Newsletter SÚ ČR 04-06-2024

4. 6. 2024

Vážení klienti,

v následujícím textu si vás dovolujeme informovat o aktualitách a o naší činnosti a produktech.


LEGISLATIVA A NAVAZUJÍCÍ INFORMACE: 

1. Vybrané právní předpisy vyhlášené ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv ČR:
- Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 133/2024 Sb., o sjednání Dohody č. 3 mezi vládou České republiky, zastoupenou Ministerstvem financí, a vládou Švýcarské konfederace, zastoupenou Federálním úřadem pro spravedlnost, týkající se sdílení zabraných výnosů a majetku z trestné činnosti 

2. Ministerstvo financí zveřejňuje pracovní verzi aktualizované verze návrhu nového zákona o účetnictví
Ministerstvo financí zveřejňuje pracovní verzi aktualizované verze návrhu nového zákona o účetnictví („návrh zákona“) a rámcové návrhy věcného řešení, které bude obsahem jeho prováděcích vyhlášek („návrhy vyhlášek“). Tyto dokumenty se zveřejňují v souvislosti se zahájením meziresortního připomínkové řízení k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o účetnictví („doprovodný zákon“). 

3. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o účetnictví
Na veřejném portálu VeKLEP byl 31. 5. 2024 zveřejněn návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o účetnictví, jehož předkladatelem je Ministerstvo financí. Předložený materiál se nyní nachází v meziresortním připomínkovém řízení s lhůtou do 28. června 2024. 

4. Úřední věstník Evropské unie:
- Nařízení Komise (EU) 2024/1317 ze dne 15. května 2024, kterým se mění nařízení (EU) 2023/1803, pokud jde o Mezinárodní účetní standard 7 a Mezinárodní standard účetního výkaznictví 7 (Úř. věstník EU série L z 16. 5. 2024). Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku EU. Změny začnou jednotlivé společnosti uplatňovat nejpozději prvním dnem prvního účetního období, které začíná dne 1. ledna 2024 nebo po tomto datu. 

5. Senát schválil novelu ZISIF
Senát 29. května 2024schválil novelu zákona o investičních společnostech a investičních fondech (ZISIF) a souvisejících zákonů, včetně úprav některých částí konsolidačního balíčku ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou. Účinnost novely začíná 1. července 2024.
Jeden z pozměňovacích návrhů schválených při projednávání novely v Poslanecké sněmovně obsahoval tzv. technickou novelu konsolidačního balíčku. Změny zahrnují např. dílčí úpravu zdanění benefitů, úpravy pojistného u zaměstnaneckých akcií a opcí a novou úpravu pojistného u dohod o provedení práce. 

6. MPSV letos zahájilo projekt DigiKvalifikace
Ministerstvo práce a sociálních věcí realizuje od ledna 2024 do června 2028 projekt DigiKvalifikace, který je určen k rozvoji systému online nástrojů za účelem zvyšování digitálních kompetencí. Moderní trh práce totiž klade vysoké nároky na digitální dovednosti a zvýšení těchto kompetencí tak pomůže jednotlivcům stát se konkurenceschopnějšími a flexibilnějšími při hledání zaměstnání. Cílovými skupinami projektu DigiKvalifikace jsou zaměstnanci institucí trhu práce, klíčové instituce pro oblast dalšího vzdělávání a jiní relevantní aktéři na trhu práce. Pro zaměstnance veřejných služeb zaměstnanosti budou vytvořeny nástroje sloužící k efektivnější práci s klienty, poradenskou činnost a další vzdělávání. 

7. Tisková zpráva ÚP ČR: Nová šance pro firmy jak vzdělávat zaměstnance: stát nabízí přes 42 tisíc na jednoho
Úřad práce České republiky spouští další projekt, který významnou měrou podpoří české zaměstnavatele i zaměstnance a pomůže jim k vyšší kvalifikaci a potenciálně i k lepším výdělkům. Čeští zaměstnavatelé mohou díky programu NPO – DIGI pro firmu za výhodných podmínek získat podporu na digitální vzdělávání pro své zaměstnance. Po úspěšném spuštění kurzů a rekvalifikací pro veřejnost na stránkách www.jsemvkurzu.cz je to další projekt Úřadu práce ČR zaměřený na získání a rozvoj digitálních kompetencí. Je plně financovaný z evropských prostředků. Zaměstnavatelé i OSVČ mohou získat přes 42 tisíc na každého zaměstnance, který vzdělávací aktivitu úspěšně ukončí. 

8. Tisková zpráva ÚP ČR: 51 poboček České pošty zafunguje zkušebně jako chytrá podatelna pro Úřad práce
Úřad práce a Česká pošta spouští začátkem června pilotní projekt, díky kterému budou moci klienti na 51 pobočkách České pošty podat žádost o vybrané dávky v oblasti státní sociální podpory. Pracovníci České pošty zájemcům pomohou podat online žádost v rámci Klientské zóny Jenda, konkrétně jde o žádosti o rodičovský příspěvek, přídavek na dítě nebo příspěvek na bydlení. Pilotní ověření této vzájemné spolupráce se rozběhne v pondělí 3. 6. v Liberci a následně se od 1. 7. připojí dalších 50 poboček České pošty v Ústeckém a Libereckém kraji a Kraji Vysočina. Pobočky České pošty budou sloužit de facto jako tzv. „chytré podatelny“, poradenství, schvalování i výplatu dávek bude i dále zajišťovat Úřad práce ČR. 

