÍ A ÚČETNICTVÍ NEVÝDĚLEČNÝCH ORGANIZACÍ A OBCÍ:

- Již nyní si můžete objednat PŘEDPLATNÉ ČASOPISU ÚČETNICTVÍ nebo ÚČETNICTVÍ NO A OBCÍ NA ROK 2021 v našem e-shopu.

VYUŽIJTE MIMOŘÁDNÉ 15% SLEVY a objednejte si ČASOPIS ÚČETNICTVÍ ROČNÍK 2020 nebo ÚČETNICTVÍ NO A OBCÍ ROČNÍK 2020 v našem e-shopu.

Nejnovější čísla - časopis Účetnictví č. 12/2020 a časopis Účetnictví NO a obcí č. 4/2020 .

*********

VÝHODNÁ ZIMNÍ NABÍDKA:

Zakoupením výhodného balíčku získáte celý ročník 2020 dvou nebo tří odborných časopisů 
ušetříte 20 %.

BALÍČEK DUO
Metodické aktuality a Účetnictví

BALÍČEK TRIO
Metodické aktuality, Účetnictví a Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí

*********

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ:

V případě dostatečného zájmu realizujeme odborné semináře online formou

7. 1. – 8. 1. 2021
Mzdové aktuality – vícedenní akce (lektor: PhDr. Dagmar Kučerová)

14. 1. 2021
Novinky v DPH v roce 2021 (lektor: Jan Tecl)
20. 1. 2021
Přehled o peněžních tocích (OSS a jejich PO) (lektor: Ing. Alena Kochová)
26. 1. 2021
Daně nestátních neziskových organizací (lektor: RNDr. Petr Beránek)
27. 1. 2021
Cestovní náhrady (lektor: Jaroslava Pfeilerová)
28. 1. 2021
Aktuality v účetnictví a daních (lektoři: Ing. Petr Kout, CSc., Tomáš Líbal)


CO VÁM SVAZ ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY NABÍZÍ?

  1. Přednášky, semináře a kurzy k problematice daní, účetnictví a souvisejících předpisů
  2. Nabízíme členství ve SVAZU ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY prostřednictvím našich členských spolků
  3. Naše členské spolky zprostředkovávají pojištění profesní odpovědnosti účetních pro své členy 
  4. V rámci snahy o rozvoji a zkvalitnění účetní profese nabízíme systém certifikace účetních
  5. Svaz účetních ČR je jedním ze zakládajících členů Národní účetní rady 
  6. K velmi významným aktivitám Svazu účetních ČR patří metodická činnost. Svaz účetních ČR má vlastní metodickou sekci.
  7. Svaz účetních ČR vydává odborné časopisy: Metodické aktuality, Účetnictví, Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí

Daněprolidi.cz – společný projekt Poradce podnikatele, spol. s r.o. a Svazu účetních České republiky
Speciální cena se slevou 20 % pro členy Svazu účetních ČR a klienty Účetního poradce
NOVINKA! Předplatitelé získávají ZDARMA plnou PLUS verzi portálu Zákony pro lidi jako bonus k uhrazenému předplatnému.

      Mzdyprolidi.cz
      Společnost Poradce podnikatele s. r. o.  - partner Svazu účetních České republiky, z. s. - 
      vytvořil odborný portál pro mzdy a personalistiku.
      Odborný portál pro mzdy a personalistiku MZDY PRO LIDI je určen zaměstnavatelům, 
      personalistům, mzdovým účetním a ekonomům. 
      Součástí předplatného je Mzdová pohotovost formou e-mailu nebo on-line rozhovoru.
      Kompletní informace o portálu naleznete zde .
      Speciální cena se slevou 20 % pro členy Svazu účetních ČR a klienty Účetního poradce
      NOVINKA! Předplatitelé získávají ZDARMA plnou PLUS verzi portálu Zákony pro lidi jako 
      bonus k uhrazenému předplatnému.

MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA:

Při zakoupení ročního přístupu do obou online portálů Daně pro lidi + Mzdy pro lidi získávají členové Svazu účetních ČR a klienti Účetního poradce speciální slevu 25 %.


Svaz účetních České republiky, z. s.

Vinohradská 2022/125, 130 00 Praha 3
E-mail: info@svaz-ucetnich.cz
www.svaz-ucetnich.cz
https://www.facebook.com/svazucetnichcr.cz/