Newsletter SÚ ČR 13-07-2021

13. 7. 2021

Vážení klienti,

v následujícím textu si vás dovolujeme informovat o aktualitách a o naší činnosti a produktech.

LEGISLATIVA A NAVAZUJÍCÍ INFORMACE: 

1. Vybrané právní předpisy vyhlášené ve Sbírce zákonů:
- Vyhláška č. 265/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 329/2008 Sb., o centrální evidenci exekucí, ve znění pozdějších předpisů
- Vyhláška č. 263/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů
- Nařízení vlády č. 253/2021 Sb. o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát
- Zákon č. 252/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 248/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 

2. Finanční zpravodaj:
č. 27/2021:
- Seznam států vyměňujících zprávy podle zemí podle § 13zb odst. 2 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- Seznam smluvních států uplatňujících společný standard pro oznamování a rozhodných dnů zveřejňovaný podle § 13b odst. 2, § 13e odst. 7, § 13g odst. 5 a § 13p odst. 2 a seznam pro účely plnění informační povinnosti podle § 13s odst. 1 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, v platném znění („Seznam smluvních států“).
č. 26/2021:
- Rozhodnutí o prominutí daně, příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události 

3. Finanční správa ČR: Prodloužení prominutí DPH při dodání respirátorů
Ministryně financí prodlužuje promíjení DPH při dodání respirátorů včetně pořízení z JČS a dovozu. Příslušné Rozhodnutí je zveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 25/2021 ze dne 28. června 2021. 

4. Tisková zpráva GFŘ: Daňové úlevy pro občany a firmy z oblastí zasažených živelní pohromou
Ministerstvo financí vyhlásilo ve Finančním zpravodaji 26/21 daňové úlevy pro spoluobčany, jejichž životy poznamenal ničivý živel z minulého týdne. Ve speciálně vytvořené části webu Finanční správa zveřejnila informace, jak mají lidé postupovat v případě, že nestihnou odevzdat přiznání na dani z příjmů fyzických i právnických osob a zaplatit daň ve lhůtě pro splnění těchto povinností k 1. 7. 2021, úlev u kontrolního hlášení a na dani z přidané hodnoty či prominutí zálohy na silniční dani. 

5. Finanční správa ČR: Nově byla zveřejněna rubrika dotazů a odpovědí, která se vztahuje na daňové úlevy pro obyvatele a podnikatele ze zasažených regionů 

6. MF ČR: Osvobození od správních poplatků v souvislosti s živelní pohromou - registrace vozidel

7. Finanční správa ČR: Daňový režim bezúplatných plnění (darů)
Informace Finanční správy ČR k daňovému režimu poskytnutých bezúplatných plnění (dále jen „darů“) v souvislosti s mimořádnou událostí dne 24. 6. 2021 

8. Finanční správa ČR: V souvislosti s podporou poskytovanou postiženým v důsledku živelní pohromy umožňuje zákon aplikaci dalších ustanovení vedoucí k osvobození vybraných typů příjmů nebo alespoň ke snížení základu daně z příjmů. Na přiloženém odkazu naleznete přehled případů, který je rozdělený do kategorií:
- Osvobození od daně z příjmů fyzických osob
- Osvobození od daně z příjmů právnických osob
- Dobrovolnická služba
- Uplatnění daňově uznatelného výdaje u poplatníků daně z příjmů fyzických nebo právnických osob
- Daňově neuznatelný výdaj při škodě 

9. Finanční správa ČR: Informace k účtům vedeným u Waldviertler Sparkasse Bank AG
Česká spořitelna, a.s. převzala s účinností od 1. 1. 2021 podstatnou část obchodního závodu zahraniční banky Waldviertler Sparkasse Bank AG (dále jen "WSPK"), jehož prostřednictvím provozovala WSPK bankovní činnost na území České republiky (tuzemská pobočka se sídlem Klášterská 126, Jindřichův Hradec). Tímto Česká spořitelna, a.s. převzala kromě jiného práva a závazky spojené s databází účtů a vkladů klientů této pobočky WSPK. Z technických důvodů vedla Česká spořitelna, a.s. tyto účty původních klientů pobočky WSPK pod jejich původním číslem účtu a kódem banky i po 1. 1. 2021. 

10. Tisková zpráva ČSSZ: Nárok na čerpání krizového ošetřovného končí 30. 6. 2021
S koncem školního roku končí také mimořádná právní úprava, na jejímž základě bylo možné čerpat ošetřovné po dobu uzavření školských či dětských zařízení. Od 1. července 2021 tak lze opět čerpat ošetřovné při péči o dítě mladší 10 let za obecných podmínek stanovených v zákoně č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Nárok na ošetřovné má rovněž zaměstnanec, který nemůže pracovat, protože musí ošetřovat nemocné dítě nebo jiného člena domácnosti. 

11. Tisková zpráva ČSSZ: Studenti a prázdninové brigády nebo podnikání: Jaké povinnosti vůči ČSSZ mají?
Ať už jste student střední, nebo vysoké školy, pravděpodobně si před prázdninami pokládáte otázku, jak to je s brigádami či podnikáním v průběhu vašich studií nebo po jejich ukončení. Na následujících řádcích rozebíráme nejběžnější situace, s nimiž se jako student v průběhu prázdnin můžete setkat. 