9. Cizinci, kteří od července nepotřebují oprávnění k práci

10. Změny v oznamování nástupu zahraničních zaměstnanců od 1. července 2024

 

Den otevřených dveří projektu „Svobodná účetní“

Den otevřených dveří akademie Svobodná účetní se koná 6. 6. 2024 v 17:00 hodin. Zarezervujte si místo zdarma zde.
Den otevřených dveří se koná online a setkáte se na něm živě s lektorem Ing. Jaroslavem Veselkou.

Časopis METODICKÉ AKTUALITY SVAZU ÚČETNÍCH:

Metodické aktuality - předplatné na rok 2024

- Nejnovější číslo Metodických aktualit - MA č. 5/2024 shrnuje aktuálně platná pravidla pro uplatňování DPH u přeshraničních služeb a na konkrétních příkladech vysvětlují, jak správně postupovat. Samostatný blok je věnován aktuálním dotazům z praxe, v jejichž rámci jsou řešeny např. zápůjčka s.r.o. společníkovi a jednateli, některé daňové souvislosti likvidace s.r.o. nebo účtování v SVJ.

Časopisy ÚČETNICTVÍ a ÚČETNICTVÍ NEVÝDĚLEČNÝCH ORGANIZACÍ A OBCÍ:

Účetnictví - předplatné na rok 2024
Účetnictví NO a obcí - předplatné na rok 2024

Nejnovější čísla - časopis Účetnictví č. 5/2024 a časopis Účetnictví NO a obcí č. 1/2024.

 

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ:

Semináře probíhají různou formou (prezenčně, on-line nebo kombinovaně) s ohledem na epidemiologickou situaci a požadavky lektorů. Při on-line formě využíváme aplikaci Microsoft Teams. Konkrétní forma bude vždy upřesněna před konáním.

31. 7. – 2. 8. 2024  hotel Kouty, Rejčkov (poblíž Ledče nad Sázavou)
Vícedenní speciál pro neziskovky (lektor: Ing. Simona Pacáková)

23. 9. – 30. 9. 2024  Resort OZ Incekum Beach, Turecko
Osobnostní rozvoj (lektor: PhDr. Miloslav Hrubý)

2. 12. – 4. 12. 2024  Mikulov
ČESKOSLOVENSKÝ DAŇOVÝ A ÚČETNÍ KONGRES 2024


*****

7. 6. 2024
Peněžní fondy příspěvkových organizací v praxi (ONLINE) (lektoři: Ing. Nikola Kortanová, Ing. Tomáš Sluka)
12. 6. 2024
Automobil z účetního a daňového hlediska (lektor: Ing. Petr Kout, CSc.)
13. 6. 2024
Ukončení podnikání OSVČ krok za krokem (dobrovolně, z důvodu smrti) (lektoři: Ing. Monika Randáková, Ph.D., Ing. Yveta Schmalzová, MBA)
20. 6. 2024
Daňové a účetní souvislosti reklamy, sponzorství a darů (lektor: RNDr. Ivan Brychta)
25. 6. 2024
Plánování investic ÚSC v inflační době (lektor: Ing. Michal Svoboda, Ph.D.)

CO VÁM SVAZ ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY NABÍZÍ? 

  1. Přednášky, semináře a kurzy k problematice daní, účetnictví a souvisejících předpisů
  2. Nabízíme členství ve SVAZU ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY prostřednictvím našich členských spolků
  3. Naše členské spolky zprostředkovávají pojištění profesní odpovědnosti účetních pro své členy 
  4. V rámci snahy o rozvoj a zkvalitnění účetní profese zapojení do programu certifikace
  5. Svaz účetních ČR je jedním ze zakládajících členů Národní účetní rady 
  6. K velmi významným aktivitám Svazu účetních ČR patří metodická činnost. Svaz účetních ČR má vlastní metodickou sekci.
  7. Svaz účetních ČR vydává odborné časopisy: Metodické aktuality, Účetnictví, Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí
  8. Společné projekty Svazu účetních ČR a společnosti Poradce podnikatele, spol. s r. o.:

Daněprolidi.cz – společný projekt Poradce podnikatele, spol. s r. o. a Svazu účetních České republiky
Moderní online portál pro daně a účetnictví nabízí spolehlivé a aktuální informace, velké množství praktických funkcí a služeb (Daňová pohotovost, Daňová TV aj.).

Mzdyprolidi.cz
Společnost Poradce podnikatele, spol. s r. o. - partner Svazu účetních České republiky, z. s. - vytvořil odborný portál pro mzdy a personalistiku.
Odborný portál pro mzdy a personalistiku MZDY PRO LIDI je určen zaměstnavatelům, personalistům, mzdovým účetním a ekonomům. 
Součástí předplatného je Mzdová pohotovost formou e-mailu nebo on-line rozhovoru.


Svaz účetních České republiky, z. s.

Vinohradská 2022/125, 130 00 Praha 3
E-mail: info@svaz-ucetnich.cz
www.svaz-ucetnich.cz
https://www.facebook.com/svazucetnichcr.cz/