Newsletter SÚ ČR 08-01-2019

8. 1. 2019

Vážení,

Svaz účetních České republiky si Vás tímto dovoluje informovat o své činnosti a aktuální nabídce svých produktů a školení.

CO VÁM SVAZ ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY NABÍZÍ?

 1. Přednášky, semináře a kurzy k problematice daní, účetnictví a souvisejících předpisů - viz  https://www.svaz-ucetnich.cz/kurzy/
 2. Nabízíme členství ve SVAZU ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY prostřednictvím našich členských spolků – viz https://www.svaz-ucetnich.cz/clenske-spolky/ 
 3. Naše členské spolky zprostředkovávají pojištění profesní odpovědnosti účetních pro své členy 
 4. V rámci snahy o rozvoji a zkvalitnění účetní profese nabízíme systém certifikace účetních 
 5. Svaz účetních ČR je jedním ze zakládajících členů Národní účetní rady 
 6. K velmi významným aktivitám Svazu účetních ČR patří metodická činnost. SÚ ČR má vlastní Metodickou sekci, k jejím hlavním produktům patří: 

Svaz účetních České republiky naleznete i na Facebooku.

SEMINÁŘE POŘÁDANÉ VE SPOLUPRÁCI S KOMOROU CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH:

pondělí 14. 1. 2019:
Novinky v účetnictví a daních pro neziskové organizace (lektor: Ing. Simona Pacáková)

středa 30. 1. 2019:
Účetní závěrka pro podnikatelské subjekty (lektor: Ing. Alice Šrámková)

pátek 15. 2. 2019:
Novinky v účetnictví a daních (lektor: Ing. Jan Molín, Ph.D.)

SOFTWAROVÝ SYSTÉM „ÚČETNÍ PORADCE“:

Jednotlivé verze informačního a poradenského softwarového systému ÚČETNÍ PORADCE či jeho samostatné rozšiřující moduly si můžete objednat v našem e-shopu.

ČASOPIS METODICKÉ AKTUALITY SVAZU ÚČETNÍCH – AKTUÁLNÍ NABÍDKA: 

 • Objednejte si předplatné časopisu Metodické aktuality na rok 2019 v našem e-shopu. Máte-li zájem o MA ročník 2019 v digitalizované podobě, objednávejte zde. Získáte tak aktuální informace a komentáře k legislativním změnám, odborné výklady k vybraným účetním a daňovým tématům, stanoviska k dotazům z praxe.
 • NOVOROČNÍ AKCE. Využijte slevy a objednejte si Metodické aktuality ročník 2018 za pouhých 750 Kč - E-shop. V digitalizované podobě ho můžete zakoupit zde.
 • Dne 10. 12. 2018 vyšlo první číslo Metodických aktualit – ročník 2019. Metodické aktuality č. 1/2019 se věnují problematice účtování majetkových a dluhových cenných papírů v účetnictví podnikatelů a daňovým souvislostem z pohledu daně z příjmů právnických osob. Na odborném článku se autorsky podílely Ing. Jana Skálová, Ph.D. a Ing. Eva Šedinová. Dozvíte se, na jakých účtech se o jednotlivých skupinách cenných papírů a podílů účtuje, jak je správně ocenit při pořízení a k okamžiku sestavení účetní závěrky (kdy provádět přecenění a jakým způsobem zaúčtovat oceňovací rozdíly), jak účetně i daňově řešit výnosy plynoucí po dobu držby cenných papírů a podílů nebo z jejich prodeje aj. Jak správně zdanit honoráře zahraničních umělců vystupujících v ČR, jsou-li daňovými nerezidenty, a jaké povinnosti v této souvislosti vznikají organizátorům tuzemských kulturních akcí, na to vám odpoví autorka druhého publikovaného příspěvku, Mgr. Magdaléna Vyškovská. Aktuální číslo našeho časopisu si můžete objednat v našem e-shopu, v digitalizované podobě na alza.cz .
 • Metodické aktuality č. 10/2018 se zabývají účetní závěrkou podnikatelů 2018. Kolektiv autorů svoji pozornost zaměřil na inventarizaci majetku a závazků, jednotlivé uzávěrkové operace, sestavení účetní závěrky ve vazbě na kategorizaci účetních jednotek a povinnost jejího ověření auditorem. Výklad je doplněn řadou praktických příkladů a přehledů. Přílohová část obsahuje rozvahu a výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu s vazbami na použitý účtový rozvrh. MA č. 10/2018 si můžete objednat přes náš E-shop, v digitalizované podobě na alza.cz
 • Metodické aktuality č. 9/2018 jsou zaměřeny na problematiku archivnictví a spisové služby se zaměřením na podnikatele. Základní informace, jak správně postupovat při zajištění celého životního cyklu dokumentů vám poskytne Mgr. Jan Schwaller. Další odborný příspěvek se věnuje zdanění příjmů člena statutárního či jiného orgánu obchodní korporace, který je daňovým rezidentem jiného státu, specifická pravidla vám podrobně objasní Mgr. Magdaléna Vyškovská. MA č. 9/2018 si můžete objednat přes náš E-shop, v digitalizované podobě alza.cz.
 • Metodické aktuality pro studenty: Jednotlivá čísla MA 2018 a 2019 za cenu 75 Kč pro studenty do 26 let. Při objednání přes náš E-shop je třeba zaslat kopii ISIC nebo jiný doklad prokazující status studenta na adresu velkova@ucetni.cz nebo steidlova@ucetni.cz.