12. Tisková zpráva MPSV: Zeštíhlený Antivirus bude pomáhat až do konce října
Program Antivirus, byť jen jeho malou část, prodloužila vláda na jednání dne 28. června až do konce října. I nadále tedy bude k dispozici režim s označením A, který se vztahuje na zaměstnavatele, jejichž zaměstnanci mají nařízenou karanténu nebo izolaci. 

13. Tisková zpráva MPSV: Ode dneška se náhradní výživné stává realitou (1. 7. 2021)
Náhradní výživné vstupuje do reálného života. Po 15 letech boje o něj, začne konečně pomáhat samoživitelkám a samoživitelům, kterým druhý z rodičů neplatí stanovené výživné, a to i přes soudní vymáhání. Tento problém přitom není nijak ojedinělý, týká se přinejmenším 24 tisíc dětí. Žádat o novou dávku lze od dneška na Úřadu práce ČR (ÚP ČR).
Kompletní informace k náhradnímu výživnému naleznete zde

14. Tisková zpráva MPSV: MPSV rozhodlo o další pomoci pro zaměstnavatele a OSVČ zasažené tornádem
Česká správa sociálního zabezpečení promine penále z opožděně zaplaceného povinného sociálního pojistného pro zaměstnavatele a OSVČ zasažené tornádem, a to za červen až listopad 2021. „Zákon neumožňuje odpustit pojistné. Proto jsme se rozhodli pomoci alespoň tím, že jim ho defacto odložíme. Živnostníci nebo zaměstnavatelé ze zasažených oblastí nebudou muset odvádět povinné sociální pojištění v zákonné lhůtě. Bez sankcí ho budou moct zaplatit, až se postaví na nohy. Nejpozději ale do konce letošního roku,“ říká ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).   

15. Tiskové zprávy MPSV – program Tornádo:
- Krok za krokem: Žádost o kompenzace z programu „Tornádo“ na pokrytí mzdových nákladů pro firmy zasažené větrnou smrští
Ničivé tornádo, pustošící jih Moravy a větrná smršť, která se prohnala severem Čech, způsobily obrovské majetkové škody a také přímo či nepřímo zasáhly zaměstnavatele. Z tohoto důvodu přišlo Ministerstvo práce a sociálních věcí s cíleným programem Tornádo. Jeho prostřednictvím budou zasaženým zaměstnavatelům kryty mzdové náklady po nezbytně nutnou dobu. Od 12. července mohou zaměstnavatelé podávat žádosti o kompenzace. Přinášíme jednoduchý přehled, jak je možné o tuto podporu požádat.
- MPSV pomůže zaměstnancům i zaměstnavatelům zasaženým tornádem
Zaměstnanci i zaměstnavatelé z jižní Moravy a Lounska, které minulý týden zasáhlo tornádo, se dočkají pomoci od Ministerstva práce a sociálních věcí. Na ochranu pracovních míst a pomoc firmám se ministryně práce a sociálních věcí rozhodla vyhlásit cílený program Tornádo. „Kurzarbeit je účinný až od 1. 7. 2021, nemůžeme ho tudíž využít na řešení této živelní katastrofy. Proto přicházíme s novým programem, který je založený na podobném principu jako Antivirus,“ vysvětluje ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). 

16. Tisková zpráva MPSV: Plošná akce má prověřit neférové jednání vůči zaměstnancům
V minulém týdnu odstartovala akce Státního úřadu inspekce práce (SÚIP), jejímž cílem je odhalit problémy s dodržováním zákoníku práce a s bezpečností na pracovištích. Jedná se o jednu z nejrozsáhlejších kontrol SÚIP za poslední léta. Celkem se týká 14 pracovišť vybraných velkých průmyslových firem ve všech 14 krajích a 58 zaměstnavatelů poskytující služby na základě obchodních smluv nebo agentur práce. Do akce se zapojilo 253 inspektorů práce a 129 policistů cizinecké policie. Při prvních kontrolách už byly kromě zaměstnávání mnoha nelegálních pracovníků odhaleny například i problémy s evidencí práce. 

17. ČSSZ: Informativní důchodová aplikace
Online portál České správy sociálního zabezpečení umožňuje lidem zjistit, kolik mají odpracováno a kdy budou mít nárok na starobní důchod. Aplikace také spočítá předpokládanou výši měsíční penze.
Informativní důchodová aplikace (IDA) je online služba ePortálu ČSSZ, která Vám poskytne jasnou a srozumitelnou informaci ohledně Vašeho evidovaného počtu let důchodového pojištění. Díky této službě jednoduše a rychle zjistíte, jaký je Váš důchodový věk (u žen i s ohledem na počet vychovaných dětí) a jaký je případný počet let pojištění, který ještě musíte získat pro nárok na starobní důchod. Služba umožňuje i vložení vybraných náhradních dob pojištění či dob zaměstnání nebo výkonu samostatné výdělečné činnosti, které ČSSZ dosud nemá ve své evidenci. Vložené doby jsou použity výhradně pro účely provedení vyhodnocení, do evidence ČSSZ se neukládají. 

