Newsletter SÚ ČR 08-09-2020

8. 9. 2020

Vážení klienti,

v následujícím textu si vás dovolujeme informovat o aktualitách a o naší činnosti a produktech.


LEGISLATIVA A NAVAZUJÍCÍ INFORMACE:

1. Finanční zpravodaj vydávaný Ministerstvem financí:
- Finanční zpravodaj č. 13/2020 (3. 9. 2020) obsahuje Sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám
- Finanční zpravodaj č. 14/2020 (8. 9. 2020) obsahuje:
Sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Kanadou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám
Dodatek č. 5 GFŘ č.j.: 52725/20/7100-20118-012287 k pokynu GFŘ-D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení
Pokyn GFŘ-D-29 č.j.: 111096/16/7100-20116-050484, k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení, jak vyplývá ze změn provedených dodatkem č. 1, č.j: 26 878/17/7100-20118-012287, dodatkem č. 2, č.j.: 130204/17/7100-20118-012287, dodatkem č. 3, č.j.: 94112/18/7100-20118-012287, dodatkem č. 4, č.j.: 88521/19/7100-20118-012287 a dodatkem č. 5 č.j.: 52725/20/7100-20118-012287 

2. MF ČR: Uplatnění DPH při likvidaci nepoužitelných léčiv
Podle zákona o léčivech jsou provozovatelé (např. výrobci nebo dovozci léčivých přípravků, distributoři nebo prodejci léčiv, osoby oprávněné k poskytování zdravotních služeb nebo osoby organizující či provádějící výzkum léčiv) povinni odevzdat nepoužitelná léčiva osobám uvedeným v § 88 odst. 3 zákona o léčivech (tzv. likvidátorům).
Likvidátor přebírá nepoužitelná léčiva od lékáren bezúplatně a lékárnám nefakturuje žádnou službu, která by byla předmětem DPH podle § 2 odst. 1 písm. b) zákona o DPH. Likvidátor následně vyčíslí náklady spojené s odstraňováním léčiv a zašle žádost o náhradu nákladů krajskému úřadu k vyřízení. Kalkulace nákladů zpravidla zahrnuje vlastní náklady likvidátora a náklady na plnění přijatá v souvislosti s touto likvidací. Zahrnutí DPH do kalkulace bude záviset na daňovém režimu likvidátora. 

3. Tisková zpráva ČSSZ: Od září mají OSVČ opět povinnost hradit zálohy na pojistné na důchodové pojištění
V souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii COVID-19 OSVČ nemusely platit od března do srpna 2020 zálohy na důchodové pojištění. Zálohy na pojistné za měsíc září jsou splatné od 1. do 30. září 2020.
V případě, že OSVČ ve lhůtě splatnosti, tj. do 30. září, zálohu na pojistné nezaplatí, může takto učinit ještě do konce následujícího kalendářního měsíce, tj. do konce října, a nebude jí stanovena žádná sankce – nebude stanoveno penále. 

4. Tisková zpráva ČSSZ: Blíží se termín podání Přehledů o příjmech a výdajích OSVČ
Každá osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), která vykonávala alespoň po část roku samostatnou výdělečnou činnost, má povinnost podat příslušné správě sociálního zabezpečení Přehled o příjmech a výdajích OSVČ a dalších údajích za daný rok. OSVČ bylo umožněno podat Přehled o příjmech a výdajích za rok 2019 bez sankcí až do 18. 9. 2020, avšak za podmínky, že k tomuto datu zároveň uhradí i doplatek pojistného za rok 2019. Pak bude OSVČ prominuto penále, které by jinak musela platit za opožděnou platbu. 

5. Upozornění na phishingové útoky zneužívající logo ČNB
Česká národní banka upozorňuje na podvodné emailové zprávy zneužívající logo ČNB, které mají za cíl získat citlivá data adresátů a přimět je k úhradě nemalé finanční částky.
Tyto phishingové útoky jsou vedeny subjektem s označením „Finanční pracovní skupina“ (FATF) s tím, že adresát má údajně možnost získat vysokou finanční částku uloženou na zadržené kartě Mastercard, nebo dokonce výhru prostřednictvím karty Mastercard. Pisatel údajnou výhru podmiňuje doložením dokumentů týkajících se pojištění finančních prostředků a okamžitou úhradou poplatku za pojištění ve výši několika tisíc britských liber. 

6. TIP: TAXEDU je pilotní projekt Evropské unie, jehož cílem je vzdělávat mladé Evropany o daních a o tom, jak daně ovlivňují jejich život. Naleznete zde řadu naučných videí ze světa daní, které vytvořila Evropská unie. Kurzy i videa jsou v češtině.

NÁRODNÍ ÚČETNÍ RADA:

Pozvánka na 11. ročník semináře Národní účetní rady
11. ročník odborného semináře Národní účetní rady se bude konat v pátek 4. prosince 2020 ve Vencovského aule Vysoké školy ekonomické v Praze. Na seminář se můžete přihlásit pouze on-line na následujících webových stránkách www.kdpcr.cz/nur .Více informací zde.

MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA:

Společnost Poradce podnikatele s. r. o.  - partner Svazu účetních České republiky, z. s. - vytvořil odborný portál pro mzdy a personalistiku Mzdy pro lidi.

Odborný portál pro mzdy a personalistiku MZDY PRO LIDI je určen zaměstnavatelům, personalistům, mzdovým účetním a ekonomům. Součástí předplatného je Mzdová pohotovost formou e-mailu nebo on-line rozhovoru.
Kompletní informace o portálu MZDY PRO LIDI naleznete zde
K 50. výročí Svazu účetních České republiky mohou jeho členové a uživatelé Účetního poradce využít speciální nabídku na nákup MZDY PRO LIDI.
NOVINKA! Předplatitelé získávají ZDARMA plnou PLUS verzi portálu Zákony pro lidi jako bonus k uhrazenému předplatnému.


ČASOPIS METODICKÉ AKTUALITY SVAZU ÚČETNÍCH:

- Objednejte si METODICKÉ AKTUALITY ROČNÍK 2020 – v tištěné podobě v našem e-shopu, v digitalizované podobě zde.
- Dne 7. 9. 2020 vyšlo nejnovější číslo Metodických aktualit. MA č. 7/2020 přinášejí podrobný odborný komentář k novele zákoníku práce. V dalším odborném bloku se zaměřují na problematiku skončení pracovního poměru a vysvětlují specifika jednotlivých způsobu skončení upravených v zákoníku práce, mimo jiné i ve vazbě na aktuální judikaturu. Zářijové číslo si můžete objednat v našem e-shopu, v digitálním podobě na alza.cz .


ČASOPIS ÚČETNICTVÍ A ÚČETNICTVÍ NEVÝDĚLEČNÝCH ORGANIZACÍ A OBCÍ:

- Objednejte si ČASOPIS ÚČETNICTVÍ ROČNÍK 2020 a ÚČETNICTVÍ NO A OBCÍ ROČNÍK 2020 v našem e-shopu.
- Nejnovější čísla - časopis Účetnictví č. 9/2020 a časopis Účetnictví NO a obcí č. 3/2020

 
*********

VYUŽIJTE VÝHODNÉ LETNÍ NABÍDKY:

Zakoupením výhodného balíčku získáte celý ročník 2020 dvou nebo tří odborných časopisů 
ušetříte 10 %.

BALÍČEK DUO
Metodické aktuality a Účetnictví

BALÍČEK TRIO
Metodické aktuality, Účetnictví a Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí

*********


NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ:

10. 9. 2020
Dotace v účetnictví a rozpočtu (lektoři: Ing. Nikola Kortanová, Ing. Tomáš Sluka)
11. 9. 2020
Opravy chyb minulých období (lektor: Tomáš Líbal)
15. 9. 2020
Dlouhodobý majetek v účetnictví VÚJ aneb Jak, proč a na co si dát pozor? (lektoři: Ing. Nikola Kortanová, Ing. Barbora Polcarová)
29. 9. 2020
Účetnictví a daně aktuálně (lektor: Ing. Dana Vanke)
29. 9. 2020
Nemovitosti v účetnictví a daních (lektor: Jan Tecl)

30. 9. – 9. 12. 2020
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ (VEČERNÍ FORMA STUDIA) (lektoři: Ing. Marie Hajšmanová, Ing. Marta Ženíšková)


CO VÁM SVAZ ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY NABÍZÍ?

  1. Přednášky, semináře a kurzy k problematice daní, účetnictví a souvisejících předpisů
  2. Nabízíme členství ve SVAZU ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY prostřednictvím našich členských spolků
  3. Naše členské spolky zprostředkovávají pojištění profesní odpovědnosti účetních pro své členy 
  4. V rámci snahy o rozvoji a zkvalitnění účetní profese nabízíme systém certifikace účetních
  5. Svaz účetních ČR je jedním ze zakládajících členů Národní účetní rady 
  6. K velmi významným aktivitám Svazu účetních ČR patří metodická činnost. Svaz účetních ČR má vlastní metodickou sekci.
  7. Svaz účetních ČR vydává odborné časopisy: Metodické aktuality, Účetnictví, Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí

Daněprolidi.cz – společný projekt Poradce podnikatele, spol. s r.o. a Svazu účetních České republiky
NOVINKA! Předplatitelé získávají ZDARMA plnou PLUS verzi portálu Zákony pro lidi jako bonus k uhrazenému předplatnému.

Svaz účetních České republiky, z. s.
Vinohradská 2022/125, 130 00 Praha 3
E-mail: info@svaz-ucetnich.cz
www.svaz-ucetnich.cz
https://www.facebook.com/svazucetnichcr.cz/