ČASOPIS ÚČETNICTVÍ A ÚČETNICTVÍ NEVÝDĚLEČNÝCH ORGANIZACÍ A OBCÍ:

 • Objednejte si v našem e-shopu předplatné časopisů Účetnictví a Účetnictví NO a obcí na rok 2019.
 • VYUŽIJTE MIMOŘÁDNÉ NOVOROČNÍ NABÍDKY a objednejte si v našem e-shopu celý aktuální ročník těchto odborných časopisů za zvýhodněnou cenu.

 • Nejnovější čísla - časopis Účetnictví č. 12/2018 a časopis Účetnictví NO a obcí č. 4/2018

NAVŠTIVTE E-KNIHOVNU SÚ ČR  

LEGISLATIVA A NAVAZUJÍCÍ INFORMACE:

1. Sbírka zákonů
Dne 20. 12. 2018 byl ve Sbírce zákona publikován zákon č. 306/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, který nabývá účinnosti 1. 1. 2019.
Dne 28. 12. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována vyhláška č. 333/2018 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, která nabývá účinnosti od 1. 1. 2019.

2. Finanční zpravodaj č. 11/2018
Dne 20. 12. 2018 vydalo Ministerstvo financí Finanční zpravodaj č. 11/2018, který obsahuje:
- Přehled druhů daní a jejich částí, o nichž finanční úřady vedou osobní daňové účty
- Možnost placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO
- Jak zaplatit daň z přidané hodnoty ve zvláštním režimu jednoho správního místa
- Jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2019 (včetně dílčích příloh č. 1 až 6)
- Dodatek č. 3 GFŘ k pokynu GFŘ D-29 čj. 94112/18/7100-20118-012287
- Pokyn GFŘ D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení ve znění Dodatku č. 3 (čj. 111096/16/7100-20116-050484)
- Seznam států vyměňujících zprávy podle zemí podle ust. § 13zb odst. 2 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- Seznam smluvních států uplatňujících společný standard pro oznamování a rozhodných dnů zveřejňovaný podle § 13b odst. 2, § 13e odst. 7, § 13g odst. 5 a § 13p odst. 2 a seznam pro účely plnění informační povinnosti podle § 13s odst. 1 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, v platném znění

3. Tiskové zprávy MF ČR
- Přehled nejdůležitějších změn v gesci Ministerstva financí pro rok 2019 (14. 12. 2018)
- Poslanecká sněmovna schválila daňový balíček (21. 12. 2018)

4. Informace GFŘ určená předškolním zařízením k vydávaným potvrzením pro účely uplatnění slevy za umístění dítěte
Generální finanční ředitelství vydalo dne 28. 12. 2018 z důvodu správné aplikace zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů pro účely uplatnění slevy na dani za umístění dítěte za zdaňovací období 2018 a s tím spojeného vydání potvrzení předškolního zařízení o výši vynaložených výdajů následující Informaci.