18. Tisková zpráva MZČR: Vláda schválila nové podmínky pro stanovení bezinfekčnosti a zavedla testy pro zaměstnance po návratu ze zahraničí
Vláda na jednání dne 1. července schválila změnu v prokazování bezinfekčnosti po očkování. Od 9. července budou za bezinfekční považovány osoby 14 dnů po plně dokončeném očkování. Od stejného data se nově budou zaměstnanci po návratu ze zahraničí prokazovat negativním testem. Při cestování budou sjednoceny podmínky pro příjezd ze zelených zemí s dosavadními podmínkami pro země oranžové.  

VYUŽIJTE VÝHODNOU LETNÍ NABÍDKU:

Zakoupením výhodného balíčku získáte celý ročník 2021 dvou nebo tří odborných časopisů a ušetříte 10 %.
- BALÍČEK DUO obsahuje časopisy Metodické aktuality a Účetnictví.
- BALÍČEK TRIO obsahuje časopisy Metodické aktuality, Účetnictví a Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí.

 

ČASOPIS METODICKÉ AKTUALITY SVAZU ÚČETNÍCH:

METODICKÉ AKTUALITY – CELÝ ROČNÍK 2021 – v tištěné podobě v našem e-shopu, v digitalizované podobě zde.
- Dne 8. 6. 2021 vyšlo aktuální číslo Metodických aktualit. MA č. 6/2021 vysvětlují aplikaci smluv o zamezení dvojímu zdanění a přinášejí základní přehled změn a novinek týkající se nového zákona o evidenci skutečných majitelů. Naleznete v nich i stanoviska k aktuálním dotazům z praxe z oblasti účetnictví a daní. Aktuální číslo si můžete objednat v našem e-shopu, v digitálním podobě na alza.cz .

ČASOPISY ÚČETNICTVÍ A ÚČETNICTVÍ NEVÝDĚLEČNÝCH ORGANIZACÍ A OBCÍ:

ÚČETNICTVÍ – CELÝ ROČNÍK 2021 – v tištěné podobě v našem e-shopu, v digitalizované podobě zde.
ÚČETNICTVÍ NO A OBCÍ – CELÝ ROČNÍK 2021 – v tištěné podobě v našem e-shopu, v digitalizované podobě zde.
- Nejnovější čísla - časopis Účetnictví č. 7/2021 a časopis Účetnictví NO a obcí č. 2/2021.CO VÁM SVAZ ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY NABÍZÍ?

  1. Přednášky, semináře a kurzy k problematice daní, účetnictví a souvisejících předpisů
  2. Nabízíme členství ve SVAZU ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY prostřednictvím našich členských spolků
  3. Naše členské spolky zprostředkovávají pojištění profesní odpovědnosti účetních pro své členy 
  4. V rámci snahy o rozvoji a zkvalitnění účetní profese nabízíme systém certifikace účetních
  5. Svaz účetních ČR je jedním ze zakládajících členů Národní účetní rady 
  6. K velmi významným aktivitám Svazu účetních ČR patří metodická činnost. Svaz účetních ČR má vlastní metodickou sekci.
  7. Svaz účetních ČR vydává odborné časopisy: Metodické aktuality, Účetnictví, Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí
  8. Společné projekty Svazu účetních ČR a společnosti Poradce podnikatele, spol. s r. o.:

Daněprolidi.cz – společný projekt Poradce podnikatele, spol. s r. o. a Svazu účetních České republiky
Moderní online portál pro daně a účetnictví nabízí spolehlivé a aktuální informace, velké množství praktických funkcí a služeb (Daňová pohotovost, Daňová TV).
Pro zákazniky a členy Svazu účetních ČR a pro účastníky certifikace ICSÚ platí mimořádná sleva 15 %
NOVINKA! Předplatitelé získávají ZDARMA plnou PLUS verzi portálu Zákony pro lidi jako bonus k uhrazenému předplatnému.

Mzdyprolidi.cz
Společnost Poradce podnikatele, spol. s r. o. - partner Svazu účetních České republiky, z. s. - vytvořil odborný portál pro mzdy a personalistiku.
Odborný portál pro mzdy a personalistiku MZDY PRO LIDI je určen zaměstnavatelům, personalistům, mzdovým účetním a ekonomům. 
Součástí předplatného je Mzdová pohotovost formou e-mailu nebo on-line rozhovoru.
Kompletní informace o portálu naleznete zde .
Pro zákazniky a členy Svazu účetních ČR a pro účastníky certifikace ICSÚ platí mimořádná sleva 15 %
NOVINKA! Předplatitelé získávají ZDARMA plnou PLUS verzi portálu Zákony pro lidi jako bonus k uhrazenému předplatnému.


Svaz účetních České republiky, z. s.

Vinohradská 2022/125, 130 00 Praha 3
E-mail: info@svaz-ucetnich.cz
www.svaz-ucetnich.cz
https://www.facebook.com/svazucetnichcr.cz/