5. Důležité informace k uplatňování DPH po 1. 1. 2019:

Změna sazby DPH u hromadné pravidelné přepravy osob
Závěrem roku 2018 byla Parlamentem ČR schválena poslanecká novela zákona č. 235/2004 Sb., kterou se mění zákon o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V důsledku této legislativní změny by mělo dojít ke snížení sazby DPH u pozemní (s výjimkou dopravy lyžařskými vleky) a vodní hromadné pravidelné dopravy cestujících a jejich zavazadel z 15 % na 10 %. Původně navržená účinnost změny měla být od 1. 1. 2019. Protože však novela nebyla dosud vyhlášena ve Sbírce zákonů, nabude tato novela účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení (viz tisková zpráva GFŘ).

Uplatňování vybraných ustanovení zákona o DPH po 1. 1. 2019
S ohledem na prodlevy v legislativním procesu přijetí návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní (sněmovní tisk č. 206), se od 1. 1. 2019 do nabytí účinnosti tohoto zákona uplatní přímý účinek Směrnice Rady (EU) 2017/2455 a Směrnice Rady (EU) 2016/1065.
Jedná se zejména o změny v ustanoveních, která upravují místo plnění při poskytnutí telekomunikačních služeb, služeb vysílání a elektronicky poskytovaných služeb pro osoby nepovinné k dani a registraci do zvláštního režimu jednoho správního místa (režimu mimo EU) pro osoby povinné k dani ze třetích zemí a poukazů. Více viz informace GFŘ

6. Tisková zpráva MPSV: Co se mění v roce 2019? – Novinky Ministerstva práce a sociálních věcí
Stejně jako v předchozích letech přinese i rok 2019 v oblasti práce a sociálních věcí řadu změn. Od ledna dojde k historicky druhému nejvyššímu navýšení minimální mzdy od roku 1991, kdy byla zavedena. Velkým úspěchem je navýšení příspěvku na péči pro osoby ve III. a IV. stupni závislosti na pomoci jiné osoby. Schválené změny se pozitivně odrazí mimo jiné také na výši důchodů nebo na náhradách zaměstnancům za pracovní úrazy a nemoci z povolání. Více zde.

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE:

Soutěž Daňař & daňová firma roku 2018: hlasování skončilo 7. 1. 2019
V pondělí 7. ledna 2019 měla veřejnost a odborná veřejnost poslední možnost poslat svůj hlas v soutěži Daňař & daňová firma roku 2018, jež pořádá nakladatelství Wolters Kluwer ČR. Hlasovat bylo možné mimo jiné v kategoriích Daňař roku, Daňová naděje či Nejžádanější zaměstnavatel v daních. Mediálními partnery soutěže jsou Komora daňových poradců ČR, Komora certifikovaných účetních, ČIIA a Svaz účetních ČR. Výsledky hlasování budou vyhlášeny na slavnostním večeru 7. února 2019.Více informací najdete na www.danarroku.cz.

Propojení Pokladního systému eKasa a účetních systémů - návod na synchronizaci s ekonomickými systémy Pohoda, iDoklad/Money, Helios Orange více zde.

PŘEJEME VÁM ÚSPĚŠNÝ NOVÝ ROK

Svaz účetních České republiky, z.s.
Jugoslávská 567/16, 120 00  Praha 2
E-mail: info@svaz-ucetnich.cz
www.svaz-ucetnich.cz